Управління молоді, сім'ї та спорту Департамент гуманітарної політики

 

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-17:00
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 520
+38 (032) 297-58-69
+38 (032) 297-58-74; +38 (032) 297-58-71
Ми у Facebook

Документи

Інформація про діяльність

 • Основні завдання
 • Положення
 • Програма
 • Проекти
 1. забезпечення реалізації політики міської ради з питань сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту;
 2. виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім'ї;
 3. сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
 4. сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;
 5. організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
 6. сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;
 7. сприяння міжнародному співробітництву з питань сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;
 8. забезпечення виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту з питань, що віднесені до відання управління.

Загальні положення

 1. Управління молоді, сім’ї, та спорту (надалі — управління) є структурним підрозділом департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі — департамент) без прав юридичної особи, утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання» та згідно з чинним законодавством України.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковується міському голові, виконавчому комітету, заступнику міського голови з гуманітарних питань, департаменту гуманітарної політики. Управління є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

Основні завдання

 1. Управління утворене для здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб і інтересів територіальної громади щодо питань сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту.
 2. Основним завданням управління є:
  1. забезпечення реалізації політики міської ради з питань сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту;
  2. виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім’ї;
  3. сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
  4. сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;
  5. організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
  6. сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;
  7. сприяння міжнародному співробітництву з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту.
  8. забезпечення виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту з питань, що віднесені до відання управління.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, який призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням директора департаменту.
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. відділ сім’ї та молоді;
  2. відділ фізичної культури та спорту.
 3. Відділ сім’ї та молоді, відділ фізичної культури та спорту є структурними підрозділами управління і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні начальника управління. Керівництво відділами здійснюють начальники, які призначаються на посади та звільняються з посад начальником управління за погодженням з директором департаменту. Інші працівники управління призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління за погодженням з директором департаменту.
 4. Начальники відділів безпосередньо підпорядковані начальнику управління, йому підконтрольні і підзвітні. Начальник відділу сім’ї та молоді за посадою є заступником начальника управління, виконує обов’язки начальника управління у разі відсутності останнього.
 5. Безпосередні повноваження відділів управління та порядок діяльності визначаються окремими положеннями, які підлягають затвердженню начальником управління за погодженням з директором департаменту.

Керівництво управлінням

 1. Найвищою посадовою особою управління є начальник, який здійснює керівництво управлінням, виступає від його імені та несе персональну відповідальність за виконання завдань управління.
 2. Начальник у межах своїх повноважень та на виконання завдань управління видає накази, які є обов’язковими для виконання всіма підпорядкованими структурами та посадовими особами.
 3. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання завдань управління.
  2. Відповідає за організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення управління, стан діловодства та обліку.
  3. Організовує підготовку проектів рішень з питань, віднесених до відання управління.
  4. Контролює виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту з питань, віднесених до відання управління.
  5. Діє без довіреності від імені управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими організаціями, підприємствами (об’єднаннями), установами, організаціями, громадянами та іншими особами.
  6. Затверджує посадові інструкції працівників управління, штатний розпис та кошторис видатків структурних підрозділів управління.
  7. Вносить подання про присвоєння працівникам управління рангів посадових осіб органу місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.
  8. Порушує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників управління.
  9. Забезпечує співробітництво управління з іншими органами виконавчої влади, радою в процесі виконання завдань, покладених на управління.
  10. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення, а також завдань, покладених окремими рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту.

Компетенція управління

До компетенції управління відносяться такі повноваження:

