Департамент фінансової політики

Департамент утворений для здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його фінансових ресурсів.

Графік роботи:

Прийом громадян 2 четвер з 14:00 до 18:00.

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00 

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 308
+38 (032) 254-60-64
+38 (032) 297-56-13

Документи

 • Повноваження
 • Основні завдання
 • Положення
 1. Реалізація відповідно до Бюджетного кодексу України фінансової політики при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування.
 2. Здійснення загальної організації роботи щодо складання проекту міського бюджету м. Львова та управління виконанням міського бюджету м. Львова, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету згідно з вимогами бюджетного законодавства України.
 3. Доведення до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, яка визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, а також організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов’язані дотримуватись всі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.
 4. Подання на розгляд виконавчому комітету прогнозу міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.
 5. Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту міського бюджету м. Львова.
 6. Включення до проекту міського бюджету м. Львова міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами відповідно до укладених договорів.
 7. Подання на розгляд виконавчого комітету та міської ради проекту міського бюджету м. Львова.
 8. Затвердження розпису міського бюджету м. Львова.
 9. Погодження штатних розписів, паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), а також порядків використання бюджетних коштів.
 10. Здійснення у встановленому порядку фінансування видатків з міського бюджету м. Львова.
 11. Надання офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) міського бюджету м. Львова для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету м. Львова на відповідний рік.
 12. Подання на розгляд виконавчого комітету та міської ради проекту рішення про внесення змін до ухвали міської ради, рішення виконавчого комітету міської ради про міський бюджет м. Львова у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обгрунтування) та в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством.
 13. Аналіз звітів про виконання міського бюджету м. Львова та інших фінансових звітів, поданих органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
 14. У встановленому законодавством України порядку отримання від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, які виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання міського бюджету м. Львова та звітування про його виконання.
 15. Затвердження регламенту роботи департаменту фінансової політики, органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та головних розпорядників коштів міського бюджету м. Львова з виконання міського бюджету м. Львова.
 16. Інформування про хід виконання міського бюджету м. Львова у поточному бюджетному періоді та про підсумки виконання міського бюджету м. Львова за рік.
 17. Погодження проектів розпорядчих документів виконавчих органів, пов'язаних зі складанням і виконанням міського бюджету м. Львова.
 18. Узагальнення інформації стосовно здійснення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства та інших нормативних актів щодо цільового використання бюджетних коштів.
 19. Координація і надання за необхідності методичної допомоги з питань складання бюджетів Винниківської міської та Брюховицької і Рудненської селищних рад.
 20. Отримання від органів, які контролюють справляння надходжень до бюджету, місячних та квартальних звітів у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності.
 21. Аналіз виконання дохідної частини міського бюджету м. Львова.
 22. Організація роботи з планування і прогнозування доходів міського бюджету м. Львова.
 23. Здійснення загального методичного керівництва, розробка вказівок і форм з питань складання проекту міського бюджету м. Львова щодо доходів для структурних підрозділів міської ради, координація діяльності учасників бюджетного процесу.
 24. Підготовка аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини міського бюджету м. Львова.
 25. Узагальнення інформації про надходження місцевих податків та зборів до бюджету міста, у тому числі у розрізі платників.
 26. Узагальнення матеріалів про виконання бюджету розвитку міського бюджету м. Львова.
 27. Здійснення загальної організації роботи з систематизації окремих показників економічного розвитку м. Львова щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів міського бюджету м. Львова.
 28. Координація діяльності відповідних органів стягнення щодо виконання визначених для бюджету м. Львова показників доходів бюджету.
 29. Опрацювання рішень виконавчого комітету та ухвал міської ради щодо здійснення місцевих запозичень до міського бюджету м. Львова; організація комунальних кредитів та підготовка відповідних рішень з цього питання для підприємств, установ та організацій комунальної власності.
 30. Подання до Міністерства фінансів України необхідних документів щодо здійснення місцевих запозичень та гарантій, проведення їх реєстрації.
 31. Здійснення правочину з місцевим боргом включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп погашення та продаж місцевих боргових зобов’язань.
 32. Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Львова на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 33. Укладання договорів з суб’єктами господарювання про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед бюджетом.
 34. Забезпечення у встановленому порядку фінансування заходів цивільного захисту, робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 35. Подання пропозицій щодо створення резервного фонду міського бюджету м. Львова.
 1. Департамент утворений для здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його фінансових ресурсів.
 2. Основними завданнями департаменту є:
  1. реалізація політики органів міської влади щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку м. Львова;
  2. складання проекту бюджету міста і забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства;
  3. здійснення у встановленому законом порядку фінансування видатків з місцевого бюджету;
  4. залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій міста незалежно від форм власності і коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
  5. об'єднання на договірних засадах коштів місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад; 
  6. здійснення відповідно до законодавства контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

Загальні положення

 1. Департамент фінансової політики (надалі — департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради, утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання» та згідно з чинним законодавством України.
 2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови. Департамент є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.
 3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.
 4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.

