Управління охорони здоров'я Департамент гуманітарної політики

Забезпечення реалізації державної та регіональної політики у галузі охорони здоров'я.

 • Зуб Володимир Іванович

  Зуб Володимир Іванович

  Начальник управління охорони здоров'я, заступник директора Департаменту гуманітарної політики

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-17:00
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79017, Львів, вул. К. Левицького, 82а
+38 (032) 260-23-87
+38 (032) 297-58-67
+38 (032) 260-23-87
Ми у Facebook

Документи

Інформація про діяльність

 • Повноваження
 • Основні завдання
 • Положення
 1. Організація виконання законодавства України у сфері охорони здоров’я та здійснення контролю за його реалізацією.
 2. Впровадження у практику наукових досягнень та передового досвіду у сфері охорони здоров’я.
 3. Забезпечення у межах наданих повноважень та наявних бюджетних коштів доступності та безоплатності медичної допомоги у підпорядкованих комунальних закладах охорони здоров'я.
 4. Організація забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення у межах бюджетних асигнувань.
 5. Вивчення стану здоров'я населення, вживання заходів щодо запобігання і зниження захворюваності, втрати працездатності.
 6. Здійснення відповідно до галузевих медичних стандартів контролю
 7. Львова.
 8. Організація роботи з охорони материнства і дитинства.
 9. Визначення потреби та формування замовлення на молодих спеціалістів для закладів охорони здоров'я.
 10. Забезпечення контролю за підтриманням належного санітарного та епідеміологічного стану, організація поширення наукових медичних і гігієнічних знань серед населення.
 11. Надання Міністерству охорони здоров’я України та департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації необхідної інформації, документів та матеріалів, зокрема пропозицій, спрямованих на проведення реформи в галузі охорони здоров'я.
 12. Подання у встановленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток системи охорони здоров'я у м. Львові; організація з цією метою збирання та опрацювання інформації та формування бази даних.
 13. Здійснення контролю за дотриманням вимог охорони праці, правил техніки безпеки протипожежної безпеки і санітарного режиму в підпорядкованих закладах охорони здоров‘я та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
 14. Розробка плану медико-санітарного забезпечення населення у надзвичайних ситуаціях або у разі їх виникнення.
 15. Створення необхідного резерву лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 16. Організація медичного забезпечення, надання медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
 17. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення.
 18. Погодження призначення працівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я, які належать до номенклатури посад управління (крім головних лікарів).
 19. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
 1. Забезпечення реалізації державної та регіональної політики у галузі охорони здоров'я.
 2. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів охорони здоров'я, які перебувають у комунальній власності, аналіз їх використання.
 3. Визначення потреб у закладах охорони здоров'я та подання пропозицій до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази тощо.
 4. Забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі закладів охорони здоров'я, що перебувають у комунальній власності; сприяння їх фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.
 5. Погодження проектів будівництва нових закладів охорони здоров'я, сприяння їх раціональному розміщенню.
 6. Погодження договорів оренди, що укладаються підвідомчими закладами охорони здоров'я.
 7. Здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у закладах охорони здоров'я, що перебувають у комунальній власності, та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
 8. Визначення потреби та формування замовлення на кадри для закладів охорони здоров'я, укладання договорів на підготовку спеціалістів, удосконалення кваліфікації кадрів.
 9. Забезпечення у межах наданих повноважень та наявних бюджетних коштів доступності та безоплатності медичної допомоги у міських комунальних закладах охорони здоров'я.
 10. Сприяння забезпеченню пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення у межах бюджетних асигнувань.
 11. Призначення на посади головних лікарів закладів охорони здоров'я, організація їх атестації.
 12. Координація роботи зі службами СЕС та Міністерства надзвичайних ситуацій щодо проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, дезактиваційних заходів, проведення масових профілактичних щеплень, запобігання небезпечних інфекційних захворювань, масових отруєнь, радіаційних уражень населення.
 13. Участь разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади у здійсненні державного регулювання радіаційної безпеки, у складанні експертних висновків щодо визначення категорій зон радіоактивного забруднення територій.
 14. Подання у встановленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток системи охорони здоров'я у місті; організація з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

Загальні положення

 1. Управління охорони здоров'я (надалі — управління) є структурним підрозділом департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі департамент), утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання» та згідно з чинним законодавством України.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковується міському голові та департаменту гуманітарної політики, виконавчому комітету, заступнику міського голови з питань гуманітарної політики. Управління є відповідальним за виконанням частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. 1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.

