Комунальна установа Інститут міста

Код ЄДРПОУ: 36417351

Інститут міста — аналітичний центр, який був створений Львівською міською радою 21 травня 2009 року. Організаційно-правова форма — комунальна установа (має статус неприбутковості), заснована на комунальній власності і підпорядкована виконавчому комітету Львівської міської ради. Мета діяльності  - об’єднання зусиль Львівської міської ради, бізнесу, громадських організацій, академічних спільнот та мешканців Львова для досягнення цілей розвитку міста.

Графік роботи


Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


Додаткова інформація


Основні завдання


Місія:

Об’єднання зусиль мешканців, влади та бізнесу Львова для вирішення ключових питань стратегічного розвитку міста.

Візія:

Інститут міста – авторитетний аналітичний центр.

Інститут міста  є платформою для зібрання експертних середовищ на національному та міжнародному рівні, видає грунтовні аналітичні звіти, статті, складає рейтинги, прогнози та проводить соціологічні дослідження.

Інститут міста – це координаційний центр вирішення ключових питань міста.

Підрозділи муніципалітету звертаються до нас для пошуку нових рішень та механізмів їх імплементації. Внаслідок такої співпраці Львівська міська рада – найефективніший орган місцевого самоврядування в Україні.

Завдяки Інституту міста рівень стратегічного планування Львова - найвищий в Україні.

Інститут міста успішно координує впровадження Комплексної стратегії розвитку, Стратегії конкурентоспроможності та розробляє інші галузеві стратегії, займається питаннями підвищення якості планування та прогнозування для міста.

Інститут міста – беззаперечний лідер за кількістю успішно реалізованих проектів.

Інститут міста активно співпрацює з міжнародними інституціями для вирішення актуальних проблем міста шляхом реалізації проектів, бере участь в загальнонаціональних та міжнародних тендерах та виступає ініціатором проведення національних та міжнародних заходів.

В Інституті міста працює професійна команда однодумців.

У нас працюють висококваліфіковані фахівці з проведення аналізу, стратегічного планування, проектного менеджменту. Тут для них створені конкурентні умови праці, можливості та перспективи для професійного розвитку. Спеціалісти ІМ постійно відвідують тренінги та конференції з питань, важливих для розвитку міста, для підвищення власної кваліфікації та організації навчань для інших працівників виконавчих органів.

Положення


Загальні положення

Комунальна установа Інститут міста (надалі – Інститут міста) створена Львівською міською радою (надалі – Власник) на підставі цієї ухвали як неприбуткова установа, заснована на комунальній власності і підпорядкована виконавчому комітету Львівської міської ради (надалі – Уповноважений орган).

Найменування та місцезнаходження Інституту міста

Повне найменування: Комунальна установа Інститут міста.

Скорочене найменування: Інститут міста.

Юридична адреса: м. Львів, пл. Ринок, 1.