Основні завдання

 1. Департамент утворений для здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його фінансових ресурсів.
 2. Основними завданнями департаменту є:
  1. реалізація політики органів міської влади щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку м. Львова;
  2. складання проекту бюджету міста і забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства;
  3. здійснення у встановленому законом порядку фінансування видатків з місцевого бюджету;
  4. залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій міста незалежно від форм власності і коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
  5. об'єднання на договірних засадах коштів місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;
  6. здійснення відповідно до законодавства контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

Структура та організація департаменту

 1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови у порядку, визначеному законодавством.
 2. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:
  1. управління фінансів
  2. управління адміністрування місцевих та залучених фінансів
  3. відділ бухгалтерського обліку та аудиту.
 3. Управління фінансів є самостійним структурним підрозділом департаменту з правами юридичної особи.Управління адміністрування місцевих та залучених фінансів, відділ бухгалтерського обліку та аудиту є структурними підрозділами департаменту без прав юридичної особи і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні директора департаменту".
 4. Управління фінансів, управління адміністрування місцевих та залучених фінансів, відділ бухгалтерського обліку та аудиту очолюють начальники, які призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови за поданням директора департаменту у встановленому чинним законодавстовм порядку. Керівники відділів та інші працівники призначаються на посади та звільняються з посад наказом директора департаменту за поданням начальника відповідного управління у встановленому чинним законодавстовм порядку.
 5. Начальники управлінь безпосередньо підпорядковані директору департаменту, йому підконтрольні та підзвітні. Начальник управління фінансів за посадою є заступником директора департаменту, виконує обов'язки директора департаменту у разі відсутності останнього. Начальник управління адміністрування місцевих та залучених фінансів за посадою є заступником директора департаменту
 6. Безпосередні повноваження управлінь департаменту, їх організація, структура та порядок діяльності визначаються окремими положеннями, які підлягають затвердженню міським головою за поданням директора департаменту.

Управління департаментом

 1. Найвищою посадовою особою департаменту є директор, який здійснює управління департаментом, виступає від його імені та несе персональну відповідальність за виконання завдань департаменту.
 2. Директор у межах своїх повноважень та на виконання завдань департаменту видає накази, які є обов'язковими для виконання на території м. Львова всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами.
 3. Директор департаменту:
  1. Відповідає за організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення департаменту, за стан діловодства, обліку і звітності департаменту.
  2. Організовує підготовку проектів рішень з питань, віднесених до відання департаменту, та внесення їх на розгляд міської ради, виконавчого комітету.
  3. Контролює виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до відання департаменту.
  4. Діє без довіреності від імені департаменту, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.
  5. Виступає розпорядником коштів департаменту у межах, затверджених бюджетом, та забезпечує їх використання за цільовим призначенням.
  6. Організовує ведення бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.
  7. Здійснює списання з балансу департаменту транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість якого не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальних заробітних плат.
  8. Укладає та розриває договори (контракти), стороною в яких виступає департамент та в межах повноважень департаменту, у тому числі договори з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління департаменту.
  9. Видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державного казначейства України.
  10. Розробляє та подає на затвердження міському голові положення про структурні підрозділи департаменту.
  11. Погоджує штатний розпис та затверджує кошторис видатків структурних підрозділів департаменту.
  12. вносить подання міському голові щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників департаменту, посади яких віднесено до номенклатури посад міського голови; призначає на посади та звільняє з посад інших працівників департаменту.
  13. приймає рішення щодо питань преміювання, службових відряджень, надання відпусток, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, що стосуються працівників департаменту, посади яких віднесено до номенклатури посад міського голови, а також щодо питань преміювання, службових відряджень, надання відпусток, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, встановлення рангів посадових осіб місцевого самоврядування, надбавок і доплат та з інших кадрових питань, що стосуються решти працівників департаменту.
  14. Порушує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників департаменту.
  15. У процесі виконання завдань, покладених на департамент, забезпечує співробітництво департаменту з іншими виконавчими органами, міською радою.
  16. Інформує громаду про стан виконання повноважень, покладених на департамент.
 4. Директор департаменту здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також завдання, покладені окремими рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.
 5. Керівниками структурних підрозділів департаменту є начальники управлінь, начальники відділів та завідувачі секторів, які очолюють відповідні управління, відділи, сектори та несуть персональну відповідальність перед міським головою та директором департаменту за виконання покладених на ці підрозділи завдань згідно з розподілом обов'язків, визначених Положеннями про підрозділи та посадовими інструкціями, а також несуть відповідальність за стан справ у дорученій сфері.