 1. підготовка пропозицій до проектів місцевих, галузевих та регіональних програм поліпшення становища сім’ї, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує її виконання;
 2. розробка та подання на розгляд і затвердження соціальних програм з питань молоді, сім’ї та спорту;
 3. розробка і подання пропозицій до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту;
 4. здійснення управління підпорядкованими закладами та підприємствами, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, укладання контрактів з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств (за дорученням міського голови);
 5. визначення потреб у закладах відповідного спрямування та подання пропозицій до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста;
 6. забезпення реалізації у межах своєї компетенції затверджених соціальних програм з питань молоді, жінок, сім’ї, фізичної культури та спорту;
 7. сприяння діяльності молодіжних житлових комплексів і наданню пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла і придбання товарів довготермінового користування, розвитку молодіжного, жіночого та сімейного підприємництва;
 8. сприяння діяльності жіночих, молодіжних та інших громадських організацій і залучення їх у встановленому порядку до розв’язання проблем сім’ї, жінок та молоді у межах міста;
 9. здійснення самостійно або разом з іншими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян залучення на договірних засадах коштів для вирішення питань соціальної підтримки сім’ї, жінок, дітей та молоді;
 10. участь у проведенні конкурсів, тендерів з питань, що відносяться до компетенції управління;
 11. погодження договорів оренди, що укладаються підвідомчими закладами;
 12. участь у роботі міжвідомчих комісій;
 13. здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у підпорядкованих закладах;
 14. ініціювання створення при раді та забезпечення роботи постійно діючих робочих комісій з питань координації дій щодо попередження насильства у сім’ї;
 15. створення банку даних сімей, де існують випадки вчинення насильства у сім’ї або виникає реальна загроза його вчинення;
 16. приймання та розгляд заяв (повідомлень) про вчинення насильства у сім’ї або реальну загрозу його вчинення відповідно до порядку розгляду заяв і повідомлень про вчинення насильства у сім’ї або реальну його загрозу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. № 616.
 17. розробка і подання на затвердження положення про Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 18. участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи зі сім’ями, дітьми і молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації;
 19. залучення громадськості до проведення роботи з сім’ями, дітьми і молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху;
 20. координація, контроль та забезпечення у межах своїх повноважень виконання державних програм з питань протидії торгівлі людьми, вносить пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає їм консультаційно-методичну допомогу;
 21. координація у межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, виконання відповідних програм, сприяння збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;
 22. координація діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;
 23. удосконалення у межах своїх повноважень системи пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє їх підтримці;
 24. організація та участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді;
 25. сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;
 26. сприяння створенню на базі фізкультурно-оздоровчих закладів мережі спортивних клубів, секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладів (клубів і центрів) для участі інвалідів;
 27. сприяння збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вжиття заходів до їх кадрового комплектування та зміцненню матеріально-технічної бази;
 28. забезпечення у межах своїх повноважень організації і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;
 29. вжиття у межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;
 30. здійснення заходів з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей;
 31. затвердження положення про змагання та проведення міських змагань і навчально-тренувальні зборів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
 32. комплектація складу збірних команд міста за видами спорту, забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяння розв’язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх і Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;
 33. порушення в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій міського голови олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, тренерам, талановитим перспективним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;
 34. вжиття заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснення контролю за їх діяльністю;
 35. вивчення потреби у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організація підвищення їх кваліфікації;
 36. сприяння обласному центру «Інваспорт» та його структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу;
 37. вжиття в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів;
 38. вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань сім’ї, дітей і молоді, фізичної культури та спорту, проведення з цією метою методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інші заходів;
 39. управління вирішує й інші питання, віднесені законодавством України до його повноважень.

Права управління

Для реалізації наданих повноважень управління має право:

 1. Звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, управлінь, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 2. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 4. Контролювати виконання власних наказів та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні наказів.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Фінансове забезпечення управління здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
 2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.
 3. Штатний розпис та кошторис управління затверджується начальником управління за погодженням з директором департаменту гуманітарної політики та директором департаменту фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідація та реорганізація Управління проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Відповідно до рішення комісії з розгляду поданих молодіжними та дитячими громадськими організаціями документів
на предмет визначення програм і заходів громадських організацій, переможців відбору, у галузі молодіжної політики з питань дітей, молоді та сім`ї на 2015 рік, затверджено перелік заходів, поданих молодіжними та дитячими громадськими організаціями, які внесені у Календарний план програм і заходів з питань дітей, молоді та сім`ї на 2015 рік.

Календарний план на 2015 рік

Попередження насильства в сім’ї

Насильство в сім’ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю.

Види насильства в сім’ї:

 • Фізичне — умисне нанесення одним членом сім’ї іншому члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до  смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров’я, нанесення шкоди його честі і гідності.
 • Сексуальне — протиправне посягання одного члена сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена сім’ї.
 • Психологічне — насильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або погроз,  переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю.
 • Економічне —  умисне позбавлення одним членом сім’ї іншого члена сім’ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я.

