Департамент гуманітарної політики

Основним завданням департаменту гуманітарної політики є координація та управління діяльністю відділів гуманітарного спрямування у місті.

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1
+38 (032) 297-58-16
+38 (032) 297-58-68
Ми у Facebook

Документи

 • Основні завдання
 1. Здійснення управління підпорядкованими підприємствами, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, укладання контрактів з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств (за дорученням міського голови).
 2. Координація та управління діяльністю відділів гуманітарного спрямування у районних адміністраціях.
 3. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів гуманітарного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналіз їх використання.
 4. Визначення потреб у закладах гуманітарного спрямування та подання пропозицій до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази тощо.
 5. Забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі закладів гуманітарного спрямування, що перебувають у комунальній власності; сприяння їх фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.
 6. Погодження проектів будівництва нових закладів гуманітарного спрямування, сприяння їх раціональному розміщенню.
 7. Погодження договорів оренди, що укладаються підвідомчими закладами гуманітарного спрямування.
 8. Здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у закладах гуманітарного спрямування, що перебувають у комунальній власності, та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
 9. Здійснення управління навчальними закладами та установами незалежно від форм власності, а також здійснення у межах своєї компетенції державного інспектування навчальних закладів незалежно  від типів і форм власності, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, забезпечення гласності його результатів.
 10. Участь у проведенні державної атестації навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам     освіти.
 11. Закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами (крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), приватних та вечірних шкіл) території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.
 12. Вивчення потреби та внесення пропозицій до виконавчого комітету міської ради про утворення навчальних закладів, про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяння їх матеріальній підтримці.
 13. Забезпечення організації у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.
 14. Контроль за дотриманням навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
 15. Контроль за виконанням конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.
 16. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної у навчальних закладах та установах освіти.
 17. Сприяння задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надання можливості навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову у державних та комунальних навчальних закладах.
 18. Затвердження статутів навчальних закладів (крім вищих і професійно-технічних) комунальної та інших форм власності, підготовка їх до реєстрації.
 19. Сприяння навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів.
 20. Впровадження навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх та погодження річних планів роботи позашкільних навчальних закладів; погодження навчальних планів приватних  навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; внесення пропозицій щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
 21. Організація навчання обдарованих дітей; проведення у встановленому порядку конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів.
 22. Формування замовлень на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечення ними навчальних закладів.
 23. Видача інформаційно-методичних бюлетенів.
 24. Контроль за створенням та аналіз використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.
 25. Організація підготовки навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
 26. Надання допомоги органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; вжиття заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.
 27. Сприяння запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснення соціально-педагогічного патронажу.
 28. Координація роботи навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням і вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
 29. Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.
 30. Забезпечення створення та функціонування психологічної служби у навчальних закладах.
 31. Координація роботи, пов'язаної зі здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.
 32. Організація харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.
 33. Внесення пропозицій щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.
 34. Прогноз потреб міста у педагогічних працівниках та спеціалістах  і у разі необхідності укладання договорів з вищими навчальними закладами на їх підготовку.
 35. Сприяння наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вжиття заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
 36. Організація роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 37. Організація проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
 38. Призначення (погодження призначення) на посади директорів шкіл, керівників дитячих дошкільних установ, позашкільних навчально-виховних закладів, шкіл-інтернатів.
 39. Розгляд та внесення у встановленому порядку пропозицій щодо заохочення і нагородження працівників освіти.
 40. Подання у встановленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти у місті; організація з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
 41. Інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти у місті (не рідше ніж один раз на рік).
 42. Визначення потреби та формування замовлення на кадри для закладів охорони здоров'я, укладання договорів на підготовку спеціалістів, удосконалення кваліфікації кадрів.
 43. Забезпечення у межах наданих повноважень та наявних бюджетних коштів доступності та безоплатності медичної допомоги у міських комунальних закладах охорони здоров'я.
 44. Сприяння забезпеченню пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення у межах бюджетних асигнувань.
 45. Призначення на посади головних лікарів закладів охорони здоров'я, організація їх атестації.
 46. Погодження ліцензування та акредитації діяльності закладів охорони здоров'я.
 47. Координація роботи зі службами СЕС та Міністерства надзвичайних ситуацій щодо проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, дезактиваційних заходів, проведення масових профілактичних щеплень, щодо запобігання небезпечних інфекційних захворювань, масових отруєнь, радіаційних уражень населення.
