Управління контролю і аудиту Департамент «Адміністрація міського голови»

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1
+38 (032) 297-58-06
+38 (032) 297-57-48
+38 (032) 254-60-75

Документи

Інформація про діяльність

 • Основні завдання
 • Положення
 1. забезпечення відповідності проектно-кошторисної документації будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних та інших робіт для потреб міста, які подаються на розгляд виконавчих органів ради;
 2. забезпечення цільового використання коштів, виділених з бюджету міста;
 3. забезпечення ефективного виконання посадовими особами місцевого самоврядування своїх обов’язків шляхом проведення аналізу, перевірок та контрольних функцій;
 4. забезпечення ефективного тп належного здійснення виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності фінансово-господарської діяльності шляхом виконання контрольних функцій;
 5. здійснення заходів з протидії зволіканню і бюрократизму у роботі виконавчих органів міської ради.

Загальні положення

 1. Управління контролю та аудиту (надалі — управління) є структурним підрозділом департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради (надалі — департамент), утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання» та згідно з чинним законодавством України.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міському голові, підпорядкованим директору департаменту (патронатної служби міського голови).
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

Основні завдання

Основними завданнями управління є:

 1. забезпечення ефективного та належного здійснення виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності фінансово-господарської діяльності шляхом виконання контрольних функцій;
 2. забезпечення цільового використання коштів, виділених з бюджету міста;
 3. здійснення заходів з протидії зволіканню і бюрократизму у роботі виконавчих органів міської ради;
 4. забезпечення ефективного виконання посадовими особами місцевого самоврядування своїх обов’язків шляхом проведення аналізу, перевірок та контрольних функцій;
 5. забезпечення відповідності проектно-кошторисної документації будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних та інших робіт для потреб міста, які подаються на розгляд виконавчих органів ради.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством.
 2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.
 3. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. відділ фінансового контролю та адміністративного аудиту;
  2. відділ перевірки та погодження кошторисної документації.
 4. Відділи очолюють начальники, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту за поданням начальника управління. Інші працівники управління та відділів призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту за поданням начальника управління.
 5. В управлінні може утворюватися колегія у складі начальника управління та керівників структурних підрозділів управління. Персональний склад колегії затверджується начальником управління. Рішення колегії вводяться у дію наказами управління.
 6. Управління може видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.
 7. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом та директором департаменту за виконання покладених на управління завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів управління.
  3. Вирішує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників управління.
  4. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
  5. Затверджує положення про структурні підрозділи управління (за погодженням з директором департаменту) та посадові інструкції працівників управління.
  6. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

Компетенція управління

До компетенції управління відносяться такі повноваження:

 1. здійснення попередньої перевірки та погодження проектно-кошторисної документації будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних та інших робіт для потреб міста, замовниками яких виступають виконавчі органи ради; перевірка фактично виконаних робіт згідно з дорученнями міського голови;
 2. перевірка фінансово-господарської діяльності виконавчих органів ради і комунальних підприємств, установ та організацій відповідно до затвердженого плану або окремих доручень;
 3. контроль за цільовим використанням коштів, виділених з міського бюджету міста;
 4. перевірка окремих питань діяльності підприємств, установ та організацій, якщо вони використовують кошти міського бюджету або мають частку міської власності у своєму статутному фонді, а також підприємств та організацій, яким було надано пільги щодо сплати податків до міського бюджету або проводились дотаційні виплати з міського бюджету;
 5. перевірка достовірності складеної інвесторської кошторисної документації для визначення розміру інвестиційного внеску на розвиток соціальної інфраструктури м. Львова та вартості основних фондів, що приймаються в експлуатацію;
 6. ведення обліку закупівель, що здійснюються виконавчими органами ради; узагальнення інформації про заплановані закупівлі товарів, робіт і послуг та торги, що відбулися; підготовка квартальних звітів щодо здійснених закупівель, подання їх міському голові та спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг;
 7. здійснення контролю за дотриманням посадовими особами ради та її виконавчих органів, працівниками підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, своїх функціональних обов’язків, а також вимог і обмежень, передбачених чинним законодавством;
 8. перевірка скарг громадян на діяння (дії чи бездіяльність) посадових осіб виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій;
 9. виявлення причин та умов, які спричиняють недобросовісне виконання працівниками своїх посадових обов’язків, зумовлюють зволікання і бюрократизм у роботі; внесення подань міському голові про їх усунення та притягнення винних до відповідальності.

Права управління

Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:

 1. Здійснювати контрольно-ревізійні, аналітичні, інформаційні та інші види діяльності, що забезпечують єдину систему контролю за використанням коштів, а також збереженням та використанням комунального майна міста.
 2. Контролювати діяльність підприємств, установ, організацій та об’єднань незалежно від форми власності, якщо вони використовують кошти міського бюджету, або мають частку міської власності у своєму статутному фонді, або використовують об’єкти права міської комунальної власності чи управляють ними, а також у разі надання їм містом податкових чи інших пільг.
 3. Перевіряти у міських комунальних підприємствах, установах, організаціях, що фінансуються з міського бюджету, грошові документи,бухгалтерські книги, звіти, плани, кошториси витрат та іншу документацію щодо фінансово-господарської діяльності, а також здійснювати перевірку касових операцій з готівкою та цінними паперами; матеріальних цінностей, їх обліку, зберігання та витрачання; розрахункових матеріалів формування договірних цін та ринкової вартості об’єктів.
 4. Отримувати від керівників підприємств, установ, організацій, що перевіряються, всю необхідну документацію та іншу інформацію про фінансово-господарську діяльність, необхідну для виконання покладених завдань і обов’язків.
 5. Вимагати і отримувати у відповідних випадках від посадових осіб письмові пояснення з питань, пов’язаних з перевіркою.
 6. Скеровувати матеріали перевірок відповідним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям для розгляду і вжиття необхідних заходів, ставити питання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог чинного законодавства.
 7. Подавати пропозиції до відповідних органів про призупинення дії нормативних і розпорядчих актів, виданих з порушенням чинного законодавства, ставити питання про їх скасування.
 8. У разі виявлення під час перевірок фактів привласнення грошей і матеріальних цінностей, інших зловживань інформувати директора департаменту з пропозицією про подання відповідних документів до правохоронних органів та фінансових органів контрольно-ревізійної служби.
 9. Залучати до проведення перевірок кваліфікованих спеціалістів і фахівців-експертів з інших установ і організацій та у разі необхідності залучати, з дозволу міського голови спеціалістів відповідних управлінь, відділів міської ради до роботи щодо виконання окремих задач.
 10. Отримувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів та органів міської ради, їх посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та організацій.
 11. За результатами проведених перевірок проводити їх розгляд із запрошенням посадових осіб, діяльність яких перевірялась, та надавати пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, а у разі необхідності готувати з цих питань проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету.
 12. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
 13. Ініціювати підготовку та розробляти проекти ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції управління.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення  діяльності управління

Управління утримується за рахунок бюджетних коштів, затверджених у встановленому порядку. Кошторис управління затверджує начальник управління за погодженням з директором департаменту «Адміністрація міського голови» та директором департаменту фінансової політики.
Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.
Граничну чисельність працівників управління встановлює міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою. Структура управління затверджується виконавчим комітетом.
Штатний розпис управління затверджує начальник управління за погодженням з директором департаменту «Адміністрація міського голови» та директором департаменту фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідація та реорганізація управління проводиться міською радою за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.