Департамент містобудування

Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з питань містобудування.

Департамент є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.

Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-18:00
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 13:45

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1

Повноваження


 1. У межах повноважень на підставі затвердженої радою містобудівної документації встановлення режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, а також здійснення контролю за використанням і забудовою зазначених територій.
 2. На підставі затвердженої міською радою містобудівної документації підготовка висновків і пропозицій щодо визначення територій, вирішення питань вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб.
 3. Підготовка пропозицій і висновків до програм будівництва та реконструкції об’єктів на території м. Львова, у тому числі інвестиційних.
 4. Підготовка висновків щодо необхідності проектування та спорудження магістральних мереж, тунелів, прохідних і напівпрохідних колекторів, транспортних розв’язок, шляхопроводів, віадуків, трансформаторних підстанцій, газорозподільних пунктів, котелень, мереж зв’язку та телекомунікацій тощо.
 5. Здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності експлуатації будинків і споруд незалежно від форм власності у місцях, які зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів.
 6. На підставі рішень ради або судових рішень укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів купівлі-продажу прав оренди земельних ділянок, у тому числі викуплених з аукціону або на конкурсній основі, договорів міни земельних ділянок, договорів оренди та суборенди земельних ділянок, договорів суперфіцію, договорів про встановлення земельних сервітутів, договорів (угод) про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне землекористування, інших цивільно-правових угод, а також при підписанні змін та доповнень до вищезазначених договорів, розірвання договорів, щодо яких у встановленому законом порядку прийняті ухвали міської ради, а також при накладенні та знятті заборон на земельні ділянки.
 7. Координація у межах своєї компетенції діяльності підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, виготовлення технічних документацій із землеустрою, надають інші послуги у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин.
 8. Координація виконання науково-дослідних робіт і вишукувальних робіт у сфері містобудування та земельних відносин.
 9. Розробка та впровадження за погодженням з департаментом економічної політики тарифів для оплати послуг, які надаються підпорядкованими підприємствами, здійснення контролю за їх дотриманням.
 10. Організація ведення містобудівного кадастру м. Львова; створення та ведення архіву містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру.
 11. Реалізація політики міської ради у сфері екології та благоустрою, забезпечення розробки та виконання екологічних програм, подання їх у встановленому порядку на розгляд та затвердження, а також забезпечення контролю за охороною навколишнього середовища, дотриманням екологічних норм та стандартів.
 12. Подання міській раді висновків та пропозицій щодо проведення екологічного аудиту, на підставі рішення ради укладення договорів на проведення екологічного аудиту.
 13. Забезпечення проведення робіт з поточного та капітального ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою зеленого господарства.
 14. Визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об'єктів благоустрою.
 15. Залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.
 16. Здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів.
 17. Вжиття необхідних заходів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.
 18. Визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства; здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами.
 19. Надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до законодавства України.

Основні завдання


 1. Здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері містобудування, архітектури, земельних відносин, екології, ландшафтного планування та благоустрою.
 2. Реалізація політики міської ради у сфері містобудування, екології, благоустрою, розробки та виконання містобудівних та екологічних програм.
 3. Забезпечення контролю за охороною навколишнього середовища, дотримання екологічних норм та стандартів.
 4. Реалізація політики міської ради у сфері управління землями, створення умов для раціонального та економічно обгрунтованого використання земель.
 5. Аналіз стану містобудування на території міста, розробка і подання на затвердження містобудівної документації (генерального плану м. Львова, планів зонування території, детальних планів та внесення змін до них) та реалізація відповідно до затвердженої містобудівної документації плану розвитку і забудови міста.
 6. Організація та ведення містобудівного кадастру м. Львова.
 7. Формування сприятливого життєвого середовища, досягнення естетичної виразності об’єктів архітектури.

Положення


Загальні положення

 1. Департамент містобудування Львівської міської ради (надалі – департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові та підпорядкованим заступнику міського голови з містобудування.
 3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
 4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 5. Повне найменування департаменту: департамент містобудування Львівської міської ради.
 6. Юридична адреса департаменту: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008.