 48. Участь разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади у здійсненні державного регулювання радіаційної безпеки, у складанні експертних висновків щодо визначення категорій зон радіоактивного забруднення територій.
 49. Подання у встановленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток системи охорони здоров'я у місті; організація з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
 50. Створення умов для всебічного розвитку культури у місті, сприяння відродженню традиційної народної творчості та заохочення розвитку сучасних культурних практик.
 51. Сприяння подальшому розвитку культурної інфраструктури і припливу у місто культурного підприємництва, всебічна підтримка культурних індустрій та надання консультативних послуг для розвитку організацій сфери культури.
 52. Всебічне налагодження процесу демократизації мистецтва, заохочення мешканців міста до участі у культурному житті та туристичній діяльності, сприяння волонтерській активності львів'ян.
 53. Надання підтримки культурній економіці міста, створення умов для розвитку культурного брендингу та культурних індустрій, сприяння капіталізації культурного сектору міста.
 54. Розробка програми та координація маркетингової діяльності у сфері культури, сприяння перетворенню м. Львова на культурний центр країни, всебічна популяризація міської і регіональної культур на місцевому та регіональному рівнях.
 55. Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.
 56. Вирішення питань у визначених виконавчим комітетом межах про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності.
 57. Організація у межах своїх повноважень проведення регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів, мистецьких аукціонів, виставок-продажу та інших заходів з питань, віднесених до його компетенції.
 58. Організація у встановленому порядку конкурсів на проектування пам'ятників і монументів.
 59. Внесення пропозицій щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проектів, площ, парків, скверів та інших міських об'єктів.
 60. Порушення клопотань про нагородження відзнаками міського голови діячів культури та мистецтв, фізичної культури і спорту, діячів молодіжного руху.
 61. Координація співпраці освітніх установ міста та організацій сфери культури, сприяння активному використанню фондових матеріалів бібліотек, музеїв, архівів тощо для освітніх цілей, сприяння впровадженню нових способів використання культурної спадщини.
 62. Розробка програм розвитку туризму у місті та реалізація затверджених радою програм розвитку туризму.
 63. Координація дій суб'єктів туристичної діяльності, громадських організацій з питань розвитку туризму, створення туристичної інфраструктури.
 64. Розробка та реалізація заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних   послуг.
 65. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, до розв'язання проблем розвитку місцевого туризму і підтримки туристичних ресурсів.
 66. Організація проведення інвентаризації туристичних ресурсів місцевого значення, сприяння охороні і збереженню туристичних  ресурсів.
 67. Сприяння розвитку на території міста різних видів туризму, одержанню кредитів для потреб розвитку туристичної індустрії.
 68. Вжиття відповідно до законодавства заходів щодо забезпечення захисту прав іноземних туристів в Україні та українських туристів за кордоном.
 69. Інформування населення про стан та перспективи розвитку туризму у місті (не рідше ніж один раз на рік).
 70. Ініціювання створення при раді та забезпечення роботи постійно діючих робочих комісій з питань координації дій щодо попередження насильства у сім'ї.
 71. Створення банку даних сімей, де існують випадки вчинення насильства у сім'ї або виникає реальна загроза його вчинення.
 72. Приймання та розгляд заяв (повідомлень) про вчинення насильства у сім'ї або реальну загрозу його вчинення відповідно до порядку розгляду заяв і повідомлень про вчинення насильства у сім'ї або реальну його загрозу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. № 616.
 73. Розробка і подання на затвердження положення про Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
 74. Участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи зі сім'ями, дітьми і молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації.
 75. Залучення громадськості до проведення роботи зі сім'ями, дітьми і молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.
 76. Сприяння створенню на базі фізкультурно-оздоровчих закладів мережі спортивних клубів, секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладів (клубів і центрів) для участі інвалідів.
 77. Розробка та подання на розгляд і затвердження соціальних програм з питань молоді, сім'ї та спорту.
 78. Забезпення реалізації у межах своєї компетенції затверджених соціальних програм з питань молоді, жінок, сім'ї, фізичної культури та спорту.
 79. Сприяння діяльності молодіжних житлових комплексів і наданню пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким  молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла і придбання товарів довготермінового користування, розвитку молодіжного, жіночого та сімейного підприємництва.
 80. Сприяння діяльності жіночих, молодіжних та інших громадських організацій і залучення їх у встановленому порядку до розв'язання проблем сім'ї, жінок та молоді у межах міста.
