Департамент гуманітарної політики

Основним завданням департаменту гуманітарної політики є координація та управління діяльністю відділів гуманітарного спрямування у місті.

Оновлено: 29.03.2018, 10:52

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1
+38 (032) 297-58-16
Ми у Facebook

Документи

Інформація про діяльність

 • Основні завдання
 • Положення
 1. Реалізація політики міської ради у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту дітей, професійної освіти, молоді та спорту, соціального захисту населення.
 2. Забезпечення виконання актів законодавства у галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, додержання нормативів професійної діяльності, стандартів медичного обслуговування і технологій у галузі охорони здоров’я.
 3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної та професійної освіти.
 4. Здійснення контролю за дотриманням законодавства у галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої та професійної освіти, вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності м. Львова.
 5. Забезпечення дотримання встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення.
 6. Створення у м. Львові ефективної, прозорої, інноваційної, конкурентної системи соціальних послуг згідно з міжнародними стандартами.
 7. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання бездоглядності та профілактика правопорушень серед них.
 8. Виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту, дітей та молоді, розвитку фізичної культури і спорту, рівних прав та можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному та культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді.

Загальні положення

 1. Департамент гуманітарної політики (надалі – департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради, утвореним відповідно до ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, від 15.09.2016 № 927 “Про внесення змін та доповнень до ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 та від 14.07.2016 № 777“ та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим заступнику міського голови з гуманітарних питань.
 3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
 4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 5. Повне найменування департаменту: департамент гуманітарної політики Львівської міської ради.
 6. Юридична адреса департаменту: м. Львів, пл. Ринок, 1, 79008.

Структура та організація роботи

 1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням заступника міського голови з гуманітарних питань у порядку, визначеному законодавством. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з гуманітарних питань, йому підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:
  1. Відділ “Служба у справах дітей“.
 3. У підпорядкуванні департаменту є такі виконавчі органи:
  1. Управління молоді та спорту.
  2. Управління соціального захисту.
  3. Відділ професійної освіти.
  4. Управління охорони здоров’я.
  5. Управління освіти.
 4. Відділ “Служба у справах дітей“ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади директор департаменту (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалою міської ради, рішенням виконавчого комітету. Начальники підпорядкованих департаменту управлінь та відділів, які мають статус юридичної особи, призначають на посади та звільняють з посад начальників структурних підрозділів цих управлінь та відділів (відділів, секторів) (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
 5. Директор департаменту має двох заступників, яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням директора департаменту гуманітарної політики у порядку, визначеному законодавством. Начальник управління охорони здоров’я та начальник відділу “Служба у справах дітей“ за посадою є заступниками директора департаменту. Заступники директора департаменту виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором департаменту. Інших працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.
 6. Департамент видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
 7. Директор департаменту:
  1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом та заступником міського голови з гуманітарних питань за виконання покладених на департамент завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів департаменту.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій департаменту забезпечує взаємодію департаменту з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
  5. Підписує видані у межах компетенції департаменту накази, організовує перевірку їх виконання.
  6. Призначає та звільняє з посад працівників департаменту, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад у департаменті, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівникам департаменту, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  7. Для заступників директора департаменту визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників (окрім підпорядкованих структурних підрозділів, які мають статус юридичної особи) вирішує питання преміювання, надбавок, доплат, присвоєння рангів, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  9. Погоджує призначення керівників підприємств, установ, організацій та структурних підрозділів, які перебувають у підпорядкуванні департаменту.
  10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови та цим Положенням.