Структура та організація роботи

 1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням заступника міського голови з містобудування у порядку, визначеному законодавством. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з містобудування, йому підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:
  1. Апарат департаменту:
   1. Відділ організаційної роботи та діловодства.
  2. Відділ самоврядного контролю за використанням та охороною земель у м. Львові.
 3. У підпорядкуванні департаменту є такі виконавчі органи:
  1. Управління архітектури та урбаністики.
  2. Управління земельних ресурсів.
  3. Управління екології та природних ресурсів.
 4. Структурні підрозділи департаменту (управління, відділи) очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету. Начальники підпорядкованих департаменту управлінь, які мають статус юридичної особи, призначають на посади та звільняють з посад начальників структурних підрозділів цих управлінь та відділів (відділів, секторів) (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
 5. Директор департаменту має трьох заступників (у тому числі одного заступника, який не очолює управління/відділ), яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством. Заступники директора департаменту виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором департаменту. Інших працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.
 6. Департамент видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
 7. Директор департаменту:
  1. Здійснює керівництво роботою департаменту, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом та заступником міського голови з містобудування за виконання покладених на департамент завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів департаменту.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій департаменту забезпечує взаємодію департаменту з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
  5. Підписує накази організаційно-розпорядчого характеру у межах компетенції, організовує перевірку їх виконання.
  6. Призначає та звільняє з посад працівників департаменту, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад у департаменті, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівників департаменту, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  7. Визначає для заступників директора департаменту міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і надання матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  8. Вирішує для керівників структурних підрозділів та інших працівників (окрім підпорядкованих структурних підрозділів, які мають статус юридичної особи) питання преміювання, надбавок, доплат, присвоєння рангів, службових відряджень, надання відпусток і надання допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови та цим Положенням.