Основні завдання

 1. Управління утворене для забезпечення прав територіальної громади міста у сфері охорони здоров'я шляхом створення сприятливих умов для функціонування у м. Львові установ, організацій і підприємств охорони здоров'я.
 2. Основним завданням управління є:
  1. забезпечення реалізації державної та регіональної політики у галузі охорони здоров'я;
  2. забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог спрямованих на забезпечення навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, додержання нормативів професійної діяльності, стандартів медичного обслуговування і технологій в галузі охорони здоров'я;
  3. координація та підтримка діяльності закладів, установ та підприємств сфери охорони здоров'я всіх форм власності, розташованих у м. Львові;
  4. забезпечення діяльності і організація фінансування закладів, установ, організацій і підприємств сфери охорони здоров'я м. Львова, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста;
  5. сприяння матеріально-технічному забезпеченню і розвитку закладів, установ, організацій і підприємств охорони здоров'я, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Львова.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням директора департаменту.
 2. До складу управління входять:
  1. відділ лікувально-профілактичної допомоги;
  2. планово-фінансовий відділ;
  3. головний спеціаліст, інспектор з кадрових питань;
  4. головний спеціаліст з охорони праці.
 3. Відділи управління є структурними підрозділами управління і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні начальника управління.
 4. Керівництво відділами здійснюють начальники, які призначаються на посади та звільняються з посад начальником управління за погодженням з директором департаменту. Інші працівники управління призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління за погодженням з директором департаменту.
 5. Начальники відділів безпосередньо підпорядковані начальнику управління, йому підконтрольні та підзвітні.
 6. Безпосередні повноваження відділів управління та порядок діяльності визначаються окремими положеннями, які підлягають затвердженню начальником управління за погодженням з директором департаменту.

Керівництво управлінням

 1. Найвищою посадовою особою управління є начальник, який здійснює керівництво управлінням, виступає від його імені та несе персональну відповідальність за виконання завдань управління.
 2. Начальник у межах своїх повноважень та на виконання завдань управління видає накази, які є обов'язковими для виконання всіма підпорядкованими структурами та посадовими особами.
 3. Начальник управління:
  1. здійснює керівництво діяльністю управління.
  2. за погодженням з директором департаменту призначає на посади і звільняє з посад заступників начальника управління охорони здоров'я та керівників закладів охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Львова.
  3. за погодженням з директором департаменту призначає на посади та звільняє з посад заступників керівників закладів охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Львова.
  4. видає у межах компетенції управління накази, організує і контролює їх виконання.
  5. призначає та звільняє головних (міських) позаштатних спеціалістів та керівників міських спеціалізованих центрів.
  6. формує кадровий резерв, забезпечує організацію підготовки і перепідготовки медичних працівників закладів охорони здоров'я.
  7. затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та звіти закладів охорони здоров'я, що підпорядковані управлінню, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності.
  8. розпоряджається коштами, передбаченими управлінню з міського бюджету для фінансування витрат на утримання підвідомчої мережі і виконання програм у сфері охорони здоров'я м. Львова згідно з затвердженими у встановленому порядку кошторисами.
  9. контролює відповідно до чинного законодавства використання коштів згідно із затвердженими у встановленому порядку кошторисами, переданими з міського бюджету для фінансування витрат на утримання підвідомчої мережі і виконання програм у сфері охорони здоров'я закладами, установами, організаціями і підприємствами, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста і фінансуються з міського бюджету.
  10. представляє без доручення управління у взаємовідносинах із фізичними і юридичними особами.
  11. контролює ведення діловодства, організовує збереження документації і майна управління.
  12. веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає у встановленому порядку листи, заяви, скарги і звернення громадян.
  13. нагороджує співробітників управління і працівників закладів, установ, підприємств незалежно від форм власності, а також членів об'єднань і громадських організацій, що діють на території м. Львова у сфері охорони здоров'я, почесними грамотами і грамотами, пам'ятними дипломами, цінними подарунками та преміями.
 4. Начальник управління має двох заступників:
  1. заступник начальника управління — начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги;
  2. заступник начальника управління з економічних питань — начальник планово-фінансового відділу.
 5. заступників начальника управління призначає на посади та звільняє з посад міський голова за поданням начальника управління і погодженням з директором департаменту.

