Управління адміністрування місцевих та залучених фінансів

Управління адміністрування місцевих та залучених фінансів — виконавчий орган Львівської міської ради, завданням якого є збір та узагальнення інформації про надходження місцевих податків і зборів до бюджету Львівської міської територіальної громади; здійснення контролю за станом виконання бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади, повнотою надходження коштів від приватизації, продажу та оренди майна і земельних ділянок, нагромадження та систематизація інформації про окремі показники економічного розвитку міста.

Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-16:45
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 305
Відділ обліку надходжень до місцевого бюджету Оксана САКАЛЮК +38 (032) 275-02-03
Відділ залучених фінансів Любов – Лілія БЕБЕШКО +38 (032) 297-57-38

Повноваження


1. Облік надходження місцевих податків і зборів до бюджету Львівської міської територіальної громади, у тому числі в розрізі платників.

2. Здійснення аналізу за станом виконання бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади, повнотою надходження коштів та узагальнення відповідної інформації.

3. Нагромадження та систематизація інформації про окремі показники економічного розвитку Львівської міської територіальної громади щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету.

4. Здійснення аналізу виконання надходжень до бюджету Львівської міської територіальної громади від корпоративних прав.

5. Підготовка проектів рішень щодо випуску місцевих запозичень, гарантій та організація комунальних кредитів, підготовка проектів відповідних рішень для підприємств, установ та організацій комунальної власності.

6. Підготовка та оформлення документів на отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів для бюджету Львівської міської територіальної громади, адміністрування інших залучених фінансів.

7. Підготовка пакету документів щодо здійснення місцевих запозичень та гарантій для подання в Міністерство фінансів України; здійснення роботи з управління місцевим боргом.

8. Супровід відповідних внутрішніх та зовнішніх кредитних договорів, а також підготовка інших нормативно-правових актів, за якими виникають боргові зобов’язання, облік витрат на обслуговування та погашення боргу.

9. Підготовка документів для здійснення правочину з місцевим боргом включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп, погашення та продаж місцевих боргових зобов’язань.

10. Підготовка документів для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Львівської міської територіальної громади на депозитних рахунках.

11. Облік місцевих гарантій та підготовка проєктів договорів з суб’єктами господарювання про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед бюджетом.

12. Здійснення у межах своєї компетенції контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства України та інших нормативних актів щодо цільового використання бюджетних коштів.

Положення


1. Загальні положення

1.1. Управління адміністрування місцевих та залучених фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим першому заступнику міського голови – заступнику міського голови з економічного розвитку, директору департаменту фінансової політики.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
1.4. Управління не є юридичною особою, має самостійний бланк зі своїм найменуванням.
1.5. Повне найменування управління: управління адміністрування місцевих та залучених фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради.
1.6. Юридична адреса управління: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями управління є:
2.1.1. Здійснення обліку надходжень доходів до бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади в розрізі платників (за винятком доходів від відчуження майна), узагальнення відповідної інформації та надання її на розгляд комісії з визначення та погашення боргу перед бюджетом з плати за землю, структурним підрозділам та правоохоронним органам за запитом.
2.1.2. Здійснення аналізу стану виконання бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади, повноти надходження коштів від відчуження майна та земельних ділянок, що знаходяться у комунальній власності; аналіз надходжень від оренди земельних ділянок у розрізі платників; збір та узагальнення відповідної інформації.
2.1.3. Аналіз надходжень місцевих податків та зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету.

3. Структура та організація роботи

3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту фінансової політики у порядку, визначеному законодавством.
Начальник управління за посадою є заступником директора департаменту, безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансової політики, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
3.2.1. Відділ залучених фінансів.
3.2.2. Відділ обліку надходжень до місцевого бюджету.
3.3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
3.4. Начальник управління може мати одного заступника, який очолює відділ і якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту фінансової політики і за погодженням начальника управління у порядку, визначеному законодавством.
Заступник начальника управління виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління за погодженням з директором департаменту фінансової політики.
Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.
3.5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
3.6. Начальник управління:
3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, першим заступником міського голови – заступником міського голови з економічного розвитку, директором департаменту фінансової політики за виконання покладених на управління завдань.
3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
3.6.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
3.6.6. Вносить директору департаменту подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), бере участь в організації та проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад в управлінні, проведенні оцінки виконання працівниками управління посадових обов’язків, застосуванні заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
3.6.7. Для заступника начальника управління визначає міру відповідальності, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
3.6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників погоджує питання службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
3.6.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту.

4. Компетенція управління

4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, проведення експертизи та візування проектів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.6. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
4.1.7. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
4.1.8. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.
4.1.9. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності.
4.1.10. Облік надходження місцевих податків і зборів до бюджету Львівської міської територіальної громади, у тому числі в розрізі платників.
4.1.11. Здійснення аналізу за станом виконання бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади, повнотою надходження коштів та узагальнення відповідної інформації.
4.1.12. Нагромадження та систематизація інформації про окремі показники економічного розвитку Львівської міської територіальної громади щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету.
4.1.13. Здійснення аналізу виконання надходжень до бюджету Львівської міської територіальної громади від корпоративних прав.
4.1.14. Підготовка проектів рішень щодо випуску місцевих запозичень, гарантій та організація комунальних кредитів, підготовка проектів відповідних рішень для підприємств, установ та організацій комунальної власності.
4.1.15. Підготовка та оформлення документів на отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів для бюджету Львівської міської територіальної громади, адміністрування інших залучених фінансів.
4.1.16. Підготовка пакету документів щодо здійснення місцевих запозичень та гарантій для подання у Міністерство фінансів України; здійснення роботи з управління місцевим боргом.
4.1.17. Супровід відповідних внутрішніх та зовнішніх кредитних договорів, а також підготовка інших нормативно-правових актів, за якими виникають боргові зобов’язання, облік витрат на обслуговування та погашення боргу.
4.1.18. Підготовка документів для здійснення правочину з місцевим боргом включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп, погашення та продаж місцевих боргових зобов’язань.
4.1.19. Підготовка документів для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Львівської міської територіальної громади на депозитних рахунках.
4.1.20. Облік місцевих гарантій та підготовка проектів договорів з суб’єктами господарювання про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед бюджетом.
4.1.21. Здійснення у межах своєї компетенції контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства України та інших нормативних актів щодо цільового використання бюджетних коштів.
4.1.22. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови, наказів директора департаменту.

5. Права управління

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.9. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпеченнядіяльності управління

6.1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у межах видатків, затверджених у кошторисі департаменту фінансової політики.
6.2. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
6.3. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.

7. Відповідальність посадових осіб управління

7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Оновлено: 27.07.2022, 16:58