 81. Здійснення самостійно або разом з іншими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян залучення на договірних засадах коштів для вирішення питань соціальної підтримки сім'ї, жінок, дітей та      молоді.
 82. Здійснення заходів з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.
 83. Підготовка і подання на розгляд виконавчого комітету стратегії розвитку м. Львова у соціальній сфері, пропозицій для складання та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.
 84. Забезпення реалізації державної політики у соціальній сфері у м. Львові.
 85. Здійснення аналізу соціальних потреб мешканців м. Львова.
 86. Сприяння вдосконаленню форм соціального партнерства, організація співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками, недержавними організаціями, фондами, організаціями роботодавців, меценатами.
 87. Підготовка пропозицій з питань фінансування соціальної сфери м. Львова, надання їх для подальшого розгляду та включення у проект міського бюджету.
 88. Внесення пропозицій до виконавчого комітету міської ради про встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення.
 89. Здійснення управління, координації та контролю за діяльністю комунальними закладами соціальної сфери, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, укладання контрактів з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств (за дорученням міського голови).
 90. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій соціальної сфери, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста.
 91. Внесення пропозицій відносно розгляду у встановленому порядку кандидатур для призначення на керівні посади підприємств, установ, організацій соціальної сфери, розташованих на території міста, які знаходяться у державній власності.
 92. Проведення роботи з надання адресної соціальної допомоги і підтримки малозабезпечених громадян, у тому числі інвалідів, здійснення контролю за правильністю і своєчасністю призначення та виплати соціальних виплат і допомог, проведенням інших заходів соціального захисту населення;  здійснення керівництва і контроль за роботою відповідних підрозділів з призначення, нарахування та виплати соціальних виплат, пільг і допомог.
 93. Організація, координації та контроль за наданням населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу.
 94. Вирішення у встановленому законодавством порядку питань про надання пільг і допомог, пов'язаних з охороною материнства і дитинства, компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 95. Забезпечення надання одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха.
 96. Вирішення питання про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва.
 97. Організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування.
 98. Сприяння інтеграції інвалідів у суспільство, полегшенню їх доступу до об'єктів соціальної інфраструктури, розвитку системи професійної та соціальної реабілітації інвалідів, їх працевлаштуванню; направлення інвалідів до навчальних закладів системи соціального захисту населення для професійно-технічного навчання і перекваліфікації, перевірка роботи установ та організацій з цих питань.
 99. Участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом та реконструкцією об'єктів у частині доступності для інвалідів.
 100. Вивчення стану матеріально-побутового забезпечення та потреби соціально незахищених громадян, у тому числі інвалідів, вжиття заходів для створення спеціалізованих служб з надання соціальних та інших послуг цим громадянам, внесення пропозицій на розгляд виконавчого комітету і ради щодо створення, реорганізації та ліквідації реабілітаційних центрів, спеціальних підприємств торгівлі, побуту, громадського харчування, медичних закладів, соціальних центрів та установ, комунальних підприємств для соціального обслуговування цих категорій громадян.
 101. Організація та контроль роботи соціальних інспекторів.
 102. Участь у забезпеченні відповідно до законодавства у розвитку усіх видів соціального захисту, розвитку та вдосконалення мережі установ соціального захисту усіх форм власності, підготовка пропозицій відносно визначення потреб та формування замовлення на кадри для цих установ, укладання угод на підготовку фахівців, участь в організації роботи з вдосконалення кваліфікації кадрів.
 103. Здійснення обліку розташованих на території м. Львова установ соціальної сфери незалежно від форм власності та місцевих доброчинних організацій і фондів, інших неприбуткових організацій, які діють у соціальній сфері.
 104. Сприяння роботі наукових установ, організацій, об'єднань, асоціацій, інших неприбуткових організацій, які діють у сфері соціального захисту.
 105. Сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам установ та організацій соціальної сфери, які знаходяться на території м. Львова, незалежно від форм власності.
 106. Підготовка пропозицій стосовно укладання угод з іноземними партнерами на виконання робіт та надання послуг у соціальній сфері.
 107. Сприяння покращанню матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку.
 108. Сприяння реінтеграції бездомних громадян.
 109. Надання у встановленому порядку дозволів на прописку (перепрописку) громадян та погодження питань постійного проживання у місті іноземних громадян.
 110. Забезпечення надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством.
 111. Координація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи щодо запобігання бездоглядності і правопорушенням серед них.