Мета і завдання Інституту міста

 1. Інститут міста створений з метою сприяння реалізації стратегії міста, проведення тренінгів і надання аналітичної підтримки у процесі створення та реалізації стратегії.
 2. Завданнями Інституту міста є:
  1. Сприяння створенню соціально-економічних, організаційно-правових умов для ефективного відтворення, розвитку і використання науково-технічного потенціалу м. Львова, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва і реалізації нових видів конкурентноздатної продукції, розвитку економіки м. Львова.
  2. Надання організаційної підтримки і координація зусиль, спрямованих на затвердження і реалізацію стратегії міста.
  3. Проведення досліджень, у тому числі маркетингових, соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку міста у цілому та окремих галузей.
  4. Представлення міста на симпозіумах, конференціях, виставках, семінарах в Україні та за кордоном.
  5. Розробка та впровадження методичних рекомендацій розвитку Львівської міської ради, її виконавчих органів, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності.
  6. Сприяння створенню сучасної інфраструктури у м. Львові, організація відбору проектів для впровадження їх на підприємствах, в установах та організаціях комунальної власності м. Львова, здійснення фінансової підтримки цих проектів.
  7. Залучення зовнішніх досвіду/знань і коштів для фінансування програм Інституту міста та інших інвестиційних проектів.
  8. Розробка та здійснення комплексу заходів передінвестиційного характеру.
  9. Налагодження партнерств з міжнародними організаціями з метою залучення зовнішніх досвіду/знань і коштів для реалізації та фінансування програм Інституту міста та інших інвестиційних проектів.
  10. Участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою забезпечення розвитку підприємництва, підтримки малого та середнього бізнесу в інноваційній діяльності.
 3. Відповідно до покладених завдань Інститут міста:
  1. Проводить обстеження та дослідження потенційних об'єктів інвестиційної привабливості, забезпечує інформаційне обслуговування учасників інвестиційних проектів і програм на договірній основі.
  2. Бере участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, віднесених до його діяльності.
  3. Готує висновки та пропозиції щодо доцільності залучення кредитів та інвестицій, у тому числі іноземних.
  4. Забезпечує пошук потенційних інвесторів та кредиторів для вітчизняних суб'єктів господарської діяльності.
  5. Організовує і проводить виставки, семінари, конференції, виставки-продажі та аукціони.
  6. Організовує навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів, у тому числі працівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності.
 4. Відповідно до мети і завдань, визначених у статуті комунальної установи Інституту міста (надалі – Статут), Інститут міста провадить інші види діяльності, що не суперечать законодавству України, взаємодіє з органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями України та іноземних держав.

Правовий статус Інституту міста

 1. У своїй діяльності Інститут міста є неприбутковою установою, керується чинним законодавством України, нормативними актами міської ради, виконавчого комітету та цим Статутом, здійснює не комерційну діяльність.
 2. Інститут міста є юридичною особою відповідно до законодавства України, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах Державного казначейства України, банківських установах, круглу печатку зі своїм найменуванням, а також штампи, бланки, інші реквізити.
  Інститут міста набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.
 3. Інститут міста може набувати майнові та особисті немайнові права, укладати у встановленому порядку договори з підприємствами, установами, організаціями та громадянами як на території України, так і за її межами, від свого імені виступати у господарському, адміністративному та третейському суді, а також у судах інших держав.
 4. Витрати на утримання Інституту міста здійснюються за рахунок коштів, передбачених у підпунктах 6.2.1-6.2.5 цього Статуту, у межах кошторису, затвердженого наглядовою радою Інституту міста.

Права Інституту міста

 1. Для вирішення завдань та реалізації мети своєї діяльності Інститут міста має право:
  1. Виступати учасником спілок, асоціацій та інших об'єднань відповідно до їх статутних завдань.
  2. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України, мети і завдань своєї діяльності.
  3. Планувати діяльність і основні напрямки розвитку відповідно до програм, затверджених міською радою, фінансових, економічних, науково-технічних прогнозів та пріоритетів і економічної ситуації.
  4. Брати участь у міжнародних організаціях і рухах.
  5. Проводити науково-практичні конференції та інші наукові зустрічі.
  6. Отримувати у встановленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали для виконання статутних вимог і поставлених перед ним завдань.
  7. Розробляти штатний розпис, встановлювати умови та розмір оплати праці працівників Інституту міста за погодженням з наглядовою радою у межах кошторису, затвердженого уповноваженим органом.
  8. У разі необхідності створювати координаційні, експертні, дорадчі та інші групи.
  9. Вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству України.
 2. Повноваження, зазначені у підпункті 5.1.1 цього Статуту Інститут міста може здійснювати за окремим рішенням міської ради.