Попередження насильства в сім’ї — система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім’ї, припинення насильства в сім’ї, яке готується або вже почалося, притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім’ї, а також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в сім’ї.

Підстави  для вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї:

 • ЗАЯВА про допомогу жертви насильства в сім’ї або члена сім’ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї;
 • висловлене жертвою  насильства  в  сім’ї  або  членом  сім’ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в  сім’ї, бажання на вжиття  заходів  з  попередження насильства в сім’ї у разі, якщо повідомлення або заява надійшли не від нього особисто;
 • отримання ПОВІДОМЛЕННЯ про застосування насильства в сім’ї або  реальної загрози його  вчинення стосовно неповнолітнього чи недієздатного члена сім’ї.

Заява або повідомлення про застосування насильства в  сім’ї чи реальної загрози його вчинення приймаються за місцем проживання постраждалого органами, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї:

 • відділ у справах дітей у районній адміністрації;
 • Львівський міський центр соціальних служб сім’ї дітей та молоді;
 • відділ у справах дітей департаменту гуманітарної політики ЛМР;
 • управління молоді, сім’ї та спорту ЛМР;
 • відділ дільничних інспекторів.

Тут Вам допоможуть:

 • Національна дитяча «гаряча лінія» з питань запобігання насильству та захисту прав дітей (0 800 500 225 або 772 з мобільного), яка працює на базі Центру «Ла Страда-Україна».
 • Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації (0 800 500 335 або 386 з мобільного), яка працює на базі Центру «Ла Страда-Україна».
 • Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді — 15-58 (телефон довіри)

У кожному районі міста прийом громадян здійснюють відділи соціальної роботи:

 • Галицький відділ тел. 254-60-62
 • Залізничний відділ тел. 295-72-93
 • Личаківський відділ тел. 254-62-62                                                   
 • Сихівський відділ тел. 254-64-56
 • Франківський відділ тел. 235-22-26
 • Шевченківський відділ тел. 252-98-06; 297-56-88

Львівське міське управління міліції:

адреса, вул. С. Бандери, 1, тел. 102.

 • Залізничний РВ ЛМУ: адреса, вул. Городоцька, 126. Черговий, тел.: 258-69-00.
 • Галицький РВ ЛМУ: адреса, вул. Мартовича, 2. Черговий, тел.: 261-40-66.
 • Личаківський РВ ЛМУ: адреса, вул. Романчука, 18. Черговий, тел.: 276-24-00.
 • Шевченківський РВ ЛМУ: адреса, вул. Академіка Кучера, 6. Черговий, тел.: 255-42-44.
 • Франківський РВ ЛМУ: адреса, вул. Генерала Чупринки, 64. Черговий, тел.: 238-95-51.
 • Сихівський РВ ЛМУ: адреса, пр. Червоної Калини, 109. Черговий, тел.: 221-56-40.

Корисні посилання:

Нормативно — правова база:

База організацій:

 • Міжнародний рух “Міжнародна Амністія в Україні. Телефон +38 (044) 272-28-42. Веб-сайт: http://amnesty.org.ua/
 • Інформаційно-профілактичний кризовий жіночий центр. Телефон: (032) 443-57-62, Факс: (032) 442-90-40.
 • Агенція регіонального розвитку та європейської інтеграції. Телефон: (032) 242-41-41.
 • МБФ «Карітас України». Телефон:+38 (032) 225-68-91, 225-68-90, 297-66-36, +38 (032) 225-68-91, 225-68-90, 297-66-36. Веб-сайт: http://caritas-ua.org
 • Центр правової інформації та консультації «Юридична служба для львівян» ГО «Самопоміч». Телефон (032) 297-1000, (032) 297-5737. Веб-сайт: www.samopomich.lviv.ua

База державних установ:

