Відділ у справах дітей Департамент гуманітарної політики

 

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-17:00
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1
+38 (032) 235-40-40
+38 (032) 297-58-83

Відділи та підрозділи

Назва відділуАдресаТелефони
Відділ у справах дітей Галицької РАвул. Ф. Ліста, 1+38 (032) 254-60-70
+38 (032) 254-60-35
Відділ у справах дітей Залізничної РАвул. Виговського, 34+38 (032) 295-82-19
+38 (032) 295-82-20
Відділ у справах дітей Личаківської РАвул. К. Левицького, 67+38 (032) 254-62-25
+38 (032) 254-62-27
Відділ у справах дітей Сихівської РАпр. Червоної Калини, 66+38 (032) 254-64-29
+38 (032) 254-64-30
Відділ у справах дітей Франківської РАвул. Ген. Чупринки, 85+38 (032) 237-10-63
+38 (032) 237-23-61
Відділ у справах дітей Шевченківської РАвул. Липинського, 11+38 (032) 252-90-87
+38 (032) 252-27-84

Документи

Інформація про діяльність

 • Основні завдання
 • Положення

В галузі опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування відділ у справах дітей наділений такими повноваженнями та здійснює наступні функції:

 •  надання статусу дітям, безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно організації соціального захисту дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • формування банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів (ЄІАС «Діти»);
 • надання консультацій громадянам щодо усиновлення дітей, встановлення опіки (піклування), влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
 • здійснення заходів щодо запровадження сімейних форм опіки через створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
 • проведення моніторингу діяльності установ та організацій різних форм власності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • здійснення контролю за умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • оформлення документів на усиновлення;
 • влаштування дітей під опіку (піклування), прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та заклади інтернатного типу;
 • вжиття заходів щодо збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • виготовлення свідоцтв про народження, інших документів, що мають юридичне значення та здійснення заходів щодо тимчасового влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування;
 • участь у судових засіданнях  де порушуються права та законні інтереси дітей.

В галузі профілактики та протидії нездорових тенденцій серед дітей відділ у справах дітей наділений такими повноваженнями та здійснює наступні функції:

 •  врегулювання проблем сімейного виховання, утримання, захисту прав і законних інтересів дітей;
 • організація соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;
 • попередження неправомірних дій батьків, або осіб, що їх заміняють, по відношенню до дітей;
 • протидія проявам насильства над дітьми, порушення їх прав та законних інтересів;
 • формування банку даних про дітей, які опинились в складних життєвих обставинах (ЄІАС”Діти”);
 • обстеження житлово-побутових умов проживання сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;
 • організація літнього відпочинку підоблікових дітей та заходів направлених на профілактику нездорових тенденцій у підлітковому середовищі;
 • виявлення дітей шкільного віку, які неохоплені навчанням та залучення їх до навчального процесу. Проведення профілактичних рейдів “Урок”;
 • участь у проведенні шкільних Рад профілактики в навчальних закладах, загальношкільних батьківських зборах. Проведення лекцій під час тижнів правових знань:
 • профілактика бездоглядності, безпритульності та жебрацтва серед дітей. Проведення профілактичних рейдів “Урок”, “Діти вулиці”, ”Вокзал”, “Нічні рейди”;
 • розгляд питання щодо відібрання дітей від батьків;
 • влаштування дітей  у заклади (школи-інтернати, дитячі будинки та будинки дитини, притулок для дітей).

Загальні положення

 1. Відділ у справах дітей (надалі - відділ) є структурним підрозділом департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі - департамент), утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ та згідно з чинним законодавством України.
 2. Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету, заступнику міського голови з гуманітарних питань, департаменту. Відділ є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.
 3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.
 4. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства України та банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп і бланк встановленого зразка.

Основні завдання

 1. Відділ утворений для здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб і інтересів територіальної громади щодо захисту та вирішення питань дітей.
 2. Основним завданням відділу є:
  1. забезпечення реалізації політики міської ради з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню ними правопорушень.
  2. підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання бездоглядності та профілактика правопорушень серед них.
  3. визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності і профілактика правопорушень серед дітей на відповідній території.
  4. координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них.
  5. формування громадської думки щодо поліпшення становища дітей, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей.
  6. забезпечення виконання рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту з питань, що віднесені до відання відділу.

Структура та організація роботи

Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням директора департаменту. Інші працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади начальником відділу за погодженням з директором департаменту.