Компетенція департаменту

 1. До компетенції департаменту належать:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів нормативних актів відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
  6. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (у тому числі за дотриманням правил технічної, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій, розгляд проектів їх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.
  7. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їх виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності та визначення подальшої стратегії їх розвитку.
  8. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису видатків підпорядкованих виконавчих органів (управлінь, відділів) у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури виконавчого органу за погодженням з департаментом фінансової політики.
  9. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування департаменту, підприємств, установ та організацій, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою і виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних і трудових ресурсів.
  10. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
  11. Призначення керівників підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, укладання контрактів з їх керівниками за попереднім погодженням Львівського міського голови.
  12. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ та організацій і подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста.
  13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані департаменту підприємства, установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств, установ та організацій. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій.
  14. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладання договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
  15. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
  16. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  17. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.
  18. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
  19. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями.
  20. Забезпечення представництва інтересів департаменту в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
  21. Затвердження/погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих підприємств, установ та організацій.
  22. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітнім платам та погодження актів про списання основних засобів комунальних підприємств.
  23. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  24. У межах повноважень на підставі затвердженої радою містобудівної документації встановлення режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб.
  25. На підставі затвердженої радою містобудівної документації підготовка висновків і пропозицій щодо визначення територій, вирішення питань вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб.
  26. Підготовка пропозицій і висновків до програм будівництва та реконструкції об’єктів на території м. Львова, у тому числі інвестиційних.
  27. Підготовка висновків щодо необхідності проектування та спорудження магістральних мереж, тунелів, прохідних і напівпрохідних колекторів, транспортних розв’язок, шляхопроводів, віадуків, трансформаторних підстанцій, газорозподільних пунктів, котелень, мереж зв’язку та телекомунікацій тощо.
  28. На підставі рішень ради або судових рішень укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів купівлі-продажу прав оренди земельних ділянок, у тому числі викуплених з аукціону або на конкурсній основі, договорів міни земельних ділянок, договорів оренди та суборенди земельних ділянок, договорів суперфіцію, договорів про встановлення земельних сервітутів, договорів (угод) про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне землекористування, інших цивільно-правових угод, а також при підписанні змін та доповнень до вищезазначених договорів, розірвання договорів, щодо яких у встановленому законом порядку прийняті ухвали міської ради, а також при накладенні та знятті заборон на земельні ділянки.
  29. Координація у межах своєї компетенції діяльності підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, виготовлення технічних документацій із землеустрою, надають інші послуги у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин.
  30. Координація виконання науково-дослідних робіт і вишукувальних робіт у сфері містобудування та земельних відносин.
  31. Розробка та впровадження за погодженням з департаментом економічного розвитку тарифів для оплати послуг, які надаються підпорядкованими підприємствами, здійснення контролю за їх дотриманням.
  32. Організація ведення містобудівного кадастру м. Львова; створення та ведення архіву містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру.
  33. Реалізація політики міської ради у сфері екології та благоустрою, забезпечення розробки та виконання екологічних програм, подання їх у встановленому порядку на розгляд та затвердження, а також забезпечення контролю за охороною навколишнього середовища, дотриманням екологічних норм та стандартів.
  34. Подання міській раді висновків та пропозицій щодо проведення екологічного аудиту, на підставі рішення ради укладення договорів на проведення екологічного аудиту.
  35. Забезпечення проведення робіт з поточного та капітального ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою зеленого господарства.
  36. Визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об’єктів благоустрою.
  37. Залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.
  38. Здійснення у межах повноважень контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.
  39. Надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до процедури, визначеної законодавством України.
  40. Координація діяльності підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Львова, у сфері охорони навколишнього природного середовища незалежно від форм власності та підпорядкування.
  41. Підготовка і подання міській раді на затвердження проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля.
  42. Участь в організації виконання екологічних програм; підготовка та подання пропозицій щодо розроблення схеми санітарного очищення м. Львова.
  43. Подання пропозицій щодо розподілу використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища.
  44. Здійснення збору та аналізу інформації щодо фактичного використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища.
  45. Подання висновків та пропозицій міській раді про проведення екологічної експертизи щодо об’єктів чи виду діяльності; організація проведення екологічної експертизи на підставі відповідного рішення ради.
  46. Погодження поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.
  47. Забезпечення систематичного та оперативного інформування населення, підприємств, установ, організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища, здійснення заходів з благоустрою населених пунктів, захворюваності населення.
  48. Подання пропозицій щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
  49. Розробка та подання міській раді на затвердження Правил благоустрою м. Львова.
  50. Забезпечення реалізації програм, правил та заходів благоустрою на території м. Львова.
  51. Здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд і об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо.
  52. Погодження проектів палацово-паркових, паркових та інших ландшафтних перетворень.
  53. Проведення єдиної політики у м. Львові щодо організації робіт з озеленення, підготовка та реалізація екологічних програм.
  54. Здійснення та погодження попереднього розгляду планів, узгодження використання природних ресурсів місцевого значення на території м. Львова, внесення пропозицій щодо розміщення, спеціалізації і розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності.
  55. Підготовка незалежних екологічних висновків стосовно проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво і реконструкцію юридичними особами, фізичними особами – підприємцями та фізичними особами екологічно небезпечних об’єктів, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього природного середовища.
  56. Надання пропозицій щодо визначення граничної вартості проведення незалежних екологічних експертиз, які фінансуватимуться за рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища.
  57. Видача ордерів на видалення дерев, кущів, газонів та квітників на підставі актів обстеження стану зелених насаджень з нарахуванням їх відновної вартості.
  58. Погодження заяви про наміри нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів промислового та цивільного призначення у частині оцінки впливів на довкілля.
  59. Проведення заходів (зустрічі з мешканцями міста, громадськістю, конференції, симпозіуми, підвищення кваліфікації спеціалістів природоохоронних служб і громадських організацій) з поширення екологічних знань, організація екологічної освіти та екологічного виховання.
  60. Координація діяльності, сприяння залученню інвестицій, внутрішньої та зовнішньої допомоги до екологічних програм та проектів.
  61. Обстеження зелених насаджень з метою визначення їх якісного стану з подальшим оформленням відповідних актів.
  62. Визначення у встановленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони довкілля.
  63. Визначення у встановленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами у м. Львові.
  64. Підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, які підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, які мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом.
  65. Погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення.
  66. Створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.
  67. Виконання інших повноважень, покладених на департамент відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.
  68. * Укладання додаткових угод до діючих договорів оренди землі та суборенди земельних ділянок у частині зміни сторони орендаря у разі набуття права власності на об’єкт/об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, будівлю або споруду), які розташовані на орендованій земельній ділянці, іншою особою, без зміни істотних умов договорів оренди землі (за винятком орендної плати за землю), цільового призначення та мети використання земельних ділянок.
  69. * Укладання додаткових угод до діючих договорів оренди землі щодо поновлення договорів оренди землі на той самий строк без зміни істотних умов договорів оренди землі (за винятком орендної плати за землю), цільового призначення та мети використання земельних ділянок у разі належного виконання орендарями обов’язків за умовами договорів.

Примітка:

* Реалізацію повноважень, визначених у пунктах 4.1.68 та 4.1.69, здійснює департамент містобудування у десятиденний термін з моменту звернення. Порушення цього терміну призводить до розгляду цих питань на пленарному засіданні міської ради.

Права департаменту

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, департамент має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Проводити у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить департамент відповідно до покладених на нього завдань.
  8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
  9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
  10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  11. Брати участь у роботі комісій та робочих груп, утворених нормативними актами міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.
  12. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності департаменту

 1. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
 2. Кошторис департаменту затверджує заступник міського голови з містобудування за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
 3. Працівники департаменту є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами України.
 4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
 5. Структуру департаменту затверджує виконавчий комітет міської ради.
 6. Штатний розпис департаменту затверджує заступник міського голови з містобудування за погодженням з департаментом фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб департаменту

 1. Посадові особи департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію департаменту проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у встановленому порядку.

Оновлено: 02.02.2022, 11:44