Компетенція управління

До компетенції управління відносяться такі повноваження:

 1. здійснення управління підпорядкованими підприємствами, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, укладання контрактів з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств (за дорученням міського голови);
 2. внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів охорони здоров'я, які перебувають у комунальній власності, аналіз їх використання;
 3. визначення потреб у закладах охорони здоров'я та подання пропозицій до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази тощо.
 4. забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі закладів охорони здоров'я, що перебувають у комунальній власності; сприяння їх фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;
 5. погодження проектів будівництва нових закладів охорони здоров'я, сприяння їх раціональному розміщенню;
 6. погодження договорів оренди, що укладаються підвідомчими закладами охорони здоров'я;
 7. здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у закладах охорони здоров'я, що перебувають у комунальній власності, та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;
 8. визначення потреби та формування замовлення на кадри для закладів охорони здоров'я, укладання договорів на підготовку спеціалістів, удосконалення кваліфікації кадрів;
 9. забезпечення у межах наданих повноважень та наявних бюджетних коштів доступності та безоплатності медичної допомоги у міських комунальних закладах охорони здоров'я;
 10. сприяння забезпеченню пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення у межах бюджетних асигнувань;
 11. призначення на посади головних лікарів закладів охорони здоров'я, організація їх атестації;
 12. погодження ліцензування та акредитації діяльності закладів охорони здоров'я;
 13. координація роботи зі службами СЕС та Міністерства надзвичайних ситуацій щодо проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, дезактиваційних заходів, проведення масових профілактичних щеплень, щодо запобігання небезпечних інфекційних захворювань, масових отруєнь, радіаційних уражень населення;
 14. участь разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади у здійсненні державного регулювання радіаційної безпеки, у складанні експертних висновків щодо визначення категорій зон радіоактивного забруднення територій;
 15. подання у встановленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток системи охорони здоров'я у місті; організація з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. Залучати (за погодженням з їх керівниками) спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції.
  2. Одержувати у встановленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
  4. Контролювати виконання власних наказів та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні наказів управління.
 2. Управління користується також іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших норм чинного законодавства України.
 3. Накази управління, прийняті у межах його компетенції, є обов'язковими для виконання на території міста всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами. Накази управління, що суперечать чинному законодавству або інтересам територіальної громади міста чи окремих громадян, можуть бути скасовані виконавчим комітетом, міським головою або у судовому порядку.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Фінансове забезпечення управління здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Кошторис управління затверджується начальником управління за погодженням з директором департаменту гуманітарної політики та директором департаменту фінансової політики.
 2. Для забезпечення діяльності управління, його структурних підрозділів за ними на праві оперативного управління закріплюється майно, що є комунальною власністю громади міста.
 3. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.
 4. Граничну чисельність працівників управління встановлює міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою. Структура управління затверджується виконавчим комітетом.
 5. Штатний розпис управління затверджується начальником управління за погодженням з директором департаменту гуманітарної політики та директором департаменту фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідація та реорганізація управління проводиться міською радою за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.