Відділ кадрів

Ведення баз «Кадри», «Кадрові зміни», «Кадрові розпорядження».

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятницязгідно табеля календаря
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 215, 215-а, 338
+38 (032) 297-58-04
+38 (032) 297-59-92
+38 (032) 297-59-96
+38 (032) 254-60-14
+38 (032) 297-57-59
+38 (032) 297-58-12

Документи

Інформація про діяльність

 • Основні завдання
 • Положення
 1. Програма стажування «Перший кар’єрний крок»: навчання, відбір, стажування, розподіл по структурних підрозділах Львівської міської ради спільно із керівниками, співпраця з ВНЗ, укладання угод між Львівською міською радою та ВНЗ.
 2. Оголошує та проводить  конкурси на заміщення вакантних посад номенклатури посад міського голови.
 3. Бере участь у засіданнях конкурсних комісій з прийняття на роботу у всіх структурних підрозділах Львівської міської ради.
 4. Готує інформацію та висвітлює інформацію на сайті Львівської міської ради  про вакансії у підпорядкованих підприємствах, установах Львівської міської ради.
 5. Здійснює аналіз та контроль за веденням кадрового діловодства в Львівській міській раді та її структурних підрозділах.
 6. Організовує проведення навчань, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку кадрів.
 7. Підготовка та візування проектів розпоряджень міського голови з кадрових питань.
 8. Реєстрація, завірення копій, розсилка і зберігання розпоряджень міського голови з кадрових питань.
 9. Ведення баз «Кадри», «Кадрові зміни», «Кадрові розпорядження» в системі «Lotus Notes».
 10. Здійснює інші функції  за дорученнями міської ради, виконкому,  міського голови або керуючого справами виконкому.

Загальні положення

 1. Відділ кадрів (надалі — відділ) є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету, реорганізований на підставі ухвали міської ради від 06.07.2006 № 94 “Про затвердження структури Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ та розпорядження міського голови від 27.12.2006р. № 1299 “Про заходи щодо вдосконалення функціонування виконавчих органів міської ради, проведення реорганізації та скорочення чисельності праціників“.
 2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами, ухвалами міської ради, рішеннями виконкому і розпорядженнями міського голови, цим Положенням.
 3. Основним завданням відділу є організація та здійснення кадрової роботи, в основу якої покладено принцип демократичного добору і просування по службі за діловими якостями та професійною компетентністю посадових осіб місцевого самоврядування, заохочення їх до службової кар’єри, реалізації єдиної державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування.
 4. Відділ у своїй діяльності підконтрольний і підзвітний міському голові, керуючому справами виконавчого комітету.
 5. Положення про відділ затверджує виконавчий комітет.
 6. Відділ має свій бланк, печатку і штамп “згідно з оригіналом“.

Завдання і функції відділу

 1. бере участь у формуванні та реалізації політики міської ради та її виконавчих органів як в цілому, так і за відповідними напрямами, розробляє механізми її реалізації;
 2. організовує проведення оцінки роботи працівників за поточний рік;
 3. одержує від посадових осіб і працівників виконавчих органів міської ради інформацію та документи, пов’язані з роботою виконкому і міського голови;
 4. готує інформацію про наявність вакансій у структурі Львівської міської ради та її виконавчих органів;
 5. організовує проведення навчання, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку кадрів, приймає участь у проведенні атестації в органах місцевого самоврядування номенклатури посад міського голови (надалі — НПМГ);
 6. формує кадровий резерв і проводить аналіз його використання;
 7. готує кадрові нормативно-розпорядчі документи щодо посад працівників апарату виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради номенклатури посад міського голови, а також працівників управління “Секретаріат ради“, організаційного управління, архівного відділу міської ради. Особливості підготовки таких документів регулюються окремим розпорядженням міського голови;
 8. оформляє документи про прийняття присяги державними службовцями апарату виконавчого комітету та керівниками виконавчих органів міської ради і присвоєння їм рангів НПМГ;
 9. оформляє документи, пов’язані з застосуванням заходів дисциплінарного впливу до НПМГ;
 10. приймає документи на засідання конкурсних комісій з прийняття на роботу посадових осіб НПМГ і бере участь у роботі цих комісій;
 11. забезпечує облік, зберігання та використовування документів з грифом для службового користування (ДСК).
 12. приймає участь у проведенні заходів з питань мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовки структурних підрозділів Львівської міської ради.
 13. зберігає гербові печатки міської ради та виконавчого комітету, засвідчує ними документи у встановленому порядку;
 14. перевіряє дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю, про державну службу, про боротьбу з корупцією про службу в органах місцевого самоврядування;
 15. одержує від посадових осіб і працівників виконавчих органів міської ради інформацію та документи, пов’язані з кадровою роботою і підготовкою нормативних актів міської ради, міського голови та виконкому, розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів міської ради, міського голови, виконкому;
 16. формує пропозиції про стажування кадрів НПМГ, здійснює контроль за його проведенням;        2.17 проводить обчислення стажу роботи, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування для встановлення надбавок і доплат відповідно до чинного законодавства.
 17. проводить розрахунок робочого часу, оформлення відпусток і відряджень;
 18. проводить підготовку документів про продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування та призначення пенсій;
 19. обліковує, зберігає і заповняє трудові книжки та особові справи посадових осіб НПМГ;
 20. оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи;
 21. проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;
 22. складає звіти і довідки з кадрових питань, передбачених статистичною звітністю;
 23. попереджує працівників про обмеження, пов’язані з проходженням служби в органах місцевого самврядування;
 24. бере участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи;
 25. вносить керівництву пропозиції щодо вдосконалення кадрової роботи;
 26. координує роботу кадрової служби виконавчих органів міської ради, надає їм методичну допомогу та консультації з питань кадрової роботи;
 27. проводить наради з працівниками кадрових служб з питань вивчення законодавства, службової етики, організації роботи і усунення недоліків;
 28. організовує семінари для підвищення кваліфікації працівників;
 29. бере участь у розробці і впровадженні кадрової політики.