Майно і кошти Інституту міста

 1. Майно Інституту міста є комунальною власністю територіальної громади м. Львова і закріплено за ним на праві оперативного управління.
 2. Джерелами формування коштів та майна Інституту міста є:
  1. Кошти міського бюджету м. Львова, передбачені на реалізацію цільових програм і проектів згідно з чинним законодавством України.
  2. Кошти, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.
  3. Кошти, які надходять як компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходи, пов’язані з основною статутною діяльністю.
  4. Дотації або субсидії, отримані з державних цільових фондів (або міжнародна благодійність), у тому числі гуманітарна допомога, що надається таким неприбутковим організаціям. Кошти використовуються відповідно до Положення про порядок використання коштів, що затверджує наглядова рада Інституту міста.
  5. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

Органи управління Інститутом міста

 1. Органом управління Інститутом міста є правління Інституту міста (надалі – правління).
 2. Правління утворюється у складі голови правління і членів правління. Кількісний склад, термін повноважень членів правління затверджує наглядова рада Інституту міста (надалі – наглядова рада). Членів правління призначає наглядова рада.
 3. Члени правління призначаються на контрактній основі на термін, визначений у контракті.   
 4. Правління здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Інституту міста і несе відповідальність за ефективність його роботи.
 5. Правління:
  1. Подає наглядовій раді на затвердження шляхи перспективного розвитку Інституту міста, надає допомогу голові правління у реалізації завдань Інституту міста, забезпечує ефективну взаємодію Інституту міста з органами державного управління, місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку Інституту міста.
  2. Затверджує плани діяльності і звіти Інституту міста та основні напрями наукових досліджень.
  3. Погоджує рішення щодо фінансування організаційних заходів з розвитку Інституту міста, якщо це фінансування здійснюється за позабюджетні кошти.
 6. Засідання правління проводить голова правління не менше одного разу на місяць, а у разі відсутності голови правління – його перший заступник.
 7. Правління правомочне приймати рішення, якщо у його засіданні бере участь не менш як 2/3 його складу.
 8. Рішення правління приймає проста більшість голосів.
 9. У разі незгоди з рішенням правління члени правління можуть вносити свою окрему думку до протоколу засідання.
 10. Поточне керівництво Інститутом міста здійснює голова правління.
 11. Голова правління призначається відповідно до окремої ухвали міської ради за пропозицією міського голови. Термін повноважень голови правління встановлюється згідно з ухвалою міської ради.
 12. Голова правління:
  1. Самостійно у межах чинного законодавства та цього Статуту вирішує питання діяльності Інституту міста, затверджує його штатний розпис.
  2. Діє від імені Інституту міста, репрезентує його у всіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном.
  3. Відповідає за результати діяльності Інституту міста.
  4. У межах своїх повноважень видає накази, обов'язкові для виконання всіма працівниками Інституту міста.
  5. Виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки.
  6. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Інституту міста, окрім членів правління.
  7. Застосовує заходи морального та матеріального заохочення, а також дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.
  8. Забезпечує охорону праці, протипожежну безпеку, дотримання законності та порядку у межах Інституту міста.
  9. Визначає функціональні обов'язки працівників, окрім членів правління.
  10. Забезпечує захист відомостей, що становлять державну, службову та комерційну таємницю.
  11. Забезпечує своєчасне подання статистичної, бухгалтерської звітності, а також інших необхідних відомостей про роботу і стан Інституту міста.
  12. Звітує щорічно про результати діяльності Інституту міста перед міською радою.
  13. Вирішує інші питання діяльності Інституту міста, крім тих, що належать до компетенції правління.
 13. Для виконання покладених обов'язків голова правління має такі права:
  1. Першого підпису банківських документів.
  2. Без довіреності діяти від імені Інституту міста, представляти його у всіх установах, підприємствах і організаціях України та іноземних держав.
  3. Вчиняти будь-які правочини (з врахуванням наведених вище обмежень), підписувати фінансово-господарські документи, відкривати в органах Державного казначейства України, банківських установах рахунки Інституту міста.
  4. Здійснювати інші дії, що не входять до компетенції правління та/чи за його окремим дорученням.
 14. Голова правління може доручити вирішення окремих питань, що належать до його компетенції, своїм заступникам, членам правління, керівникам структурних підрозділів Інституту міста.

