Управління фінансів

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради — виконавчий орган Львівської міської ради, який виконує функції місцевого фінансового органу, здійснює загальну організацію виконання бюджету Львівської міської територіальної громади, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-16:45
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 309а

Повноваження


1. Управління коштами бюджету Львівської міської територіальної громади.

2. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів і з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Львівської міської територіальної громади та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період.

3. Визначення порядку та термінів подання бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.

4. Проведення аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності у використанні бюджетних коштів, на будь-якому етапі складання і розгляду проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади.

5. Подання до відповідних державних органів необхідних фінансових показників і пропозицій щодо обсягів міжбюджетних трансфертів.

6. Складання прогнозу бюджету Львівської міської територіальної громади на наступні за плановим два бюджетні періоди.

7. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на підставі та у межах затвердженого розпису бюджету через доведення до головних розпорядників коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування.

8. Складання розпису бюджету Львівської міської територіальної громади, забезпечення його виконання, підготовка пропозицій щодо внесення змін до розпису.

9. У разі не затвердження бюджету Львівської міської територіальної громади у встановлений законодавством України термін складання тимчасового розпису бюджету на відповідний період.

10. Забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису бюджету Львівської міської територіальної громади встановленим бюджетним призначенням.

11. Погодження мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, які згідно з ухвалою (проєктом ухвали) про бюджет Львівської міської територіальної громади уповноважені на виконання програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.

12. Прогнозування та аналіз доходів у процесі виконання бюджету Львівської міської територіальної громади.

13. Організація виконання бюджету Львівської міської територіальної громади, забезпечення обліку надходження доходів до бюджету Львівської міської територіальної громади та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів.

14. Підготовка матеріалів, зведених аналітичних таблиць і розрахунків щодо доходів бюджету Львівської міської територіальної громади, здійснення моніторингу виконання бюджету за доходами.

15. Подання показників бюджету у встановлені терміни до департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації для зведення бюджету області.

16. Здійснення у межах своєї компетенції контролю за дотриманням бюджетного законодавства України розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності.

17. Відповідно до Бюджетного кодексу України та інших нормативних актів здійснення видатків з бюджету Львівської міської територіальної громади на органи місцевого самоврядування, освіту, охорону здоров’я, соціальний захист і соціальне забезпечення, державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми, фізичну культуру і спорт, молодіжну політику, благоустрій та будівництво, капітальний ремонт житлового фонду, інші програми і видатки, затверджені міською радою та виконавчим комітетом міської ради.

18. Здійснення у встановленому порядку організації виконання бюджету Львівської міської територіальної громади, координація у межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

19. Розгляд балансів і звітів про виконання бюджету Львівської міської територіальної громади та інших фінансових звітів, поданих органами виконавчої влади і органами Казначейства України.

20. Підготовка проєкту рішення виконавчого комітету, проєкту ухвали міської ради про внесення змін до рішення про бюджет Львівської міської територіальної громади у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обгрунтування) та в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством України.

21. Погодження проєктів розпорядчих документів виконавчих органів міської ради, пов’язаних із складанням і виконанням бюджету Львівської міської територіальної громади.

22. Розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету Львівської міської територіальної громади.

23. Погодження кошторисів виконавчих органів міської ради, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади та паспортів бюджетних програм.

24. Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів установ, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади.

25. Підготовка висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету Львівської міської територіальної громади, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету Львівської міської територіальної громади для прийняття рішення про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на відповідний рік.

26. Здійснення повноважень щодо обслуговування коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, ведення бухгалтерського обліку бюджету і складення звітності про виконання бюджету щодо таких коштів.

Положення


1. Загальні положення

1.1. Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим першому заступнику міського голови – заступнику міського голови з економічного розвитку, директору департаменту фінансової політики.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
1.5. Повне найменування управління: управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради.
1.6. Юридична адреса управління: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями управління є:
2.1.1. Участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування та державної бюджетної політики на території Львівської міської територіальної громади.
2.1.2. Здійснення функцій місцевого фінансового органу.
2.1.3. Формування прогнозу бюджету Львівської міської територіальної громади і проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади для подання на розгляд виконавчого комітету та міської ради.
2.1.4. Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території Львівської міської територіальної громади.
2.1.5. Розробка пропозицій з вдосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.
2.1.6. Здійснення контролю за дотриманням установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів.
2.1.7. Здійснення загальної організації виконання бюджету Львівської міської територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