Відділ має право

 1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань.
 2. Одержувати інформацію від керівників структурних підрозділів про зміну структури, скорочення штатів, оголошення про конкурс.
 3.  Інформувати керівництво у разі покладення на відділ виконання роботи, що не належить до функцій відділу чи виходить за їх межі, а також у випадках, коли інші підрозділи або посадові особи не надають документи, матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.
 4. Залучати за згодою керівників виконавчих органів ради, спеціалістів цих виконавчих органів для підготовки та розробки проектів нормативно-правових актів, експертизи проектів таких актів (ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови та інших документів, заходів, які проводяться відділом).

Управління відділом, обов'язки

 1. Начальник відділу:
  1. здійснює керівництво відділом, несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
  2. організовує і здійснює контроль за роботою кадрових служб у підпорядкованих виконкому підприємствах та організаціях, надає їм методичну і фахову допомогу;
  3. організовує атестації працівників виконавчих органів ради і бере участь у її проведенні;
  4. забезпечує облік, зберігання та використовування документів з грифом для службового користування (ДСК);
  5. приймає участь у проведенні заходів з питань мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовки структурних підрозділів Львівської міської ради;
  6. розподіляє обов’язки між працівниками відділу і контролює їх виконання, дотримання дисципліни праці;
  7. подає у встановленому порядку керуючому справами виконкому кандидатури на посади та подання про звільнення з посад працівників відділу відповідно до чинного законодавства;
  8. подає керуючому справами виконкому клопотання про присвоєння працівникам відділу рангів посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до законодавства, про встановлення надбавок та проведення інших заохочувальних виплат з фонду оплати праці;
  9. здійснює інші функції за дорученнями міської ради, виконкому, міського голови або керуючого справами виконкому;
  10. приймає участь у підготовці нормативних актів міської ради, виконкому та міського голови, розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить експертизу таких актів міської ради, виконкому, міського голови.
 2. Заступник начальника відділу:
  1. здійснює керівництво діяльністю відділу кадрів, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу на час відсутності начальника відділу кадрів;
  2. забезпечує прогнозування і планування потреб у кадрах, формування кадрового резерву та роботи з ним;
  3. забезпечує організацію замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників;
  4. контролює відповідність освітньокваліфікаційної підготовки працівників покладеним на них обов’язкам;
  5. керує розробкою перспективних і поточних планів роботи з кадрами;
  6. здійснює контроль за веденням діловодства;
  7. організовує роботу з документами у відповідності до чинного законодавства.

Структура відділу

 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою, як правило, на конкурсній основі відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні“. Начальник відділу набуває повноважень з моменту призначення. Повноваження начальника відділу припиняються міським головою відповідно до чинного законодавства за поданням керуючого справами виконкому.
 2. Начальник відділу кадрів має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням начальника відділу кадрів у порядку встановленому законодавством.
 3. Працівники відділу призначаються і звільняються з посади відповідного до чинного законодавства розпорядженням міського голови за поданням керуючого справами виконкому і за узгодженням з начальником відділу.

Фінансове та матеріальне забезпечення відділу

 1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету у межах асигнувань, затверджених на утримання апарату виконавчого комітету.
 2. Розмір посадових окладів працівників відділу встановлюється міським головою відповідно до чинного законодавства.
 3. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Ліквідація та реорганізація відділу

 1. Ліквідація і реорганізація відділу здійснюється у встановленому законодавством порядку.