Управління молодіжної політики

Підпорядкування:

Управління молодіжної політики займається забезпеченням реалізації інтересів територіальної громади у сфері дітей та молоді.

Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-16:45
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79008, Львів, вулиця Гуцульська,9, 3 поверх
Назва відділу Телефон
Головний спеціаліст-бухгалтер +38 032 297-57-71
Відділ дитячого та молодіжного дозвілля +38 097-690-41-93
Відділ молодіжних проектів +38 032 297-59-17

Додаткова інформація


Основні завдання


  • Організація та фінансова підтримка ініціатив, заходів та проєктів у сфері молоді.
  • Організація форумів, конференцій та програм молодіжних обмінів досвідом.
  • Подання пропозицій щодо створення сприятливих умов для розвитку молодіжної інфраструктури Львівської міської територіальної громади.
  • Організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників установ, організацій, підпорядкованих підприємств.
  • Участь у всеукраїнських та міжнародних проектах у галузі молоді.
  • Організація та співорганізація проведення молодіжних масових заходів.
  • Сприяння у міжнародному співробітництві з питань молоді.
  • Формування концепцій розвитку вуличної дитячої інфраструктури.

Положення


1. Загальні положення

1.1. Управління молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим директору департаменту розвитку.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

1.5. Повне найменування управління: управління молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради.

1.6. Юридична адреса управління: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями управління є:

2.1.1. Організація та фінансова підтримка ініціатив, заходів та проєктів у сфері молоді.

2.1.2. Організація форумів, конференцій та програм молодіжних обмінів досвідом.

2.1.3. Подання пропозицій щодо створення сприятливих умов для розвитку молодіжної інфраструктури Львівської міської територіальної громади.

2.1.4. Організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників установ, організацій, підпорядкованих підприємств.

2.1.5. Участь у всеукраїнських та міжнародних проектах у галузі молоді.

2.1.6. Організація та співорганізація проведення молодіжних масових заходів.

2.1.7. Сприяння у міжнародному співробітництві з питань молоді.

2.1.8. Формування концепцій розвитку вуличної дитячої інфраструктури.

3. Структура та організація роботи

3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту розвитку у порядку, визначеному законодавством.

Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту розвитку, йому підконтрольний та підзвітний.

3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

3.2.1. Відділ молодіжних проектів.

3.2.2. Відділ дитячого та молодіжного дозвілля.

3.3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники.

Начальників структурних підрозділів та інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.

3.4. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

3.5. Начальник управління:

3.5.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, а також заступником міського голови з гуманітарних питань, директором департаменту розвитку за виконання покладених на управління завдань.

3.5.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.

3.5.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління / відділу забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.

3.5.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.

3.5.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.

3.5.6. Призначає та звільняє з посад працівників управління, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, забезпечує ведення особових справ, здійснює присвоєння рангів, встановлює посадові оклади, надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток, матеріальної допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, службових відряджень працівникам управління, проведення оцінки виконання працівниками посадових обов’язків, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо.

3.5.7. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток, матеріальної допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

4. Компетенція управління

4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:

4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.

4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.

4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.

4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.

4.1.5. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури управління.

4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування управління, підприємств, установ і організацій, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою та виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, установ і організацій, які перебувають у підпорядкуванні виконавчих органів, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.

4.1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їхнім цільовим використанням.

4.1.8. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.

4.1.9. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (зокрема за дотриманням правил технічної, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих підприємств, установ і організацій, розгляд проєктів їхніх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.

4.1.10. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їхнім виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та визначення подальшої стратегії їхнього розвитку.

4.1.11. Призначення керівників підприємств, установ і організацій, які перебувають у підпорядкуванні управління, укладення контрактів з ними за попереднім погодженням Львівського міського голови.

4.1.12. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ і організацій та подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їхньої мережі відповідно до потреб Львівської міської територіальної громади.

4.1.13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані управлінню підприємства, установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств, установ та організацій.

4.1.14. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій.

4.1.15. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання. укладення господарських та інших договорів.

4.1.16. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.

4.1.17. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.1.18. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

4.1.19. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності.

4.1.20. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями.

4.1.21. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.

4.1.22. Представництво інтересів управління у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.

4.1.23. Затвердження / погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих управлінню підприємств, установ та організацій

4.1.24. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) управління та комунальних підприємств, установ, організацій у порядку, встановленому міською радою.

4.1.25. Сприяння діяльності громадських організацій у сфері молодіжної політики та роботи з дітьми.

4.1.26. Підтримка та розвиток волонтерського руху у межах компетенції управління.

4.1.27. Організація та участь у проведенні, конкурсів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, скерованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді.

4.1.28. Популяризація здорового способу життя.

4.1.29. Подання клопотання про відзначення обдарованої молоді, призначення їм стипендій Львівського міського голови, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України.

4.1.30. Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань дітей і молоді, проведення з цією метою методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів.

4.1.31. Розвиток дитячих юнацько-молодіжних клубів, покращення їх матеріально-технічної бази, сприяння у проведенні заходів у сфері молодіжної політики та роботи з дітьми за кошти бюджету Львівської міської територіальної громади.

4.1.32. Координація роботи з реалізації програми оздоровлення та відпочинку дітей Львівської міської територіальної громади установами дитячих юнацько-молодіжних клубів за кошти бюджету Львівської міської територіальної громади.

4.1.33. Сприяння розвитку та функціонуванню мережі дитячих, дитячо-спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади, підготовка рішень з цих питань.

4.1.34. Сприяння соціальній роботі з молоддю у створенні належних умов життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, дотримання їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволенню оздоровчих, культурних та духовних потреб.

4.1.35. Сприяння розвитку студентства у Львівській міській територіальній громаді.

4.1.36. Координація заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, виконання відповідних програм за кошти державного бюджету України та обласного бюджету Львівської області.

5. Права управління

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:

5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.

5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.

5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.

5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.

5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

5.1.9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.

5.1.11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

6.1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.

6.2. Кошторис управління затверджує директор департаменту розвитку за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.

6.3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.

6.4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.

6.5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.

6.6. Штатний розпис управління затверджує директор департаменту розвитку за погодженням з департаментом фінансової політики.

7. Відповідальність посадових осіб управління

7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.

7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Оновлено: 27.12.2022, 12:55