Юридичний департамент

Організація правової роботи.

Оновлено: 27.01.2017, 17:28

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1
+38 (032) 297-58-21
+38 (032) 297-58-23

Документи

Управління, які входять до складу департаменту

Інформація про діяльність

 • Основні завдання
 • Положення
 1. Організація правової роботи у Львівській міській раді та її структурних підрозділах, спрямованої на правильне застосування та неухильне додержання вимог актів законодавства, нормативних актів Львівської міської ради, виконавчого комітету міської ради, Львівського міського голови, виконавчих органів міської ради працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.
 2. Забезпечення ведення претензійної і позовної роботи, забезпечення здійснення представництва інтересів Львівської міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови, інших виконавчих органів міської ради відповідно до вимог актів міської ради та її виконавчого комітету.
 3. Проведення аналізу наслідків розгляду судових справ, внесення пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів.
 4. Організація проведення роботи, спрямованої на підвищення рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради.
 5. Забезпечення виконання покладених на органи місцевого самоврядування повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; а також реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 6. Забезпечення реалізації юридичними та фізичними особами своїх прав у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 7. Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.
 8. Забезпечення надання усних та письмових консультацій з правових питань, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; а також реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Загальні положення

 1. Юридичний департамент Львівської міської ради (надалі – департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим керуючому справами виконкому.
 3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
 4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 5. Департамент є правонаступником юридичного управління Львівської міської ради.
 6. Повне найменування департаменту: юридичний департамент Львівської міської ради.
 7. Юридична адреса департаменту пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008.

Структура та організація роботи

 1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням керуючого справами виконкому у порядку, визначеному законодавством. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований керуючому справами виконкому, йому підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:
  1. Сектор організаційного та бухгалтерського забезпечення.
  2. Управління правової роботи. У підпорядкуванні департаменту перебуває управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.
 3. Структурні підрозділи департаменту (управління, відділи, сектори) очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови. Начальники підпорядкованих департаменту управлінь та відділів, які мають статус юридичної особи, призначають на посади та звільняють з посад начальників структурних підрозділів цих управлінь та відділів (відділів, секторів) (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.
 4. Директор департаменту має двох заступників (у тому числі одного заступника, який не очолює управління), яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством. Заступники директора департаменту виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором департаменту. Інших працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.
 5. Департамент видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
 6. Директор департаменту:
  1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом та керуючим справами виконкому за виконання покладених на департамент завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів департаменту.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій департаменту забезпечує взаємодію департаменту з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
  5. Підписує видані у межах компетенції департаменту накази, організовує перевірку їх виконання.
  6. Призначає та звільняє з посад працівників департаменту, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад у департаменті, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівникам департаменту, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  7. Для заступників директора департаменту визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників (окрім підпорядкованих структурних підрозділів, які мають статус юридичної особи) вирішує питання преміювання, надбавок, доплат, присвоєння рангів, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови та цим Положенням.

Компетенція департаменту

 1. До компетенції департаменту належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
  6. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису видатків підпорядкованих виконавчих органів (управлінь, відділів) у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури виконавчого органу.
  7. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування департаменту, розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
  8. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
  9. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  10. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.
  11. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
  12. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами.
  13. Забезпечення представництва інтересів департаменту в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
  14. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітнім платам.
  15. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  16. Правове забезпечення діяльності міської ради, Львівського міського голови, виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради з реалізації їх повноважень.
  17. Аналітичне та інформаційно-довідкове забезпечення діяльності міської ради, Львівського міського голови та виконавчих органів.
  18. Сприяння підвищенню правового рівня посадових осіб міської ради.
  19. Здійснення правової експертизи та підготовка зауважень до проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови щодо невідповідності Конституції України, законодавству України, інтересам територіальної громади м. Львова та правилам юридичної техніки.
  20. Здійснення правової експертизи та підготовка зауважень до проектів наказів департаменту фінансової політики, департаменту економічного розвитку, департаменту містобудування, департаменту розвитку, департаменту “Адміністрація міського голови“, департаменту освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, департаменту соціальної політики, департаменту адміністративних послуг, інших виконавчих органів.
  21. Виконання у порядку, визначеному законодавством України, повноважень виконавчих органів міських рад у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги: підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо створення установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, вирішення питань про чисельність працівників таких установ, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, надання для їх функціонування необхідних приміщень; забезпечення координації діяльності установ з надання безоплатної первинної правової допомоги на території м. Львова; виконання інших повноважень.
  22. За дорученнями міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови надання роз’яснень окремих положень ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови.
  23. Подання Львівському міському голові пропозицій про визнання такими, що втратили чинність, або скасування ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови, які не відповідають законодавству України та інтересам територіальної громади м. Львова.
  24. Подання Львівському міському голові пропозицій про вдосконалення правозастосовчої практики.
  25. Інформування Львівського міського голови, членів виконавчого комітету про зміни у законодавстві України.
  26. За дорученнями міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови підготовка звернень до Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо офіційного роз’яснення окремих положень нормативно-правових актів.
  27. За дорученнями міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови підготовка аналітичних матеріалів з питань законодавчого регулювання, правотворчої та правозастосовчої практики в окремих сферах.
  28. За дорученнями міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови участь у підготовці проектів законів та інших нормативних актів, які впливають на інтереси територіальної громади м. Львова.
  29. Взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування при підготовці проектів законів та інших нормативних актів, які впливають на інтереси територіальної громади м. Львова.
  30. Сплата судового збору та інших судових витрат у справах, у яких працівники департаменту та підпорядкованих департаменту структурних підрозділів здійснюють представництво інтересів Львівської міської ради, Львівського міського голови та виконавчих органів міської ради. 1.31. Виконання інших повноважень, покладених на департамент відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

Права департаменту

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, департамент має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить департамент відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
  9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
  10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  11. Брати участь у роботі комісій та робочих груп, утворених актами міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.
  12. Брати участь у конференціях, семінарах тощо, сприяти у межах компетенції їх проведенню.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності департаменту

 1. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
 2. Кошторис департаменту затверджує керуючий справами виконкому за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
 3. Працівники департаменту є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими актами законодавства України.
 4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
 5. Структуру департаменту затверджує виконавчий комітет.
 6. Штатний розпис департаменту затверджує керуючий справами виконкому за погодженням з департаментом фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб департаменту

 1. Посадові особи департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію департаменту проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.