Управління комунальної власності

Управління комунальної власності займається управлінням майном комунальної власності територіальної громади м. Львова. Серед завдань також передача в оренду, відчуження (приватизація) майна комунальної власності територіальної громади м. Львова; подання на розгляд міської ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна та проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації.

Графік роботи


Понеділок08:00-17:00Четвер08:00-17:00
Вівторок08:00-17:00П'ятницязгідно графіка-календаря
Середа08:00-17:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 12:45

Контакти


79008, Львів, пл. Галицька 15, каб. 302

Повноваження


1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4. Здійснення контролю за обліком, інвентаризацією майна, яке належить до комунальної власності Львівської міської територіальної громади, щодо якого управління виконує повноваження орендодавця чи продавця, його використанням і збереженням.
5. Надання в оренду комунального майна у порядку, встановленому міською радою, у тому числі ініціювання включення об’єктів оренди до переліку другого типу через підготовку проекту ухвали; у межах повноважень прийняття рішення про включення об’єктів оренди до переліку першого типу; прийняття рішень про виключення об’єктів оренди з переліку першого типу у разі наявності рішення виконавчого комітету про обґрунтовані власні потреби уповноваженого органу управління та/або балансоутримувача або потреби іншої бюджетної (міської) установи, що розміщена у будівлі, споруді, їх окремій частині; оприлюднення в Електронній Торговій Системі переліків першого і другого типу оголошення про передачу майна в оренду, інформації про потенційний об’єкт оренди, укладених договорів оренди, додаткових угод тощо; прийняття рішень про продовження договорів оренди без проведення аукціону; прийняття рішень про внесення змін до договорів оренди; здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України.
6. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
8. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування управління, забезпечення цільового використання бюджетних коштів.
9. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
10. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
11. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
12. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання, укладення господарських та інших договорів.
13. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
14. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно віл форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
15. Представництво інтересів управління у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
16. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.
17. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.
18. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури управління.
19. Подання на розгляд міської ради проектів ухвал щодо порядку та умов відчуження комунального майна, переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають та не підлягають приватизації, звітів про хід та результати відчуження комунального майна.
20. Укладення договорів оренди окремих конструктивних елементів благоустрою.
21. Здійснення обліку орендних платежів та контролю за їх надходженням, у тому числі вжиття заходів для стягнення заборгованості з орендної плати, неустойки, штрафу, пені у встановленому порядку, підготовка проектів рішень виконавчого комітету про списання безнадійної дебіторської заборгованості з орендної плати, нарахованої за договорами оренди нерухомого майна Львівської міської територіальної громади (списання заборгованості у зв’язку із припиненням чи ліквідацією/банкрутством юридичної особи-орендаря; смертю орендаря; за малозначністю боргу – не більше 1 мінімальної заробітної плати за припиненим договором оренди; за рішенням суду; тощо).
22. Організація та забезпечення проведення приватизації (продажу) майна, яке належить до комунальної власності Львівської міської територіальної громади.
23. Здійснення реєстрації договорів купівлі-продажу комунального майна.
24. Підготовка і подання на розгляд міської ради проектів ухвал щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію.
25. Підготовка необхідних документів про передачу об’єктів з державної у комунальну власність і проектів ухвал міської ради про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також документів щодо набуття Львівською міською радою об’єктів державної, комунальної та приватної власності.
26. Прийняття майна у комунальну власність Львівської міської територіальної громади і передача у власність юридичних та фізичних осіб згідно з рішеннями міської ради.
27. Організація та ведення претензійної і позовної роботи; представництво у встановленому законодавством порядку прав та інтересів управління у судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, у яких приймає участь управління. Забезпечення працівниками юридичного відділу участі управління у судових справах у порядку самопредставництва органів місцевого самоврядування.
28. Звернення у встановленому порядку до судових органів з позовними заявами, скаргами щодо виселення громадян та юридичних осіб з самовільно зайнятих нежитлових приміщень, щодо яких не укладено договори оренди.

Основні завдання


 1. Здійснення управління майном, яке належить до власності Львівської міської територіальної громади у визначених міською радою та виконавчим комітетом межах;
 2. Виконання повноважень орендодавця, продавця, органу приватизації майна комунальної власності Львівської міської територіальної громади.

Положення


Основні завдання

 1. Здійснення управління майном, яке належить до власності Львівської міської територіальної громади у визначених міською радою та виконавчим комітетом межах;

 2. Виконання повноважень орендодавця, продавця, органу приватизації майна комунальної власності Львівської міської територіальної громади.

Положення


Загальні положення

 1. Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.

 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим першому заступнику міського голови – заступнику міського голови з економічного розвитку, директору департаменту економічного розвитку.

 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.

 4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 5. Повне найменування управління: управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.