 112. Контроль та координація діяльності відділів у справах неповнолітніх районних адміністрацій, надання їм практичної і методичної допомоги, узагальнення та поширення практичного досвіду їх роботи, сприяння підвищенню кваліфікації працівників цих служб.
 113. Розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими організаціями заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання вчиненню ними правопорушень, контроль за виконанням цих заходів.
 114. Забезпення соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та інтересів дітей; вжиття заходів до притягнення до відповідальності осіб, які порушують права дитини.
 115. Укладання договорів про передачу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання та проживання у прийомні сім'ї.
 116. Подання заяв, клопотань, позовів про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 117. Здійснення моніторингу діяльності стосовно дітей-сиріт та   дітей, позбавлених батьківського піклування, діяльності відділів у справах неповнолітніх районних адміністрацій, пов'язаної із захистом прав, свобод та інтересів дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування.
 118. Вирішення питань про повне державне утримання дітей-сиріт, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися у масових навчальних закладах, спеціальних навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з продовженим днем).
 119. Взаємодія з органами місцевого самоврядування у сфері забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх та запобігання вчиненню ними правопорушень, розроблення і реалізація програм з цих питань, внесення пропозицій щодо їх фінансування.
 120. Здійснення заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх; здійснення у межах своєї компетенції контролю за умовами утримання і виховання неповнолітніх у  спеціальних установах  для неповнолітніх, організація виховної роботи у навчальних закладах і за місцем проживання, а також за виконанням законодавства щодо соціального захисту неповнолітніх, запобігання вчиненню ними правопорушень, дотримання законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, в установах, організація усіх форм власності.
 121. Організація виховної роботи у навчальних закладах і за місцем проживання неповнолітніх, зокрема у запобіганні вчинення ними правопорушень.
 122. Подання пропозицій про створення спеціальних установ для неповнолітніх; здійснення оперативного контролю за функціонуванням існуючої мережі установ для неповнолітніх.
 123. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту і профілактики правопорушень серед неповнолітніх.
 124. Визначення потреби у створенні та функціонуванні спеціальних установ для неповнолітніх на відповідній території та подання у встановленому порядку пропозицій щодо їх утворення.
 125. Участь у розгляді судами справ щодо неповнолітніх і захисту їх прав та інтересів.
 126. Укладення у встановленому порядку угод про співпрацю з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об‘єднаннями громадян і благодійними організаціями.
 127. Забезпечення ведення обліку дітей відділами у справах неповнолітніх.
 128. Здійснення заходів щодо запровадження сімейних форм опіки через створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; ведення банку даних.
 129. Вжиття заходів щодо своєчасного виявлення дітей, над якими вчинено насильство у сім'ї або існує загроза його вчинення.
 130. Ведення загального обліку дітей, стосовно яких вчинено насильство у сім'ї або існує реальна загроза його вчинення, та сімей, в яких діти зазнали насильства.
 131. Надання необхідної допомоги дитині, яка зазнала насильства у сім'ї, а у разі загрози його вчинення вжиття заходів щодо попередження насильства у відношенні до дитини.
 132. Вжиття невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків і загрози неправомірних дій у відношенні до дитини.
 133. Розгляд заяв (повідомлень) про випадки вчинення у сім'ї насильства, жорстокого поводження стосовно неповнолітнього відповідно до Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення, затвердженого спільним наказом Держкомсім'ямолоді, МВС, МОН, МОЗ від 16.01.2004р. N 5/34/24/11, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.01.2004р. за N 99/8698, та в межах компетенції вжиття заходів щодо захисту прав дитини.
 134. Порушення питань перед відповідними органами про притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх; представлення інтересів неповнолітніх у суді.
 135. Повідомлення про випадки вчинення насильства у сім'ї управління молоді, сім’ї та спорту, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, органів внутрішніх справ у термін не більше трьох днів з часу отримання такої інформації.
 136. Ведення державної статистики щодо неповнолітніх відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів, подання статистичної та іншої звітності у встановлених чинним законодавством формах та порядку.
 137. Забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, вжиття заходів до усунення недоліків у роботі.
 138. Планування та організація роботи щодо покращання основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у гуманітарній сфері, а саме:
  1. суми коштів, виділених на одну особу віком до 18 років;
  2. кількості молодих людей (віком до 35 років), що залишають м. Львів;
  3. суми коштів, виділених на одну людину похилого віку та соціально незахищених осіб;
  4. якості медичного забезпечення громадян.