Управління охорони здоров'я

Графік роботи


Понеділок08:00-17:00Четвер08:00-17:00
Вівторок08:00-17:00П'ятницязгідно графіка-календаря
Середа08:00-17:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 12:45

Контакти


79017, Львів, вул. К. Левицького, 82а
ПІБПОСАДА№ТЕЛ
1Матюшко Марта Любомирівназаступник директора департаменту гуманітарної політики, начальник управління охорони здоров'я260-23-87
2Колачинський Назар Миколайовичзаступник начальника управління-начальник відділу моніторингу надання медичних послуг297-59-84
3Коренькова Ірина Валентинівназаступник начальника відділу моніторингу надання медичних послуг297-58-67
4Романенко Надія Зіновіївнаголовний спеціаліст відділу моніторингу надання медичних послуг297-58-73
5Шеремета Марія Григорівнаголовний спеціаліст відділу моніторингу надання медичних послуг297-58-72
6Погодич Надія Ярославівнаголовний спеціаліст відділу моніторингу надання медичних послуг260-23-87
7Дурда Мирослава Романівнапровідний спеціаліст відділу моніторингу надання медичних послуг297-57-31
8Клименко Леся Романівнапровідний спеціаліст відділу моніторингу надання медичних послуг260-23-92
9Фіс Василина Володимирівнапровідний спеціаліст-юрисконсульт відділу моніторингу надання медичних послуг
10Альохіна Уляна  Миколаївнапровідний спеціаліст відділу моніторингу надання медичних послуг297-57-31
11Мишолівська Світлана Євгенівназаступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування297-53-51
12Гаврильців Мирослава Іванівнаголовний спеціаліст відділу фінансів та стратегічного планування297-58-73
13Дідух Марта Ярославівнаголовний спеціаліст відділу фінансів та стратегічного планування597-53-51
14Наконечна Ольга Іванівнаголовний спеціаліст відділу фінансів та стратегічного планування254-62-66
15Угрин Марія Ігорівнаголовний спеціаліст відділу фінансів та стратегічного планування260-23-86

Повноваження


 1. Організація виконання законодавства України у сфері охорони здоров’я та здійснення контролю за його реалізацією.
 2. Впровадження у практику наукових досягнень та передового досвіду у сфері охорони здоров’я.
 3. Забезпечення у межах наданих повноважень та наявних бюджетних коштів доступності та безоплатності медичної допомоги у підпорядкованих комунальних закладах охорони здоров'я.
 4. Організація забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення у межах бюджетних асигнувань.
 5. Вивчення стану здоров'я населення, вживання заходів щодо запобігання і зниження захворюваності, втрати працездатності.
 6. Здійснення відповідно до галузевих медичних стандартів контролю
 7. Львова.
 8. Організація роботи з охорони материнства і дитинства.
 9. Визначення потреби та формування замовлення на молодих спеціалістів для закладів охорони здоров'я.
 10. Забезпечення контролю за підтриманням належного санітарного та епідеміологічного стану, організація поширення наукових медичних і гігієнічних знань серед населення.
 11. Надання Міністерству охорони здоров’я України та департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації необхідної інформації, документів та матеріалів, зокрема пропозицій, спрямованих на проведення реформи в галузі охорони здоров'я.
 12. Подання у встановленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток системи охорони здоров'я у м. Львові; організація з цією метою збирання та опрацювання інформації та формування бази даних.
 13. Здійснення контролю за дотриманням вимог охорони праці, правил техніки безпеки протипожежної безпеки і санітарного режиму в підпорядкованих закладах охорони здоров‘я та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
 14. Розробка плану медико-санітарного забезпечення населення у надзвичайних ситуаціях або у разі їх виникнення.
 15. Створення необхідного резерву лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 16. Організація медичного забезпечення, надання медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
 17. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення.
 18. Погодження призначення працівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я, які належать до номенклатури посад управління (крім головних лікарів).
 19. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

Основні завдання


 1. Забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони здоров’я у межах наданих повноважень через організацію виконання актів законодавства у сфері охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження здоров’я і санітарно-епідемічного благополуччя населення.
 2. Забезпечення у межах наданих повноважень та наявних бюджетних коштів доступності та безоплатності медичної допомоги у підпорядкованих підприємствах, установах, організаціях сфери охорони здоров’я, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста.
 3. Розроблення заходів щодо профілактики та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення.
 4. Координація діяльності та організація фінансування підприємств, установ, організацій сфери охорони здоров’я, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста.
 5. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню і розвитку підприємств, установ та організацій сфери охорони здоров’я, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста Львова.

Положення


Загальні положення

 1. Управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові та підпорядкованим директору департаменту гуманітарної політики.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
 4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 5. Повне найменування управління: управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
 6. Скорочене найменування управління: УОЗ ЛМР.
 7. Юридична адреса управління: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту гуманітарної політики у порядку, визначеному законодавством України. Начальник управління за посадою є заступником директора департаменту гуманітарної політики, йому безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. Відділ координації роботи закладів охорони здоров’я.
  2. Планово-фінансовий відділ.
 3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники.
 4. Начальник управління має двох заступників, котрі очолюють відділи. Заступників начальника управління призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови. Заступники начальника управління виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
 5. Нормативно-правовим актом, який регламентує діяльність управління, є наказ.
 6. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, а також заступником міського голови з гуманітарних питань та директором департаменту гуманітарної політики за виконання покладених на управління завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління та працівників підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій, які належать до номенклатури посад управління.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту гуманітарної політики.
  5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, дає вказівки, обов’язкові для виконання працівниками управління та підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій; організовує і контролює їх виконання.
  6. Затверджує положення про структурні підрозділи управління, посадові інструкції його працівників.
  7. Розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій, забезпечує своєчасне подання бухгалтерської та статистичної звітності.
  8. Затверджує мережу підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій та їх ліжковий фонд.
  9. Затверджує установчі документи (статути, положення) підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій та внесення до них змін.
  10. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім заступників начальника), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівникам управління, проведення їх оцінки, застосування заохочення чи заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком заступників начальника).
  11. Призначає та звільняє керівників комунальних підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні управління, укладає з ними контракти за попереднім погодженням директора департаменту гуманітарної політики.
  12. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад працівників підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій, які належать до номенклатури посад управління, на підставі подання їх керівників закладів охорони здоров’я.
  13. Визначає розмір надбавок та заохочень керівникам підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій у визначеному законодавством України порядку.
  14. Інформує населення про стан виконання повноважень, доручених управлінню.
  15. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції управління.
  16. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту гуманітарної політики.

