Управління фінансового контролю

Графік роботи


Понеділок08:00-17:00Четвер08:00-17:00
Вівторок08:00-17:00П'ятницязгідно табеля-календаря
Середа08:00-17:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 12:45

Контакти


Основні завдання


Основними завданнями діяльності управління є здійснення фінансового контролю за роботою виконавчих органів Львівської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності територіальної громади м. Львова, з метою забезпечення ними належного рівня економії, ефективності і результативності використання фінансових та майнових ресурсів, достовірності фінансової, статистичної і управлінської звітності.

Положення


Загальні положення

 1. Управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація міського голови“ Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим директору департаменту “Адміністрація міського голови“.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
 4. Управління не є юридичною особою, має самостійний бланк зі своїм найменуванням.
 5. Управління є правонаступником управління контролю та аудиту департаменту “Адміністрація міського голови“ відповідно до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“.
 6. Повне найменування управління: управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація міського голови“ Львівської міської ради.
 7. Юридична адреса управління: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. Відділ внутрішнього фінансового контролю.
  2. Відділ перевірки кошторисної документації.
 3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.
 4. Начальник управління має одного заступника, який одночасно є начальником відділу внутрішнього фінансового контролю, котрого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника управління та погодженням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством. Заступник начальника управління виконує обов’язки начальника управління у разі відсутності останнього. Заступник начальника управління виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.
 5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
 6. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, директором департаменту за виконання покладених на управління завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
  5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
  6. Вносить директору департаменту подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), приймає участь в організації та проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад в управлінні, проведенні їх оцінки, застосуванні заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань) тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  7. Для заступника начальника управління визначає міру відповідальності, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту.

Компетенція управління

 1. До компетенції управління належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення в частині наданої компетенції повноважень делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою структурних підрозділів.
  6. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
  8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
  9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.
  10. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
  11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  12. Участь у роботі комісій та робочих груп, утворених актами міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.
  13. Отримання у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань.
  14. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, інших суб’єктів в частині використання ними комунальних ресурсів (коштів, майна) відповідно затвердженого плану або окремих доручень Львівського міського голови.
  15. Контроль за дотриманням виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності вимог законодавства з питань державних закупівель.
  16. Здійснення попередньої перевірки і погодження кошторисної документації на будівельні, ремонтно-будівельні, реставраційні роботи, замовниками яких є виконавчі органи міської ради та комунальні підприємства, установи та організації.
  17. Здійснення попередньої перевірки і погодження кошторисної документації на проектно-вишукувальні роботи та проведення авторського нагляду на об’єктах, замовниками яких є виконавчі органи міської ради та комунальні підприємства, установи та організації.
  18. Перевірка достовірності інвесторської кошторисної документації для встановлення розміру пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури м. Львова.
  19. Перевірка кошторисної вартості об’єктів самочинного будівництва для нарахування сум пайового внеску до цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури м. Львова.
  20. Проведення перевірки вартості об’єктів інфраструктури міста (будівництво, реконструкція доріг, інженерних мереж при прийнятті їх у комунальну власність м. Львова).
  21. Погодження калькуляцій на роботи з прибирання об’єктів благоустрою та роботи з озеленення.
  22. Надання висновків і пропозицій Львівському міському голові за результатами проведених контрольних заходів для прийняття відповідних управлінських рішень.
  23. Проведення за дорученням Львівського міського голови аналізу проектів розпорядчих актів та інших документів, пов’язаних з використанням комунальних ресурсів, з наданням відповідних висновків.
  24. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління / відділ відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  9. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова у межах видатків, затверджених у кошторисі департаменту “Адміністрація міського голови“.
 2. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 3. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Оновлено: 09.04.2024, 10:06