Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин Департамент містобудування

Задоволення потреб та інтересів територіальної громади щодо поводження і використання природних ресурсів міста.

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-17:00
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 444
+38 (032) 297-57-62
+38 (032) 297-57-89

Інформація про діяльність

 • Основні завдання
 • Положення
 • Програма
 • Проекти
 1. Управління утворене для здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади щодо поводження і використання природних ресурсів міста.
 2. Основними завданнями управління є:
  1. реалізація політики міської ради у сфері захисту та використання природних ресурсів, реформування земельних відносин;
  2.  створення та супровід інформаційної системи земельно-кадастрового обліку земель, вдосконалення методів ведення земельно-кадастрової інформації;
  3.  ведення системи спостереження за станом земель та їх використанням, збирання та аналіз інформації про фактичне використання земель;
  4.  організація роботи з підготовки та проведення продажу земель на конкурентних засадах;
  5.  забезпечення контролю за дотриманням законодавства у сфері поводження з природними ресурсами;
  6.  забезпечення виконання рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту з питань, що віднесені до відання управління.

Загальні положення

 1. Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин (надалі — управління) є структурним підрозділом департаменту містобудування Львівської міської ради (надалі — департамент), утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання» та згідно з чинним законодавством України.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим департаменту, виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з питань містобудування та інфраструктури. Управління є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.
 4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства України та банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.

Основні завдання

 1. Управління утворене для здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади щодо поводження і використання природних ресурсів міста.
 2. Основними завданнями управління є:
  1. реалізація політики міської ради у сфері захисту та використання природних ресурсів, реформування земельних відносин;
  2. створення та супровід інформаційної системи земельно-кадастрового обліку земель, вдосконалення методів ведення земельно-кадастрової інформації;
  3. ведення системи спостереження за станом земель та їх використанням, збирання та аналіз інформації про фактичне використання земель;
  4. організація роботи з підготовки та проведення продажу земель на конкурентних засадах;
  5. забезпечення контролю за дотриманням законодавства у сфері поводження з природними ресурсами;
  6. забезпечення виконання рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту з питань, що віднесені до відання управління.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова за поданням директора департаменту. Начальник управління має трьох заступників. Розподіл обов'язків між заступниками проводить начальник управління.
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. відділ землеустрою
  2. відділ земельно-кадастрового обліку
  3. відділ ринку землі
  4. відділ укладання договорів оренди та сервітутного землекористування
  5. відділ моніторингу земель.
 3. Керівництво відділами здійснюють начальники, які призначаються на посади та звільняються з посад начальником управління за погодженням з директором департаменту. Інші працівники управління призначаються на посади та звільняються з посад начальником управління за погодженням з директором департаменту.
 4. Начальники відділів підпорядковані начальнику управління або його заступникам відповідно до розподілу повноважень між ними, йому підконтрольні і підзвітні.
 5. Безпосередні повноваження відділів управління та порядок діяльності визначаються окремими положеннями, які підлягають затвердженню начальником управління за погодженням з директором департаменту.

Керівництво управлінням

 1. Найвищою посадовою особою управління є начальник, який здійснює керівництво управлінням, виступає від його імені та несе персональну відповідальність за виконання завдань управління.
 2. Начальник у межах своїх повноважень та на виконання завдань управління видає накази, які є обов'язковими для виконання всіма підпорядкованими структурами та посадовими особами.
 3. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання завдань управління.
  2. Відповідає за організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення управління, стан діловодства та обліку.
  3. Організовує підготовку проектів рішень з питань, віднесених до відання управління.
  4. Контролює виконання ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту містобудування з питань, віднесених до відання управління.
  5. Діє без довіреності від імені управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими організаціями, підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями, громадянами та іншими особами.
  6. Затверджує посадові інструкції працівників управління, штатний розпис та кошторис управління.
  7. Вносить подання про присвоєння працівникам управління ранги посадової особи органу місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.
  8. Вирішує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників управління.
  9. Забезпечує співробітництво управління з іншими органами виконавчої влади, радою у процесі виконання завдань, покладених на управління.
  10. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення, а також завдань, покладених окремими ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту.

Компетенція управління

До компетенції управління відносяться такі повноваження:

 1. створення умов для раціонального та економічно обґрунтованого використання земель та інших природних ресурсів міста; здійснення заходів щодо розвитку ринку земель міста;
 2. погодження питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;
 3. підготовка матеріалів та внесення пропозицій щодо справляння плати за землю, викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади, організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель;
 4. проведення інвентаризації земель міста;
 5. забезпечення через укладення договорів проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель і земельних ділянок;
 6. підготовка проектів рішень ради щодо передачі у приватну власність земельних ділянок, надання у користування земельних ділянок, погодження місця розташування та надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельних ділянок, затвердження проекту відведення земельних ділянок, надання дозволу на зміну цільового призначення земельних ділянок;
 7. організація проведення земельних аукціонів та конкурсів;
 8. подання пропозицій щодо визначення стартової ціни земельної ділянки комунальної власності, що призначається для продажу на аукціоні (конкурсі);
 9. на підставі рішення ради або рішень суддів укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів оренди, договорів про земельні сервітути, договорів (угод) про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне землекористування
 10. організація виконання землевпорядних робіт, розроблення та реалізацію плану земельно-господарського устрою;
 11. здійснення відповідно до законодавства моніторингу земель, організація виконання заходів щодо відтворення і підвищення родючості грунтів;
 12. участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів будівництва та внесення пропозицій на розгляд ради щодо погодження місця їх розташування, викупу та вилучення земель, передачі земельних ділянок у власність та надання у користування, в тому числі на умовах оренди;
 13. внесення пропозицій щодо розроблення та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, підвищення родючості грунтів та продуктивності земель, забезпечення додержання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
 14. внесення пропозицій щодо розроблення землевпорядної документації, ціноутворення у сфері проектування, будівництва, експлуатації об'єктів і споруд;
 15. інші повноваження відповідно до завдань управління та чинного законодавства України.

Права управління

 1. Для реалізації наданих повноважень управління має право:
  1. Звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, управлінь, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  2. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
  3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
  4. Контролювати виконання власних наказів та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконання наказів.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Фінансове забезпечення управління здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
 2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.
 3. Штатний розпис управління затверджується начальником управління за погодженням з директором департаменту, до складу якого входить управління, та з директором департаменту фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідація та реорганізація управління проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
 • Реалізація державної політики у сфері землеустрою.
 • Оформлення землекористування об’єктам комунальної власності.
 • Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.
 • Інвентаризація земель міста Львова (території підприємств).
 • Визначення меж прибудинкових територій житлового фонду.
 • Встановлення меж територій природно-заповідного фонду м. Львова.
 • Встановлення меж міста Львова

Розширення меж міста Львова.