Компетенція управління

 1. До компетенції управління належать такі повноваження:
  1. Організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень Львівського міського голови, рішень виконавчого комітету, ухвал міської ради та контроль за їх реалізацією.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у сфері охорони здоров’я, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій.
  6. Визначення потреб у доцільності функціонування підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій та подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста.
  7. Організація фінансового забезпечення підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій:
   1. Розроблення бюджетного запиту сфери охорони здоров’я на підставі бюджетних запитів підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій для подання фінансовому управлінню міської ради у встановлені ним терміни та порядку.
   2. Отримання бюджетних призначень на охорону здоров’я через їх затвердження у рішенні про міський бюджет, доведення у встановленому порядку до підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій відомостей про обсяги асигнувань.
   3. Здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень отриманих підпорядкованими комунальними підприємствами, установами, організаціями коштів та ефективністю їх використання.
   4. Здійснення контролю та аналізу використання залучених підпорядкованими комунальними підприємствами, установами, організаціями коштів інших підприємств, установ, організацій та з інших джерел на їх утримання.
  8. Організація матеріально-технічного забезпечення підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій:
   1. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій, введенню у дію нових приміщень, реконструкції і переобладнанню діючих.
   2. Забезпечення лікувального процесу діагностичним, лабораторним, стерилізаційним та іншим обладнанням та інвентарем відповідно до норм оснащення.
   3. Оновлення медичної апаратури, санітарного транспорту.
   4. Здійснення контролю за використанням комунального майна за призначенням та його відчуженням.
  9. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
  10. Здійснення заходів з впровадження комп’ютерних методів обліку та автоматизованих систем управління в охороні здоров’я.
  11. Організація підготовки підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного, капітального ремонтів та реконструкції їх приміщень.
  12. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані комунальні підприємства, установи, організації, а також приміщень, які перебувають в їх оренді.
  13. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  14. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
  15. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій відповідно до вимог чинного законодавства України, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями; здійснення контролю за станом цієї роботи.
  16. Розгляд депутатських запитів та звернень депутатів усіх рівнів відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечення їх належного розгляду комунальними підприємствами, установами, організаціями.
  17. Забезпечення представництва інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
  18. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітнім платам, підготовка актів про списання основних засобів підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій.
  19. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  20. Здійснення організаційного та методичного керівництва роботою підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій.
  21. Організація забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення у межах бюджетних асигнувань.
  22. Вивчення стану здоров’я населення, вживання заходів щодо запобігання і зниження захворюваності, втрати працездатності.
  23. Здійснення відповідно до галузевих медичних стандартів контролю за якістю та обсягом медичної допомоги, яку надають підпорядковані комунальні підприємства, установи та організації.
  24. Організація роботи з охорони материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контроль стану здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах.
  25. Визначення потреби та формування замовлення на молодих спеціалістів для підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій.
  26. Забезпечення контролю за підтриманням належного санітарного та епідеміологічного стану, організація поширення наукових медичних і гігієнічних знань серед населення.
  27. Подання у встановленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток системи охорони здоров’я у м. Львові; організація з цією метою збирання та опрацювання інформації та формування баз даних.
  28. Здійснення контролю за дотриманням вимог охорони праці, правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в підпорядкованих комунальних підприємствах, установах та організаціях, надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
  29. Розробка плану медико-санітарного забезпечення населення у надзвичайних ситуаціях або у разі їх виникнення.
  30. Створення необхідного резерву лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
  31. Організація медичного забезпечення, надання медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
  32. Забезпечення у межах наданих повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення.
  33. Розгляд питання щодо відзначення працівників управління та підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій заохочувальними відзнаками різних рівнів відповідно до процедури, передбаченої чинним законодавством.
  34. Впровадження у практику наукових досягнень та передового досвіду у сфері охорони здоров’я.
  35. Забезпечення реалізації підпорядкованими комунальними підприємствами, установами та організаціями міжнародних програм і сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я.
  36. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
  37. Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
  38. Організація роботи із захисту персональних даних в управлінні та підпорядкованих комунальних підприємствах, установах та організаціях.
  39. Сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я через проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян.
  40. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій.
  9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
  10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які не виконують або неналежно виконують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції їх проведенню.
  12. У визначеному законом України “Про захист персональних даних“ порядку обробляти персональні дані фізичних осіб з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, військового обліку, охорони праці, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері статистики, бухгалтерського та податкового обліку і страхування, а також з метою розгляду звернень громадян та надання обгрунтованої відповіді у встановлений законом строк.
  13. Скасовувати накази керівників підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій, які суперечать чинному законодавству.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
 2. Кошторис управління затверджує директор департаменту гуманітарної політики за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
 3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначені Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
 5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
 6. Штатний розпис управління затверджує директор департаменту гуманітарної політики за погодженням з департаментом фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно із законодавством України.
 2. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Оновлено: 20.11.2023, 07:42