 6. Юридична адреса управління: 79008, м. Львів, пл. Галицька, 15.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту економічного розвитку у порядку, визначеному законодавством. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту економічного розвитку, йому підконтрольний та підзвітний.
  2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  Юридичний відділ.
  Відділ формування майна.
  Відділ регулювання орендних відносин.
  Фінансово-розрахунковий відділ.
  Відділ реформування власності.
  Відділ організаційно-аналітичного забезпечення.
  Контрольно-інвентаризаційний відділ.
  3.  Структурні підрозділи управління очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
  4. Начальник управління має двох заступників (у тому числі одного заступника, який не очолює відділ), яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством.
  Заступники начальника управління виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
  5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
  6. Начальник управління:
  6.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, першим заступником міського голови – заступником міського голови з економічного розвитку, директором департаменту економічного розвитку за виконання покладених на управління завдань.
  6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
  6.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
  6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
  6.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
  6.6. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, встановлює посадові оклади, встановлює надбавки і доплати, організовує роботу щодо ведення особових справ, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, службових відряджень працівникам управління, проводить оцінку виконання працівниками посадових обов’язків, здійснює застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  6.7. Для заступників начальника управління визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
  6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
  6.9. Проводить наради, бере участь у виїздах за місцем знаходження майна, робочих групах, обстеженнях майна, що належить до власності Львівської міської територіальної громади.

Компетенція управління

До компетенції управління належать такі повноваження:
1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4. Здійснення контролю за обліком, інвентаризацією майна, яке належить до комунальної власності Львівської міської територіальної громади, щодо якого управління виконує повноваження орендодавця чи продавця, його використанням і збереженням.
5. Надання в оренду комунального майна у порядку, встановленому міською радою, у тому числі ініціювання включення об’єктів оренди до переліку другого типу через підготовку проекту ухвали; у межах повноважень прийняття рішення про включення об’єктів оренди до переліку першого типу; прийняття рішень про виключення об’єктів оренди з переліку першого типу у разі наявності рішення виконавчого комітету про обґрунтовані власні потреби уповноваженого органу управління та/або балансоутримувача або потреби іншої бюджетної (міської) установи, що розміщена у будівлі, споруді, їх окремій частині; оприлюднення в Електронній Торговій Системі переліків першого і другого типу оголошення про передачу майна в оренду, інформації про потенційний об’єкт оренди, укладених договорів оренди, додаткових угод тощо; прийняття рішень про продовження договорів оренди без проведення аукціону; прийняття рішень про внесення змін до договорів оренди; здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України.
6. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
8. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування управління, забезпечення цільового використання бюджетних коштів.
9. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
10. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
11. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
12. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання, укладення господарських та інших договорів.
13. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
14. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно віл форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
15. Представництво інтересів управління у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
16. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.
17. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.
18. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури управління.
19. Подання на розгляд міської ради проектів ухвал щодо порядку та умов відчуження комунального майна, переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають та не підлягають приватизації, звітів про хід та результати відчуження комунального майна.
20. Укладення договорів оренди окремих конструктивних елементів благоустрою.
21. Здійснення обліку орендних платежів та контролю за їх надходженням, у тому числі вжиття заходів для стягнення заборгованості з орендної плати, неустойки, штрафу, пені у встановленому порядку, підготовка проектів рішень виконавчого комітету про списання безнадійної дебіторської заборгованості з орендної плати, нарахованої за договорами оренди нерухомого майна Львівської міської територіальної громади (списання заборгованості у зв’язку із припиненням чи ліквідацією/банкрутством юридичної особи-орендаря; смертю орендаря; за малозначністю боргу – не більше 1 мінімальної заробітної плати за припиненим договором оренди; за рішенням суду; тощо).
22. Організація та забезпечення проведення приватизації (продажу) майна, яке належить до комунальної власності Львівської міської територіальної громади.
23. Здійснення реєстрації договорів купівлі-продажу комунального майна.
24. Підготовка і подання на розгляд міської ради проектів ухвал щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію.
25. Підготовка необхідних документів про передачу об’єктів з державної у комунальну власність і проектів ухвал міської ради про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також документів щодо набуття Львівською міською радою об’єктів державної, комунальної та приватної власності.
26. Прийняття майна у комунальну власність Львівської міської територіальної громади і передача у власність юридичних та фізичних осіб згідно з рішеннями міської ради.
27. Організація та ведення претензійної і позовної роботи; представництво у встановленому законодавством порядку прав та інтересів управління у судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, у яких приймає участь управління. Забезпечення працівниками юридичного відділу участі управління у судових справах у порядку самопредставництва органів місцевого самоврядування.
28. Звернення у встановленому порядку до судових органів з позовними заявами, скаргами щодо виселення громадян та юридичних осіб з самовільно зайнятих нежитлових приміщень, щодо яких не укладено договори оренди.

Права управління

Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5. Скликати у встановленому порядку наради та колегію управління з питань, які належать до його компетенції.
6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.
12. В управлінні може утворюватися дорадчий орган – колегія управління комунальної власності у складі начальника управління, заступників начальника управління та керівників структурних підрозділів управління. Персональний склад колегії затверджує начальник управління. До компетенції колегії управління віднесено можливість попереднього розгляду будь-яких питань, що відносяться до повноважень управління комунальної власності.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління


1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
2. Кошторис управління затверджує директор департаменту економічного розвитку за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.

3. Усі надходження від оренди, приватизації перераховуються у бюджет Львівської міської територіальної громади та Державний бюджет України відповідно до чинного податкового законодавства. Управління вищезазначені кошти у власних цілях не використовує.
4. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
5. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
6. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
7. Штатний розпис управління затверджує директор департаменту економічного розвитку за погодженням з департаментом фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління


1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у визначеному законодавством порядку.

Заключні положення


1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Оновлено: 13.11.2023, 07:26