3. Структура та організація роботи

3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту фінансової політики у порядку, визначеному законодавством.
Начальник управління за посадою є заступником директора департаменту, безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансової політики, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
3.2.1. Бюджетний відділ, до складу якого входить сектор фінансування установ соціально-культурної сфери.
3.2.2. Відділ прогнозування та аналізу доходів.
3.2.3. Відділ обліку та звітності.
3.2.4. Відділ фінансування місцевих органів влади і управління.
3.2.5. Відділ фінансування соціального забезпечення і програм соціального захисту населення.
3.2.6. Відділ фінансування підприємств комунальної власності та інвестицій, до складу якого входить сектор фінансування інвестицій.
3.2.7. Відділ фінансів Галицького та Сихівського районів.
3.2.8. Відділ фінансів Залізничного та Франківського районів.
3.2.9. Відділ фінансів Личаківського та Шевченківського районів.
3.3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) за погодженням з директором департаменту фінансової політики у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
3.4. Начальник управління має одного заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника управління і за погодженням директора департаменту фінансової політики у порядку, визначеному законодавством. Начальник бюджетного відділу за посадою є заступником начальника управління.
Заступник начальника управління виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління за погодженням з директором департаменту фінансової політики.
Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
3.5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
3.6. Кадрову роботу в управлінні здійснює спеціаліст департаменту фінансової політики або управління, у посадовій інструкції якого передбачено виконання функцій кадрової служби.
3.7. Відділ бухгалтерського обліку та звітності управління здійснює також облік і звітність департаменту фінансової політики.
3.8. Начальник управління:
3.8.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, а також першим заступником міського голови – заступником міського голови з економічного розвитку, директором департаменту фінансової політики за виконання покладених на управління завдань.
3.8.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності усіх працівників управління.
3.8.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
3.8.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
3.8.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
3.8.6. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, забезпечує ведення особових справ, встановлює посадові оклади, надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, службових відряджень працівникам управління, проведення оцінки виконання працівниками посадових обов`язків, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
3.8.7. Для заступника начальника управління визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
3.8.8. Для керівників структурних підрозділів (відділів, секторів) та заступників начальників відділів вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань за погодженням з директором департаменту фінансової політики.
3.8.9. Для інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
3.8.10. Підписує розпис доходів і видатків бюджету Львівської міської територіальної громади на відповідний рік.
3.8.11. Підписує інструкції з підготовки бюджетних запитів та інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Львівської міської територіальної громади та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період.
3.8.12. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту.

4. Компетенція управління

4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проєктів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, проведення експертизи та візування проєктів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Затвердження кошторису у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності та структури управління/відділу.
4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування управління, забезпечення цільового використання бюджетних коштів.
4.1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їхнім цільовим використанням.
4.1.8. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання, укладення господарських та інших договорів.
4.1.9. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
4.1.10. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.11. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
4.1.12. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій відповідно до вимог законодавства.
4.1.13. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.
4.1.14. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо начальником управління або на підставі виданої начальником управління довіреності.
4.1.15. Представництво інтересів управління у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
4.1.16. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) управління у порядку, встановленому міською радою.
4.1.17. Управління коштами бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.18. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів і з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Львівської міської територіальної громади та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період.
4.1.19. Визначення порядку та термінів подання бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.
4.1.20. Проведення аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності у використанні бюджетних коштів на будь-якому етапі складання і розгляду проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.21. Подання до відповідних державних органів необхідних фінансових показників і пропозицій щодо обсягів міжбюджетних трансфертів.
4.1.22. Складання прогнозу бюджету Львівської міської територіальної громади на наступні за плановим два бюджетні періоди.
4.1.23. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на підставі та у межах затвердженого розпису бюджету через доведення до головних розпорядників коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування.
4.1.24. Складання розпису бюджету Львівської міської територіальної громади, забезпечення його виконання, підготовка пропозицій щодо внесення змін до розпису.
4.1.25. У разі не затвердження бюджету Львівської міської територіальної громади у встановлений законодавством України термін складання тимчасового розпису бюджету на відповідний період.
4.1.26. Забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису бюджету Львівської міської територіальної громади встановленим бюджетним призначенням.
4.1.27. Погодження мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, які згідно з ухвалою (проєктом ухвали) про бюджет Львівської міської територіальної громади уповноважені на виконання програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.28. Прогнозування та аналіз доходів у процесі виконання бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.29. Організація виконання бюджету Львівської міської територіальної громади, забезпечення обліку надходження доходів до бюджету Львівської міської територіальної громади та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів.
4.1.30. Підготовка матеріалів, зведених аналітичних таблиць і розрахунків щодо доходів бюджету Львівської міської територіальної громади, здійснення моніторингу виконання бюджету за доходами.
4.1.31. Подання показників бюджету у встановлені терміни до департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації для зведення бюджету області.
4.1.32. Здійснення у межах своєї компетенції контролю за дотриманням бюджетного законодавства України розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності.
4.1.33. Відповідно до Бюджетного кодексу України та інших нормативних актів здійснення видатків з бюджету Львівської міської територіальної громади на органи місцевого самоврядування, освіту, охорону здоров’я, соціальний захист і соціальне забезпечення, державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми, фізичну культуру і спорт, молодіжну політику, благоустрій та будівництво, капітальний ремонт житлового фонду, інші програми і видатки, затверджені міською радою та виконавчим комітетом.
4.1.34. Здійснення у встановленому порядку організації виконання бюджету Львівської міської територіальної громади, координація у межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
4.1.35. Розгляд балансів і звітів про виконання бюджету Львівської міської територіальної громади та інших фінансових звітів, поданих органами виконавчої влади і органами Казначейства України.
4.1.36. Підготовка проєкту рішення виконавчого комітету, проєкту ухвали міської ради про внесення змін до рішення про бюджет Львівської міської територіальної громади у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством України.
4.1.37. Погодження проєктів розпорядчих документів виконавчих органів міської ради, пов’язаних зі складанням і виконанням бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.38. Розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.39. Погодження кошторисів виконавчих органів міської ради, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади та паспортів бюджетних програм.
4.1.40. Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів установ, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.41. Підготовка висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету Львівської міської територіальної громади, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету Львівської міської територіальної громади для прийняття рішення про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на відповідний рік.
4.1.42. Здійснення повноважень щодо обслуговування коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, ведення бухгалтерського обліку бюджету і складення звітності про виконання бюджету щодо таких коштів.
4.1.43. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

5. Права управління

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
5.1.9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

6.1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
6.2. Кошторис управління затверджує директор департаменту фінансової політики.
6.3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування (крім водія), їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
6.4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
6.5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
6.6. Штатний розпис управління затверджує директор департаменту фінансової політики.

7. Відповідальність посадових осіб управління

7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Оновлено: 27.07.2022, 16:46