 • Громадська рада при Міністерстві молоді та спорту України. Адреса: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42. Телефон: (044) 289-95-05, 044 289-02-00. Факс: 044 289-02-00. Адреса електронної пошти: press_msms@ukr.net . Веб-сторінка: http://www.msms.gov.uа
 • Департамент сімейної і гендерної політики. Адреса: 01025, м. Киів, вул. Десятинна, 14, к. 206. Телефон: (044) 278-70-90, (044) 279-11-93, (044) 279-11-93. Веб-сторінка: http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/article?art_id=94954&cat_id=67270
 • Департамент молодіжної політики. Адреса: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42. Телефон: (044) 289-36-60. Веб-сторінка: http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/article?art_id=94958&cat_id=67272
 • Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді. Адреса: 01030, м. Київ-30, вул. Б. Хмельницького, 51-Б, 4-й поверх, а/с 110. Телефон: (044) 288-33-02, (044) 288-33-37. Факс: (044) 288-10-00, (044) 234-45-85. Адреса електронної пошти: post@dcssm.gov.ua. Веб-сторінка: http://www.dcssm.gov.ua/ua_serv_struct.phtml
 • Державний інститут розвитку сім’ї і молоді. Адреса: 01025, м. Київ-4. вул. Десятинна, 14. Телефон: (044) 278-12-56. Факс: (044) 278-12-41. Веб-сторінка: http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/article?art_id=98936&cat_id=71478
 • Державний інститут розвитку сім’ї і молоді — Державний інститут сімейної та молодіжної політики. Адреса: 01001, м. Київ-1. вул. Десятинна 14. Телефон: Тел. (044) 278-12-56. Факс: (044) 278-12-41.  Адреса електронної пошти: mail@dipsm.org.ua. Веб-сторінка: http://www.dipsm.org.u
 • Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини. Адреса: 01025, Київ, Десятинна вул., 14. Телефон: (044) 278-40-45. Факс: Адреса електронної пошти: dity_2006@mail.ru. Веб-сторінка: http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/category?cat_id=65529
 • Міністерство молоді та спорту України. Адреса: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42. Телефон: (044) 289-12-64. Факс: (044) 289-12-94. Веб-сторінка: http://dsmsu.gov.ua/index/ua
 • Міністерство внутрішніх справ України Адреса: 01024, м. Киів, вул. Академіка Богомольця, 10. Телефон: (044) 256-03-33. Факс: (044) 256-16-33. Веб-сторінка: http://mvs.gov.ua
 • Міністерство юстиції України. Адреса: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13. Телефон: (044) 278-37-23. Адреса електронної пошти: themis@minjust.gov.ua. Веб-сторінка: http://www.minjust.gov.ua/
 • Уповноважений Президента України з прав дитини. Адреса: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11. Телефон: (044) 255-78-03. Факс: (044) 255-66-45. Адреса електронної пошти: pravadytyny@apu.gov.ua. Веб-сторінка: http://president.gov.ua/content/pravadytyny.html

Оздоровлення

При організації процесу оздоровлення дітей міста Львова, управління молоді сім’ї та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради керується такими нормативно правовими актами:

 • Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 45, ст.313 )
 • Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 1402-ІІІ (ст. 5, ст.6).
 • Постанова Кабінету Міністрів України від  28.04.2009 року № 422 «Про затвердження Типового положення  про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від  22.11.2004 року № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах“
 • Наказ N 672/831/623/120 від 27.07.2004, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2004 р. за N1064/9663 Про затвердження Порядку взаємодії з питань забезпечення перевезення організованих груп дітей на оздоровлення в табори відпочинку та інші оздоровчі заклади, а також проведення туристичних та екскурсійних подорожей (поїздок)

Право отримати безкоштовне або частково оплачуване оздоровлення мають діти, які зареєстровані у місті Львові та належать до таких категорій:

 1. діти-сироти;
 2. діти, позбавлені батьківського піклування;
 3. діти-інваліди (направляється в разі відсутності медичних протипоказань та здатності до самообслуговування);
 4. дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, стихійних лих, техногенних аварій, катастроф
 5. діти з багатодітних сімей
 6. діти з малозабезпечених сімей
 7. діти, які перебувають на диспансерному обліку
 8. талановиті та обдаровані
 9. діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків

Зразок заяви .doc

Заява подається в центр обслуговування мешканців Львівської міської ради у приміщенні Ратуші, за адресою м. Львів, пл. Ринок, 1 (1 поверх).

З питань оздоровлення дітей міста Львова слід звертатись в управління молоді, сім’ї та спорту департаменту гуманітарної політики ЛМР за адресою м. Львів, пл. Ринок, 1, кабінет 522.

Телефон: 297-58-71 (Уляна Стадник).