Умови конкурсу щодо відбору послуг андеррайтера

УМОВИ КОНКУРСУ ЩОДО ВІДБОРУ ПОСЛУГ АНДЕРРАЙТЕРА на розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова 2012 року серії Д – 90,0 млн.грн.

1. Загальні положення

1.1. Організатором проведення конкурсу є Конкурсна комісія (рішення виконавчого комітету від 11.07.2012 №455). Юридична адреса Замовника: Україна, 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1.

1.2. Департамент фінансової політики (надалі – «Замовник») оголошує конкурс щодо надання послуг андеррайтера на розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова серії Д-90,0 млн. грн. (надалі – «Конкурс») та запрошує до участі в Конкурсі фінансові установи, які бажатимуть взяти участь у Конкурсі.

1.3. Умови конкурсу щодо відбору андеррайтера на розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова 2012 серії «Д» оприлюднюються в засобах масової інформації та на офіційному сайті Львівської міської ради в мережі Інтернет.

1.4. Мета випуску облігацій: використання коштів від випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова серії Д в сумі 90,0 млн.грн. здійснюється виключно на викуп облігацій внутрішньої місцевої позики м.Львова серії С у кількості 9 000 шт. номінальною вартістю 10 000,0 грн.

1.5. Умови конкурсу щодо відбору андеррайтера на розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова 2012 року серії Д – 90,0 млн.грн. (надалі – «Умови конкурсу») повинні бути враховані учасниками при підготовці своїх пропозицій. Умови конкурсу містять конкретні положення та умови, які будуть включені до договору, що укладатиметься між Львівською міською радою та переможцем Конкурсу.

2. Вид і місце надання послуг

2.1. Послуги, щодо яких проводиться цей Конкурс, включають наступне:

- організація розміщення випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова серії Д загальною номінальною вартістю 90,0 млн. грн. у будь-який час після виникнення правових підстав для здійснення розміщення випуску, але не пізніше ніж 29 грудня 2012 року з правом пріоритетного викупу облігацій під час первинного розміщення; - підготовка та подання документів згідно з даними, що будуть надаватися Замовником, для реєстрації випуску облігацій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (надалі – «НКЦПФР»); - найм ліцензованої та кваліфікованої третьої сторони для надання послуг платіжного агента; - надання консультацій Замовнику щодо характеристик випуску облігацій з урахуванням умов Замовника, визначених технічною частиною цих умов конкурсу; - організація лістингу облігацій на ПФТС та підтримка лістингу протягом періоду обігу облігацій; - виставлення котирування за облігаціями на ПФТС протягом всього періоду обігу облігацій.

2.2. Андеррайтер не несе відповідальності за повне або часткове розміщення випуску облігацій.

2.3. Андеррайтер зобов’язується сплатити витрати з розміщення облігацій: - на необхідну публікацію інформації про випуск облігацій; - на присвоєння коду цінних паперів ISIN Національним депозитарієм України; - на оплату послуг депозитарію; - на оплату послуг ПФТС; - на оплату послуг платіжного агента і, в разі необхідності, зберігача; - інші витрати, необхідні для розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова серії Д;

2.4. Витрати андерайтера, зазначені в п.2.3., Умов конкурсу та його послуги, будуть компенсовані йому емітентом після надання андеррайтером фінансового звіту та підтверджуючих документів про здійснення виплат.

3. Місце і терміни подання пропозицій

3.1. Для участі в Конкурсі учасник подає наступні документи:

- пропозицію учасника конкурсу за формою, що наведена в Додатку №1; - інформацію про кваліфікацію учасника за формою, що наведена в Додатку №2; - інформацію, що вимагається технічною частиною, наведеною в Додатку №3.

3.2. Документи, які подаються учасником Конкурсу, підписуються уповноваженою особою учасника, завіряються печаткою та в одному примірнику подаються у запечатаному конверті з маркуванням (Додаток №4) за адресою:

Україна, 79006, м. Львів, пл. Ринок 1, Конкурсна комісія (Департамент фінансової політики Львівської міської ради Тел.. (032) 2975986)

у термін до:

18-години (за Київським часом) 3 серпня 2012 року.

3.3.1. Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

3.3.2. Після закінчення терміну, зазначеного в пункті 4.2 Умов конкурсу, пропозиції від учасників не приймаються.

4. Розкриття пропозицій

4.1. Розкриття пропозицій відбудеться 6 серпня 2012 року.

5. Відхилення пропозицій

5.1. Конкурсна комісія відхиляє пропозиції учасників, якщо вони не відповідають Умовам конкурсу.

5.2. Конкурсна комісія може відхилити всі пропозиції. При цьому ні Конкурсна комісія, ні Замовник не несуть жодної відповідальності перед учасниками Конкурсу.

5.3. Письмове повідомлення про відхилення всіх пропозицій надсилається Замовником усім учасникам.

6. Визначення найкращої пропозиції (учасника-переможця)

6.1. Учасником-переможцем визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає Умовам конкурсу та пропонує найнижчу річну відсоткову ставку за випуском облігацій.

6.2. У випадку подання учасниками двох однакових найкращих пропозицій щодо розміру річної відсоткової ставки останнім надається два дні для підготовки та подання додаткових пропозицій. У такому випадку переможцем визнається учасник, який подав найкращу додаткову пропозицію.

6.3. Письмове повідомлення про результати визначення найкращої пропозиції (учасника-переможця) надсилається Замовником всім учасникам.

6.4. Договори (послуг андеррайтингу, консультаційних послуг та послуг платіжного агента) з переможцем конкурсу укладається у строк протягом 6-ти робочих днів з дня визначення переможця.

6.5. У випадку відмови учасника-переможця від укладення Договору в прийнятній для Замовника формі у строк, вказаний в пункті 7.4, умов конкурсу, Конкурсна комісія має право відхилити пропозицію такого учасника, відкликати своє рішення про визначення його переможцем, і повторно розглянути пропозиції решти учасників з метою визначення переможця відповідно до положень пункту 7.1 Умов конкурсу.

7.Укладення договорів про надання послуг

7.1. Замовник укладає з переможцем Договори, які включатимуть наступні істотні умови:

- Львівська міська рада доручає, а учасник-переможець (надалі – «Виконавець») зобв’язується розмістити облігації внутрішньої місцевої позики м.Львова серії Д – 90 млн.грн. не пізніше 29.12.2012 року;

- Виконавець може найняти ліцензовану та кваліфіковану третю сторону для надання послуг платіжного агента;

- Виконавець може надати в разі необхідності послуги зберігача протягом періоду обігу облігацій або найняти ліцензовану та кваліфіковану третю сторону для надання послуг зберігача;

- Замовник зобов’язується надати Виконавцеві всю інформацію, необхідну Виконавцеві для якісного та вчасного виконання послуг з розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики м.Львова сепрії Д;

- Замовник зобов’язується надати Виконавцеві всі довіреності та інші документи, які необхідні Виконавцеві для розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики м.Львова;

- Відповідальність сторін обмежується обов’язком відшкодувати витрати, яких зазнала одна із сторін в результаті невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язків іншій стороні та сплатою передбачених Договором та/або чинним законодавством штрафних санкцій;

- Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність інформації, отриманої від Замовникавнаслідок виконання Договору;

- У випадках, не передбачених Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

Детальніше...