Відділ професійної освіти

Оновлено: 06.02.2017, 11:36

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1

Документи

Інформація про діяльність

 • Основні завдання
 • Положення
 1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері професійної освіти.
 2. Фінансове забезпечення у межах наданих повноважень професійно-технічних навчальних закладів.
 3. Моніторинг стану і розвитку професійної освіти у місті.
 4. Створення у межах повноважень умов для реалізації права на здобуття професійно-технічної освіти громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей.

Загальні положення

 1. Відділ професійної освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі – відділ) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим директору департаменту гуманітарної політики.
 3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
 4. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 5. Повне найменування відділу: відділ професійної освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
 6. Юридична адреса відділу: м. Львів, пл. Ринок, 1, 79008.

Структура та організація роботи

 1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту гуманітарної політики у порядку, визначеному законодавством. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту гуманітарної політики, йому підконтрольний та підзвітний.
 2. Відділ видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
 3. Начальник відділу:
  1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, заступником міського голови з гуманітарних питань, директором департаменту гуманітарної політики за виконання покладених на відділ завдань. 3.3 2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників відділу.
  1. У процесі реалізації завдань та функцій відділу забезпечує взаємодію відділу з іншими виконавчими органами міської ради.
  2. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту. 3.3 5. Підписує видані у межах компетенції відділу накази, організовує перевірку їх виконання.
  3. Призначає та звільняє з посад працівників відділу, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад у відділі, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівникам відділу, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  4. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту.

Компетенція відділу

 1. До компетенції відділу належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у професійній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих навчальних закладів. Їх фінансове та матеріально-технічне забезпечення.
  6. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих навчальних закладів, контроль за їх виконанням, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих навчальних закладів та визначення подальшої стратегії їх розвитку.
  7. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування підпорядкованих навчальних закладів, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів.
  8. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
  9. Визначення потреб у доцільності функціонування підпорядкованих навчальних закладів та подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста. 4.1.10. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані відділу навчальні заклади.
  10. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
  11. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
  12. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  13. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.
  14. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
  15. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими навчальними закладами.
  16. Забезпечення представництва інтересів відділу в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
  17. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  18. Проведення єдиної фінансово-економічної політики у сфері професійної освіти м. Львова на підставі законності, економічної доцільності, формування та найбільш оптимального розподілу фінансових ресурсів.
  19. Узагальнення та коригування пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів професійної освіти, які перебувають у комунальній власності м. Львова, та аналіз їх використання.
  20. Збір та опрацювання інформації про стан і розвиток професійної освіти у місті.
  21. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі професійно-технічних закладів м. Львова.
  22. Забезпечення громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації.
  23. Задоволення потреб економіки у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.
  24. Сприяння у реалізації державної політики зайнятості населення.
  25. Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку установ професійно-технічної освіти та професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування.
  26. Здійснення фінансового забезпечення підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладів.
  27. Виконання інших повноважень, покладених на відділ відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

Права відділу

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, відділ має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
   1. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
   2. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
   3. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
   4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
   5. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
   6. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить відділ відповідно до покладених на нього обов’язків. 1.8. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 1.9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
   7. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

 1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
 2. Кошторис відділу затверджує директор департаменту гуманітарної політики за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
 3. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 4. Граничну чисельність працівників відділу встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
 5. Структуру відділу затверджує виконавчий комітет.
 6. Штатний розпис відділу затверджує директор департаменту гуманітарної політики за погодженням з департаментом фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб відділу

 1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію відділу проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.