Керівництво відділом

 1. Найвищою посадовою особою відділу є начальник, який здійснює керівництво відділом, виступає від його імені та несе персональну відповідальність за виконання завдань відділу.
 2. Начальник у межах своїх повноважень та на виконання завдань відділу видає накази, які є обов’язковими для виконання всіма підпорядкованими структурами та посадовими особами.
 3. Начальник відділу:
  1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за виконання завдань відділу.
  2. Відповідає за організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення відділу, стан діловодства та обліку.
  3. Організовує підготовку проектів рішень з питань, віднесених до відання відділу.
  4. Контролює виконання рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту з питань, віднесених до відання відділу.
  5. Діє без довіреності від імені відділу, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими організаціями, підприємствами (об’єднаннями), установами, організаціями, громадянами та іншими особами.
  6. Затверджує посадові інструкції працівників відділу, штатний розпис та кошторис відділу.
  7. Вносить подання про присвоєння працівникам відділу рангів посадових осіб органу місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.
  8. Порушує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу.
  9. Забезпечує співробітництво відділу з іншими органами виконавчої влади, радою у процесі виконання завдань, покладених на відділ.
  10. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення, а також завдань, покладених окремими рішеннями ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту.

Компетенція відділом

До компетенції відділу відносяться такі повноваження:

 1. контроль та координація діяльності відділів у справах дітей районних адміністрацій, надання їм практичної і методичної допомоги, узагальнення та поширення практичного досвіду їх роботи, сприяння підвищенню кваліфікації працівників цих служб;
 2. організація розробки і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального та духовного розвитку, запобігання бездоглядності і правопорушенням серед дітей на відповідній території;
 3. розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими організаціями заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень, контроль за виконанням цих заходів;
 4. забезпечення соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та інтересів дітей; вжиття заходів до притягнення до відповідальності осіб, які порушують права дитини;
 5. укладання договорів про передачу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання та проживання у прийомні сім'ї;
 6. подання заяв, клопотань, позовів про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 7. здійснення моніторингу діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, діяльності відділів у справах дітей районних адміністрацій, пов'язаної із захистом прав, свобод та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 8. взаємодія з органами місцевого самоврядування у сфері забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень, розроблення і реалізація програм з цих питань, внесення пропозицій щодо їх фінансування;
 9. здійснення заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей; здійснення у межах своєї компетенції контролю за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей, організацією виховної роботи у навчальних закладах і за місцем проживання, а також за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень, дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;
 10. організація профілактичної роботи у навчальних закладах і за місцем проживання дітей, зокрема у запобіганні вчинення ними правопорушень;
 11. подання пропозицій про створення спеціальних установ для неповнолітніх; здійснення оперативного контролю за функціонуванням існуючої мережі установ для дітей;
 12. надання органам виконавчої влади, виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей, сприяння усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей;
 13. визначення потреби у створенні та функціонуванні спеціальних установ для дітей на відповідній території та подання у встановленому порядку пропозицій щодо їх створення;
 14. участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів;
 15. укладення у встановленому порядку угод про співпрацю з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об‘єднаннями громадян і благодійними організаціями;
 16. забезпечення ведення обліку дітей відділами у справах дітей;
 17. здійснення заходів щодо запровадження сімейних форм опіки через створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; ведення банку даних;
 18. вжиття заходів щодо своєчасного виявлення дітей, над якими вчинено насильство у сім'ї або існує загроза його вчинення;
 19. ведення загального обліку дітей, стосовно яких вчинено насильство у сім'ї або існує реальна загроза його вчинення, та сімей, в яких діти зазнали насильства;
 20. надання необхідної допомоги дитині, яка зазнала насильства у сім'ї, а у разі загрози його вчинення, вжиття заходів щодо попередження насильства у відношенні до дитини;
 21. вжиття невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків і загрози неправомірних дій у відношенні до дитини;
 22. розгляд заяв (повідомлень) про випадки вчинення у сім'ї насильства, жорстокого поводження стосовно дітей відповідно до Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення, затвердженого спільним наказом Держкомсім'ямолоді, МВС, МОН, МОЗ від 16.01.2004р. № 5/34/24/11, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.01.2004р. за № 99/8698, та у межах компетенції вжиття заходів щодо захисту прав дитини;
 23. порушення питань перед відповідними органами про притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;
 24. повідомлення про випадки вчинення насильства у сім'ї управління молоді, сім’ї та спорту, кримінальної міліції у справах дітей, органів внутрішніх справ у термін не більше трьох днів з часу отримання такої інформації;
 25. ведення державної статистики щодо дітей відповідно до законодавства України і міжнародних стандартів, подання статистичної та іншої звітності у встановлених чинним законодавством формах і порядку;
 26. забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, вжиття заходів до усунення недоліків у роботі;
 27. відділ вирішує й інші питання відповідно до поставлених завдань.

Права відділу

Для реалізації наданих повноважень відділ має право:

 1. Звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, управлінь, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 2. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 4. Контролювати виконання власних наказів та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні наказів.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

 1. Фінансове забезпечення відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м.Львова.
 2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 3. Штатний розпис та кошторис відділу затверджується начальником відділу за погодженням з директором департаменту гуманітарної політики і директором департаменту фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб відділу

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідація та реорганізація відділу проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, передбаченому для його прийняття.