ЛКП «Муніципальна дружина»

 

Оновлено: 29.06.2016, 11:35

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-18:00
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пр. Свободи, 24

Інформація про діяльність

 • Основні завдання
 • Положення

Управління у межах своїх повноважень забезпечує:

 1. виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, та інших актів законодавства України.
 2. реалізацію прав і свободи громадян;
 3. виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, охорони історичного середовища і довкілля та інших міських програм;
 4. підготовка та виконання міського бюджету;
 5. взаємодію з органами державної влади, місцевого самоврядування і самоорганізації населення;
 6. охорону громадського порядку у місцях, визначених міською радою, міським головою, виконавчим комітетом, здійснення заходів громадської безпеки на території міста;
 7. справляння місцевих зборів;1.8. надання послуг щодо зберігання втрачених речей, документів та розшуку їх власників;
 8. вилучення з громадських місць осіб, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння;
 9. контроль за порядком перевезень пасажирів і вантажів у міському пасажирському транспорті;
 10. контроль та координація діяльності комунального підприємства»Муніципальна дружини»;
 11. співпрацю з відділом у справах неповнолітніх у боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх;
 12. співпрацю з правоохоронними органами у забезпеченні громадського порядку.

Загальні положення

 1. Управління муніципальної дружини (надалі — управління) є виконавчим органом Львівської міської ради, утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих органів, витрат на їх утримання».
 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами, ухвалами міської ради, рішеннями виконкому і розпорядженнями міського голови, цим Положенням.
 3. Управління у своїй діяльності підконтрольне і підзвітне міській рада, міському голові, керуючому справами виконкому.

Основні завдання

Управління у межах своїх повноважень забезпечує:

 1. виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, та інших актів законодавства України.
 2. реалізацію прав і свободи громадян;
 3. виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, охорони історичного середовища і довкілля та інших міських програм;
 4. підготовка та виконання міського бюджету;
 5. взаємодію з органами державної влади, місцевого самоврядування і самоорганізації населення;
 6. охорону громадського порядку у місцях, визначених міською радою, міським головою, виконавчим комітетом, здійснення заходів громадської безпеки на території міста;
 7. справляння місцевих зборів;
 8. надання послуг щодо зберігання втрачених речей, документів та розшуку їх власників;
 9. вилучення з громадських місць осіб, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння;
 10. контроль за порядком перевезень пасажирів і вантажів у міському пасажирському транспорті;
 11. контроль та координація діяльності комунального підприємства «Муніципальна дружини»;
 12. співпрацю з відділом у справах неповнолітніх у боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх;
 13. співпрацю з правоохоронними органами у забезпеченні громадського порядку.

Статус та атрибути

 1. Управління є юридичною особою і у відповідальності до чинного законодавства має право:
  1. вести самостійний баланс;
  2. відкривати рахунки в установах банків;
  3. набувати майнові і немайнові права та обов'язки;
  4. виступати позивачем і відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах від свого імені.
 2. управління має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням штампи в бланки;
 3. склад управління формується начальником управління.
 4. структура управління, а також положення про нього та його підрозділу затверджується рішенням виконавчого комітету.
 5. Управління складається з апарату управління та відділів, які фінансуються за рахунок спеціальних коштів.
 6. Апарат управління складається з:
  1. начальник управління;
  2. заступника начальника управління
  3. начальника загально-організаційного відділу;
  4. відділу бухгалтерського обліку та звітності;
 7. До відділів які фінансуються за рахунок спеціальних коштів входять:
  1. відділ з охорони громадського порядку в установах державного управління;
  2. відділ з охорони громадського порядку в установах благоустрою та охорони здоров'я;
  3. відділ по наданнях послуг з охорони громадського порядку.
 8. Начальник управління у межах своїх повноважень видає свої накази.
 9. Накази начальника управління, прийняті у межах його компетенції, є обов'язковими для виконання всіма його структурними підрозділами та працівниками управління.
 10. Накази начальника управління, що суперечать чинному законодавству або інтересами територіальної громади міста чи окремих осіб, можуть бути оскаржені у встановленому порядку.

Посадові особи

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду розпорядженням міського голови за поданням керуючого справами виконкому.
 2. Начальник управління набуває повноважень з моменту призначення.
 3. Повноваження начальника управління припиняються міським головою відповідно до чинного законодавства.
 4. Заступник начальника управління призначається на посаду міським головою за погодженням керуючого справами виконкому.
 5. Керівники відділів управління призначаються на посаду та звільняються з посад начальником управління відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Повноваження управління

 1. До відання управління у межах і формах визначених Конституцією та законами України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, належить вирішення питань:
  1. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, загальних інтересів міської громади.
  2. соціально-економічного розвитку міста;
 2. На їх вирішення управління:
  1. бере участь у формуванні та реалізації політики міської ради та її виконавчих органів, як у цілому, так і за відповідними напрямами, розробляє механізми її реалізації;
  2. прогнозує розвиток економіки у відповідних сферах, готує пропозиції та бере участь у формуванні та реалізації муніципальної політики;
  3. розробляє цільові перспективні програми, опрацьовує комплекс заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста, готує пропозиції про функціонування міського господарства, соціальний захист населення, екологічну безпеку, збереження культурних надбань, дозвілля;
  4. бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики;
  5. вживає заходи спрямовані на розширення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів українських товаровиробників та розвиток внутрішнього ринку;
  6. здійснює у межах повноважень, визначених законодавством функції управління майном підприємств, підпорядкованих управлінню;
  7. забезпечує в межах своєї компетенції виконання державної політики стосовно державної таємниці, контролює її дотримання на підприємстві та структурних підрозділів;
  8. вирішує інші питання делеговані міською радою, міським головою, виконавчим комітетом.

Організація управління та повноваження

 1. Начальник управління як керівник управління:
  1. здійснює керівництво діяльністю управління і несе відповідальність за виконання покладених на управління завдань;
  2. самостійно приймає рішення, видає накази, розпорядження у межах своєї компетенції, обов'язкові для виконання працівниками управління;
  3. розпоряджається грошовими засобами у межах затвердженого кошторису;
  4. визначає компетенцію заступника начальника управління, начальників відділів управління і затверджує посадові інструкції працівників управління;
  5. діє без доручення від імені управління. Представляє його в усіх установах і організаціях, суді, господарському суді;
  6. здійснює прийом громадян, представників підприємств, установ і організацій, розглядає їх пропозиції, заяви, скарги і приймає щодо них обґрунтовані рішення;
  7. забезпечує дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріальних цінностей;
  8. проводить заходи для підвищення кваліфікації працівників;
  9. організовує постійну підготовку та атестацію особового складу управління залучаючи для цього фахівців;
  10. укладає угоди з юридичними та фізичними особами у межах своєї компетенції згідно з цим Положенням;
  11. здійснює матеріальне стимулювання та накладає дисциплінарні стягнення на працівників управління.
 2. Начальники відділів здійснюють функції і повноваження відповідно до розподілу обов'язків. Визначених положеннями про відділи управління та посадовими інструкціями і несуть відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед начальником управління.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок бюджетних коштів, затверджених у встановленому порядку. Кошторис управління затверджує начальник управління за погодженням з директором департаменту фінансової політики.
 2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначається Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.
 3. Граничну численність працівників управління встановлює міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів затвердженої міською радою. Структура управління затверджується виконавчим комітетом.
 4. Штатний розпис управління затверджує начальник управління за погодженням з директором департаменту фінансової політики, керуючим справами виконкому.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитись до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, і її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому чинним законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідація та реорганізація управління проводиться міською радою за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.