Компетенція департаменту

 1. До компетенції департаменту належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту дітей, професійної освіти, молоді та спорту, соціального захисту населення пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
  6. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (у тому числі за дотриманням правил технічної, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій, розгляд проектів їх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг.
  7. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їх виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих комунальних підприємств та визначення подальшої стратегії їх розвитку.
  8. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису видатків підпорядкованих виконавчих органів (управлінь, відділів) у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури виконавчого органу.
  9. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування департаменту, підприємств, установ та організацій, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою і виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних і трудових ресурсів.
  10. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
  11. Призначення керівників підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, укладення контрактів з їх керівниками за попереднім погодженням Львівського міського голови.
  12. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ та організацій і подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста.
  13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані виконавчому органу підприємства, установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств, установ та організацій. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій.
  14. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
  15. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
  16. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  17. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.
  18. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
  19. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями.
  20. Забезпечення представництва інтересів департаменту в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
  21. Затвердження / погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих підприємств, установ та організацій уповноваженими виконавчими органами.
  22. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітнім платам, підготовка актів про списання основних засобів комунальних підприємств.
  23. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  24. Розробка та впровадження організаційно-функціональних заходів для реалізації єдиної політики в галузі охорони здоров’я, освіти, професійної освіти, молоді та спорту, соціального захисту, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом та реалізація прийнятих ними рішень.
  25. Підготовка і подання на розгляд виконавчого комітету стратегії розвитку м. Львова у сфері охорони здоров’я, освіти, професійної освіти, молоді та спорту, соціального захисту, пропозицій для складання та реалізації програм соціально-економічного розвитку м. Львова.
  26. Визначення потреби у закладах освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, соціального захисту й подання пропозицій до виконавчого комітету щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб м. Львова за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази тощо.
  27. Управління закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами комунальної власності, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.
  28. Забезпечення здобуття повної загальної середньої, професійно-технічної освіти у державних і комунальних загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій.
  29. Організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, оздоровчих закладах, які перебувають у комунальній власності м. Львова.
  30. Забезпечення розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів незалежно від форм власності, фізичної культури і спорту.
  31. Забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти і медичного обслуговування на території м. Львова, можливості отримання освіти державною мовою.
  32. Забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі закладів освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, соціального захисту, які перебувають у комунальній власності м. Львова, сприяння їх фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.
  33. Розгляд та внесення у встановленому порядку пропозицій щодо заохочення і нагородження працівників освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, молоді та спорту.
  34. Здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у закладах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, молоді та спорту, які перебувають у комунальній власності м. Львова, та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
  35. Контроль за дотриманням навчальними закладами незалежно від форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
  36. Координація діяльності щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року.
  37. Координація діяльності щодо підготовки установ до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
  38. Забезпечення у межах наданих повноважень і наявних бюджетних коштів доступності та безоплатності медичної допомоги у комунальних закладах охорони здоров’я на території м. Львова.
  39. Сприяння забезпеченню пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення у межах бюджетних асигнувань.
  40. Сприяння створенню на базі фізкультурно-оздоровчих закладів мережі спортивних клубів, секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладів (клубів і центрів) для участі інвалідів.
  41. Координація роботи щодо розробки та подання на розгляд і затвердження соціальних програм з питань молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.
  42. Координація роботи щодо проведення дезінфекційних, дератизаційних, дезактиваційних заходів, масових профілактичних щеплень, запобігання небезпечних інфекційних захворювань, масових отруєнь, радіаційних уражень.
  43. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
  44. Підготовка пропозицій щодо укладання договорів з іноземними партнерами на виконання робіт та надання послуг у сфері освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту.
  45. Планування та організація роботи щодо поліпшення основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, соціального захисту дітей.
  46. Визначення пріоритетних напрямів, заходів і завдань в освітній сфері, сфері охорони здоров’я, спорту та молодіжній політиці, соціального захисту та охорони дитинства.
  47. Забезпечення співпраці з міжнародними організаціями та професійними спілками, асоціаціями з метою обміну досвідом, участь у міжнародних програмах та проектах.
  48. Надання допомоги випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності у працевлаштуванні.
  49. Подання пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров’я.
  50. Забезпечення у межах повноважень дотримання встановлених законодавством України гарантій (допомог, пільг, компенсацій) щодо соціального захисту населення у м. Львові.
  51. Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
  52. Координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей.
  53. Контроль за веденням державної статистики та аналітично-статистичної звітності щодо дітей.
  54. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові.
  55. Організація здійснення аналізу соціальних потреб мешканців м.Львова.
  56. Визначення потреб у закладах соціального спрямування та подання у встановленому порядку пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази тощо.
  57. Участь у забезпеченні розвитку та вдосконалення мережі установ соціального захисту незалежно від форм власності.
  58. Виконання інших повноважень, покладених на департамент відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

Права департаменту

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, департамент має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить департамент відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
  9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
  10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  11. Брати участь у роботі комісій та робочих груп, утворених актами міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови
  12. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності департаменту

 1. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
 2. Кошторис департаменту затверджує заступник міського голови з гуманітарних питань за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
 3. Працівники департаменту є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими актами законодавства України.
 4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
 5. Структуру департаменту затверджує виконавчий комітет.
 6. Штатний розпис департаменту затверджує заступник міського голови з гуманітарних питань за погодженням з департаментом фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб департаменту

 1. Посадові особи департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію департаменту проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.