Наглядова рада

 1. Наглядова рада Інституту міста є постійно діючим органом Інституту міста. Термін повноважень членів наглядової ради становить два роки.
 2. Персональний склад наглядової ради у кількості не менше дев'яти членів затверджується відповідно до окремої ухвали міської ради. Голову наглядової ради обирають на засіданні наглядової ради.
 3. Пропозиції щодо персонального складу наглядової ради можуть надавати міський голова, депутати міської ради.
 4. Повноваження наглядової ради:
  1. атвердження основних напрямів і програм розвитку Інституту міста, контроль за їх виконанням.
  2. Затвердження організаційної структури Інституту міста.
  3. Затвердження плану роботи Інституту міста, контроль за його виконанням.
  4. Розгляд та затвердження шляхів перспективного розвитку Інституту міста.
  5. Надання оцінки роботі правління (окремих його членів). Здійснення контролю за діяльністю правління, забезпечення її прозорості, правомірності, законності, доцільності.
  6. Здійснення контролю фінансування цільових програм і проектів та використання майна Інституту міста, затвердження фінансових планів Інституту міста, поданих його правлінням.
  7. Заслуховування інформаційних доповідей правління про його діяльність.
  8. Попередній розгляд питань, поданих Інститутом міста на розгляд власника.
  9. Аналіз результатів перевірок діяльності Інституту міста.
  10. Ініціювання у разі необхідності проведення позапланових ревізій або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Інституту міста.
  11. Погодження штатного розпису, умов та розмірів оплати праці працівників інституту міста.
 5. Для здійснення покладених на неї повноважень наглядова рада має право:
  1. Отримувати інформацію про діяльність Інституту міста, зокрема отримувати копії всіх договорів, укладених від імені Інституту міста, наказів голови правління та інших вхідних, вихідних та внутрішніх документів.
  2. Вимагати у будь-який час та з будь-якого приводу звіти та пояснення від голови правління та інших органів управління Інститутом міста щодо їхньої службової діяльності.
  3. Призначати аудиторські перевірки та розглядати результати їх проведення.
  4. Скасовувати будь-які рішення голови правління, якщо вони прийняті з порушенням законодавства чи цього Статуту та можуть заподіяти шкоду Інституту міста або суперечать цілям його діяльності.
 6. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
 7. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 її членів.
 8. Рішення наглядової ради приймаються на її засіданнях відкритим голосуванням більшістю від загальної кількості членів наглядової ради. Рішення оформляються протоколом, який підписує голова наглядової ради. Рішення наглядової ради є обов'язковими до виконання всіма посадовими особами Інституту міста та інших за компетенцією заінтересованих осіб.

Статутний фонд Інституту міста

Для здійснення фінансово-господарської діяльності Власник наділяє Інститут міста статутним фондом у розмірі 600000,00 грн., який формується оборотними і необоротними активами.

Облік і звітність

 1. Інститут міста веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства України.
 2. Фінансові результати діяльності Інституту міста визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.
 3. Інститут міста подає до органів державної статистики звітність в обсягах та у терміни, передбачені законодавством України.
 4. Голова правління несе персональну відповідальність за додержанням порядку ведення та достовірність обліку і статистичної звітності.
 5. Інститут міста зобов'язаний приймати та виконувати доведені до нього у встановленому законодавством порядку завдання і враховувати їх при формуванні завдань, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

Ліквідація та реорганізація Інституту міста

 1. Припинення діяльності Інституту міста здійснюється через його реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідацію за рішенням міської ради чи рішенням суду.
 2. Ліквідацію Інституту міста здійснює ліквідаційна комісія, яку утворює власник або орган, що прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін заяви претензій кредиторами визначає власник або уповноважений ним орган чи суд.
 3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Інститутом міста. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про ліквідацію.
 4. Працівникам, що звільняються у результаті реорганізації чи ліквідації Інституту міста, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
 5. У разі ліквідації Інституту міста його активи, що залишились після задоволення претензій кредиторів, повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету.
 6. У разі реорганізації Інституту міста його права та обов'язки переходять до правонаступника.
 7. Інститут міста вважається реорганізованим або ліквідованим з часу внесення відповідного запису до державного реєстру.

Зміни і доповнення до статуту Інституту міста

 1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться у тому ж порядку, яким затверджено цей Статут, і є його невід'ємною частиною.
 2. Інститут міста у п'ятиденний термін повідомляє орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

Оновлено: 10.10.2023, 12:57