Вплив компонентів зварювального аерозолю на здоров'я людини

  • 24.06.2016, 18:30
  • 2732
  • Марія Демчина
У Львові працює 219 великих та майже 9 тисяч малих підприємств. Окрім будівництва багатоповерхівок, значну кількість зварювальних робіт можна пояснити тим, що при загальному скороченні виробництва на великих і середніх промислових підприємствах, залишаються роботи, пов'язані з ремонтом і переробкою застарілого обладнання. Останніми роками встановлено, що багато компонентів зварювального аерозолю, не викликаючи специфічних професійних хвороб, при тривалому впливі накопичуються в організмі і збільшують ризик виникнення серцево-судинних і онкологічних захворювань.

За дотриманням правил техніки безпеки, застосуванням засобів індивідуального захисту, контролем за вмістом шкідливих речовин в повітрі робочої зони працівників (згідно вимог ГОСТ 12.1.005-88) відповідає власник підприємства, інженер з охорони праці. До червня 2014 року нагляд за умовами праці працівників вела також ДСЕС України. Після введення мораторію на перевірки, дослідження шкідливих виробничих факторів проводяться на договірній основі з санітарно-гігієнічними лабораторіями ДУ «Львівський обласний лабораторний центр ДСЕС України», Львівського міського відділу або атестованими приватними лабораторіями.

Згідно ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны» п. 4.2.5,  періодичність контролю встановлюється в залежності від класу небезпеки речовин: для I класу – не рідше 1 раз в 10 днів, для II класу  – не рідше 1 раз в місяць, III – IV клас –  1 раз в квартал.

Особливості умов праці зварників характеризуються наявністю низки небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що є наслідком зварювального процесу. До шкідливих виробничих факторів зварювання належать: підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; ультрафіолетове й інфрачервоне випромінювання;  електромагнітні поля; іонізуючі випромінювання; шум; ультразвук; статичне навантаження.

Психофізіологічна дія на зварника виявляється у вигляді фізичних та нервово-психічних навантажень. Фізичні навантаження викликають у людини статичні та динамічні напруження, що зале­жать від маси зварювального інструменту, гнучкості шлангів і дро­тів, тривалості безперервної роботи, підтримання робочої пози. У результаті статичного перенапруження може виникнути захворювання нервово-м'язового апарата плечового пояса. Нервово-психічні навантаження призводять до перенапруження зорових аналізаторів та виникнення нервово-емоційного напруження; при недостатньому захисті очей розвивається катаракта. Під час праці на робітників впливають несприятливі метеорологічні фактори, що призводить до розвитку теплового дискомфорту. Під час шліфувальних і зачищувальних робіт, під час газової різки металів у повітря виробничого середовища виділяється пил, який містить з'єднання марганцю, міді, заліза, цинку, свинцю.

Серед шкідливих виробничих факторів найбільшу загрозу для здоров'я зварників становить зварювальний аерозоль, що за характером утворення належить до аерозолів конденсації і є дисперсною системою, в якій дисперсною фазою є дрібні частинки твердої речовини, дисперсним середовищем – газ або суміш газів. Зварювальний аерозоль може викликати  бронхо-легеневі захворювання (хронічний бронхіт, пневмоконіоз). Вплив канце­рогенних речовин шестивалентного хрому і нікелю у складі зварювального аерозолю на органи дихання може підвищувати ризик розвитку онкологічних захворювань. Марганець викликає інтоксикацію, симптомами якої є біль у верхніх кінцівках, погіршення пам'яті та головний біль. Сполуки хрому спричиняють утворення злоякісних пухлин. Цинк впливає на печінку, викликаючи зміни та запалення тканин. Нікель у вигляді зварювального аерозолю змінює реактивну спроможність організму – викликає алергію. Оксиди азоту, озон, фтористий водень чинять переважно подразнюючу дію, що викликає подразнення очей та верхніх дихальних шляхів, кашель, біль у грудях, головний біль. Фтористий водень, внаслідок утворення в організмі токсичного фтор-іона, уражає опорно-руховий апарат, порушує процеси мінерального обміну.

Відтак, інтенсивність праці та параметри мікроклімату впливають на стан людини, що працює в запиленому та загазованому примі­щенні. При цьому посилена дихальна діяльність призводить до поглинання підвищених доз повітря, а разом з ним — шкідливих речовин; високі температури повітря посилюють шкідливу дію хімічних речовин на організм людини. Працівники, які працюють на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці підлягають попередньому та періодичним медичним оглядам згідно наказу №246 від 21.05.2007 року «Про  затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Зменшення впливу шкідливих речовин  на організм зварника досягають застосуванням місцевої та загально обмінної вентиляції, подачею в зону дихання чистого повітря, а також використанням малотоксичних зварювальних матеріалів. Окрім цього, необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД). До ЗІЗОД належать респіратори, промислові протигази та ізолюючі дихальні апарати, які застосовуються для захисту від шкід­ливих речовин (аерозолів, газів, пари), що знаходяться в навколишньому повітрі. Для захисту очей, шкіряного покриву голови і шиї від випромінювання дуги та від бризок розплавленого металу зварники вико­ристовують спеціальні ручні або наголовні щитки (маски), які виго­товлені відповідно до вимог ГОСТ 12.4.035-84.         

Кодекс законів про працю України, Постанова КМУ від 17 листопада 1997 р. N 1290, Постанова КМУ №36 від 16.01.2003р. стосовно осіб, які працюють з несприятливими професійними факторами, передбачає обмеження робочого дня, збільшення тривалості щорічних відпусток, встановлення підвищених тарифних ставок (заробітної плати), надання пенсій на пільгових умовах (зниження пенсійного віку, зменшення необхідного стажу роботи для призначення пенсії, збільшення її розміру). Для цього проводять атестацію робочих місць за умовами праці.

Згідно постанови КМУ від 01.08.92 р. № 442 «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці», наказу МОЗ України від 08.04.2014  № 248 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», атестація ро­бочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятли­во впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Санітарно-гігієнічна лабораторія Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр ДСЕС України» атестована на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу з метою атестації робочих місць згідно з Постановою КМ України від 01.08.1992р. № 442 «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці», реєстраційний №0953 видане 20.10.2015р., дійсне до 20.10.2018р., адреса: м. Львів, вул. Б.Лепкого,8; телефон 261-64-28.