Компетенція департаменту

До компетенції департаменту відносяться такі повноваження:

 1. реалізація відповідно до Бюджетного кодексу України фінансової політики при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування;
 2. загальна організація роботи щодо складання проекту бюджету міста і забезпечення його виконання згідно з вимогами бюджетного законодавства;
 3. аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів;
 4. прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту бюджету;
 5. подання до відповідних державних органів необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проекту бюджету міста;
 6. подання на розгляд виконавчого комітету та ради проекту бюджету міста;
 7. розгляд кошторисів і штатних розписів бюджетних установ та організацій і виконавчих органів ради, що фінансуються з міського бюджету міста;
 8. здійснення у встановленому порядку фінансування видатків з бюджету міста;
 9. забезпечення використання коштів Державного бюджету України, передбачених для бюджету міста;
 10. розгляд звітів про виконання бюджету та інших фінансових звітів, поданих органами Державного казначейства України;
 11. інформування про хід виконання бюджету міста у поточному бюджетному періоді та підсумки виконання бюджету за рік;
 12. погодження проектів розпорядчих документів виконавчих органів, пов'язаних зі складанням і виконанням бюджету міста;
 13. контроль за дотриманням вимог законодавства та інших нормативних актів з фінансово-бюджетних питань;
 14. координація і надання за необхідності методичної допомоги з питань складання бюджетів Винниківської міської та Брюховицької і Рудненської селищних рад;
 15. забезпечення та реалізація фінансово-бюджетної політики на рівні міста;
 16. аналіз виконання дохідної частини бюджету міста;
 17. організація та проведення роботи з планування і прогнозування доходів бюджету міста та доходів, що надходять до державного бюджету;
 18. здійснення загального методичного керівництва, розробка вказівок і форм з питань складання проекту бюджету щодо доходів для структурних підрозділів міської ради, координація діяльності учасників бюджетного процесу;
 19. витребування, одержання та узагальнення інформації від структурних підрозділів ради, органів державної податкової служби, інших компетентних органів стосовно надходжень доходів бюджету;
 20. підготовка матеріалів, зведених аналітичних таблиць і розрахунків щодо доходів бюджету, здійснення моніторингу виконання бюджету міста за доходами;
 21. підготовка аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини бюджету міста, розробка пропозицій щодо вишукання додаткових джерел наповнення бюджету;
 22. збір та узагальнення інформації про надходження місцевих податків та зборів до бюджету міста, у тому числі в розрізі платників;
 23. здійснення контролю за станом виконання міського бюджету розвитку, повнотою надходження коштів від приватизації, продажу та оренди майна і земельних ділянок; збір та узагальнення відповідної інформації, у тому числі в розрізі платників;
 24. нагромадження та систематизація інформації про окремі показники економічного розвитку міста щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету;
 25. підготовка довідок, службових записок про стан надходження загальнодержавних і закріплених доходів з пропозиціями щодо збільшення та поліпшення механізму їх надходження, введення у м. Львові нових видів місцевих податків і зборів, передбачених чинним законодавством;
 26. здійснення контролю за станом виконання надходжень до міського бюджету від корпоративних прав, користування та розпорядження об'єктами інтелектуальної власності м. Львова;
 27. підготовка рішень щодо випуску місцевих позик, організація комунальних кредитів, підготовка відповідних рішень для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності;
 28. підготовка та оформлення документів на отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів для міського бюджету, адміністрування інших залучених фінансів.

Права департаменту

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, департамент має право:
  1. Звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших департаментів, управлінь, відділів, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  2. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців та представників громадськості для підготовки і розгляду питань, що належать до його компетенції.
  3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
  4. Контролювати виконання власних наказів та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні наказів департаменту.
 2. Департамент користується також іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормами чинного законодавства України.
 3. Накази департаменту, прийняті у межах його компетенції, є обов'язковими для виконання на території міста всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами. Накази департаменту, що суперечать чинному законодавству або інтересам територіальної громади міста чи окремих громадян, можуть бути скасовані виконавчим комітетом, міським головою або у судовому порядку.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності департаменту

 1. Фінансове забезпечення департаменту здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
 2. Для забезпечення діяльності департаменту, його структурних підрозділів за ними на праві оперативного управління закріплюється майно, що є комунальною власністю громади міста.
 3. Працівники департаменту є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.
 4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою. Структура департаменту затверджується виконавчим комітетом.
 5. Штатний розпис департаменту затверджується директором департаменту за погодженням з першим заступником міського голови.
 6. Кошторис департаменту затверджує директор департаменту.
 7. Оплата праці працівників проводиться згідно з чинним законодавством.
 8. Департамент фінансової політики утримується за рахунок коштів бюджету

Відповідальність посадових осіб департаменту

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідація та реорганізація департаменту проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.