Юридичне управління

Організація правової роботи.

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1
+38 (032) 297-58-21
+38 (032) 297-58-23

Документи

Інформація про діяльність

 • Основні завдання
 • Положення
 • Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших  нормативних документів Львівської міської ради, її виконавчих органів працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.
 • Організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подання керівництву пропозицій щодо вирішення правових питань управлінської, економічної та соціальної діяльності.
 • У межах своєї компетенції участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі або сфері діяльності виконавчого органу.
 • Координація роботи та участь у підготовці нормативних актів, що регулюють відносини виконавчих органів Львівської міської ради.
 • Перевірка на відповідність законодавству проектів ухвал міської ради, рішень її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та їх візування за наявності погодження цих проектів відділами, управліннями.
 • Організація та ведення претензійної і позовної роботи.
 • Представлення за дорученням міського голови інтересів міської ради та виконавчого комітету міської ради у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах всіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, надання оцінки претензіям, що пред’явлені Львівській міській раді у зв’язку з порушенням її майнових прав і законних інтересів.
 • Аналіз наслідків розгляду позовів і судових справ, внесення міському голові пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів.
 • Сприяння своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданням прокуратури, окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.
 • Організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня знань працівників виконавчих органів міської ради, інформування про нове законодавство, роз’яснення існуючої практики його застосування.
 • Надання усних та письмових консультацій з правових питань.

Загальні положення

 1. Юридичне управління Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради, утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006 № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ і згідно з чинним законодавством України.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, міському голові і підпорядкованим керуючому справами виконкому.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.
 4. Управління є юридичною особою, відповідно до чинного законодавства має самостійний баланс, рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства України та банківських установах, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Основні завдання

Основними завданнями управління є:

 1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Львівської міської ради, її виконавчих органів працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.
 2. Організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подання керівництву пропозицій щодо вирішення правових питань управлінської, економічної та соціальної діяльності.
 3. У межах своєї компетенції участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі або сфері діяльності виконавчого органу.
 4. Координація роботи та участь у підготовці нормативних актів, що регулюють відносини виконавчих органів Львівської міської ради.
 5. Перевірка на відповідність законодавству проектів ухвал міської ради, рішень її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та їх візування за наявності погодження цих проектів відділами, управліннями.
 6. Організація та ведення претензійної і позовної роботи.
 7. Представлення за дорученням міського голови інтересів міської ради та виконавчого комітету міської ради у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах всіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, надання оцінки претензіям, що пред’явлені Львівській міській раді у зв’язку з порушенням її майнових прав і законних інтересів.
 8. Аналіз наслідків розгляду позовів і судових справ, внесення міському голові пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів.
 9. Сприяння своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданням прокуратури, окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.
 10. Організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня знань працівників виконавчих органів міської ради, інформування про нове законодавство, роз’яснення існуючої практики його застосування.
 11. Надання усних та письмових консультацій з правових питань.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до розпорядження міського голови за поданням керуючого справами виконкому у порядку, визначеному законодавством.Начальник управління безпосередньо підпорядкований керуючому справами виконкому, йому підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. Відділ правової допомоги.
  2. Відділ правової експертизи.
  3. Відділ судової роботи.
  4. Відділ правового забезпечення роботи виконавчих органів Львівської міської ради.
  5. Сектор бухгалтерського обліку та звітності.
 3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління за погодженням з керуючим справами виконкому у порядку, визначеному законодавством.
 4. Начальник управління має двох  заступників, яких призначає на посади та звільняє з посад міський голова за поданням начальника управління та за погодженням з керуючим справами виконкому у порядку, визначеному законодавством.
 5. Заступники начальника управління виконують функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
 6. В управлінні може утворюватися колегія у складі начальника управління та керівників структурних підрозділів управління. Персональний склад колегії затверджує начальник управління. Рішення колегії вводяться у дію наказами управління.
 7. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Начальник управління:

 • Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом та керуючим справами виконкому за виконання покладених на управління завдань.
 • Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів управління.
 • Має право притягати до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників управління.
 • Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
 • Затверджує положення про структурні підрозділи управління та посадові інструкції працівників управління.
 • Для заступників начальника управління визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.
 • Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.
 • Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

Компетенція управління

До компетенції управління відносяться такі повноваження:

 1. Забезпечення правильного застосування законодавства органами місцевого самоврядування м. Львова; разом з відповідними виконавчими органами (структурними підрозділами) ради узагальнення практики застосування законодавства, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення.
 2. Здійснення правової експертизи проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, ухвал міської ради, наказів департаменту фінансової політики, департаменту економічної політики, департаменту містобудування, департаменту гуманітарної політики, департаменту “Адміністрація міського голови“, департаменту                     “ЄВРО 2012“, інших нормативно-правових та нормативних актів, що подаються на підпис керівництву, візування їх за наявності віз керівників виконавчих органів (структурних підрозділів виконавчих органів) ради або осіб, які їх заміщують, що є безпосередніми виконавцями цих актів.
 3. Підготовка проектів нормативних актів, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розгляд проектів нормативно-правових та нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції органу місцевого самоврядування, підготовка письмових висновків чи зауважень до них.
 4. Організація обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтримка їх у контрольному стані з використанням сучасних технічних засобів проведення інформаційно-довідкової роботи з законодавства, підготовка міському голові довідкових матеріалів з законодавства, надання посадовим особам місцевого самоврядування консультацій з правових питань.
 5. Сприяння разом з відповідними виконавчими органами ради комунальним підприємствам у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських зв’язків; участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав.
 6. Сприяння правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків.
 7. Проведення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної та позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності у діяльності органів місцевого самоврядування м. Львова; розробка пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності комунальних підприємств, подання їх на розгляд міському голові.
 8. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень.
 9. Представлення у встановленому законодавством порядку інтересів міського голови, виконавчого комітету, міської ради, департаменту фінансової політики, департаменту економічної політики, департаменту містобудування, департаменту гуманітарної політики, департаменту “Адміністрація міського голови“, департаменту                     “ЄВРО 2012“ та організаційного управління у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.
 10. Методичне керівництво правовою роботою у комунальних підприємствах, внесення на розгляд міського голови, виконавчого комітету пропозицій щодо її вдосконалення, вжиття заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності управління; визначення разом з відповідними виконавчими органами перспективної потреби комунальних підприємств в юридичних кадрах для забезпечення їх постійним правовим обслуговуванням, організація підвищення кваліфікації працівників юридичної служби комунальних підприємств та обміну досвідом їх роботи.
 11. Участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками органів місцевого самоврядування м. Львова та підвищення правових знань керівників і спеціалістів комунальних підприємств.

Права управління

Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:

 1. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.
 3. Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
 4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
 5. Перевіряти додержання законності у виконавчих органах міської ради.
 6. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 7. Інформувати міського голову у разі покладення на управління  завдань, що не належать до функцій управління чи виходять за їх межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.
 8. Залучати керівних працівників та спеціалістів виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього обов’язків.
 9. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді, у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок бюджетних коштів, затверджених у встановленому порядку. Кошторис управління затверджує керуючий справами виконкому за погодженням з департаментом фінансової політики.
 2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 3. Граничну чисельність працівників управління встановлює міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
 4. Штатний розпис управління затверджує керуючий справами виконкому за погодженням з департаментом фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.